Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 
 545688 
 Начална страница  
 НАЧАЛО

 

Untitled Document

ПРАВОСЪДИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
     Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели. Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите.
     Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината. Съдебното производство по граждански и наказателни дела е триинстанционно - първоинстанционно, въззивно и касационно, освен ако в закон е предвидено друго.
     Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.
В Районен съд Добрич работят 19 съдии, 3-ма държавни съдебни изпълнители, 4-ма съдии по вписванията и 39 съдебни служители. Съдебната администрация е организирана в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата. При осъществяването на своята дейност съдебните служители се ръководят от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица, както и на професионалната етика на съдебните служители.
     В Районен съд Добрич са обособени следните деловодства, в които е осигурена непрекъснатост на работното време:
     Деловодство "Гражданско отделение" – на втори етаж, стая № 210 (граждански дела; частни граждански дела; административни дела по жалби по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на административни актове от районен съд;
     Деловодство "Наказателно отделение" – на втори етаж, стая 202 (наказателни дела от общ характер; наказателни дела от частен характер; частни наказателни дела; административно-наказателни дела)
     Деловодство "Съдебно изпълнителна служба" – на първи етаж, стая 108 (изпълнителни дела ).
     Деловодство "Съдебен архив" – на първи етаж, стая 108 .
     "Бюро съдимост" – на първи етаж, стая 105.
     Всички постъпващи в съда книжа и документи се приемат и регистрират в служба "Регистратура", която се намира в "Информационен център" във фоайето на Съдебната палата, изграден със съдействието на Американската агенция за международно развитие, по проекта Инициатива за укрепване на съдебната система.
     Книжата, отнасящи се до висящи дела, се предават незабавно от служба "Регистратура" в деловодството. Книжата, по които се образуват дела, се предават най - късно на следващия ден от постъпването им на Председателя на съда или на определени от него съдии, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик по него, съобразно принципа на случайния избор.
     Страните по делата и техните представители и адвокатите осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони. Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата. Лицата, които не са страни по делото, имат право на достъп до информацията в производствата при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба. Справки по движението на делата се дават незабавно. Справки по движението на делата се дават и чрез средства за отдалечен достъп. Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в помещенията на деловодството или в стая за четене на делата, след като попълнят контролен лист, който е отпечатан от вътрешната страна на корицата на папката на делото. При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения, преписи и копия от приложените към делата книжа в тридневен срок след разпореждане на съдията докладчик. До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. В деня преди съдебното заседание делата са на разположение на съдебния състав.

 

Начална страница 
НАЧАЛО
Окръжен съд 
Окръжен съд - гр. Добрич
Удостоверяващи органи 
доставчици на удостоверителни услуги
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
Съдебен район Добрич
Домашно насилие 
Списък на организации с нестопанска цел, работещи в сферата на превенция и защита от домашно насилие
МЕДИАЦИЯ 
МЕДИАЦИЯ
ИЗВЪН СЪДЕБНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
ЦУБИПСА 

Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове
ЧСИ 
Списък ЧСИ
Анкета 
Допитване
до общественото мнение
Резултати
Резултати от анкетата 
Резултати от анкетата
Кутия 
За предложения и оплаквания
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР