Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич    Новини  
 Актуално
Новини от Районен съд - гр.Добричновини

16.04.2019г.

20-годишна ефективна присъда постановиха ученици в симулиран процес по разказа „Син“ на Елин Пелин

         Ученици от Добрич постановиха 20-годишна ефективна присъда в симулиран наказателен процес по разказа „Син“ на Елин Пелин. Делото беше представено в Деня на отворените врати, организиран от Районен съд - Добрич. Ученическият съдебен състав призна подсъдимия за виновен в извършване на грабеж, придружен с опит за убийство на собствения му баща. Учениците мотивираха присъдата си с „високата степен на обществена опасност на извършеното престъпление, при което е било осъществено тежко посегателство над родител“. „Съдебният състав“ прие за установено, че подсъдимият е отнел парите на своя баща, като е използвал груба сила, за да го приведе в безпомощно състояние. Процесът беше подготвен от петокласници от СУ“Д.Талев“ под ръководството на съдия Албена Колева от Наказателното отделение на съда.

img img img img img img
         Възпитаници на същото учебно заведение  участваха в представянето на още един симулиран процес, подготвен със съдействието на съдиите Соня Дженкова и Стела Тонева. Пресъздадено беше съдебно производство по гражданско дело, образувано по иск срещу община Добрич  от бащата на дете, ухапано от улично куче. Учениците решиха гражданския спор в полза на пострадалото дете и осъдиха Общината да плати обезщетение на момичето за причинените му болки и страдания. В последвалия разговор с присъстващите в залата ученици магистратите обясниха, че под отговорност могат да бъдат подведени и стопани, които не са полагали достатъчно грижи за животни, които се намират под техен надзор. Разяснено беше още, че проявите на жестокост към животни, както и организирането или участието в боеве с животни, са престъпления, за които се носи наказателна отговорност.

         По традиция в Деня на отворените врати в Районния съд се състоя и викторина на правна тематика. Знанията си премериха отбори от Професионалната гимназия по туризъм „П.Яворов“ и СУ“Д.Талев“, които бяха партньори на Районния съд в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Викторината беше организирана от Ивайло Милев – държавен съдебен изпълнител и Теменуга Георгиева - ръководител на съдиите по вписванията. Представянето на отборите беше оценявано от жури, в което участваха магистратите Любомир Генов, Данчо Димитров, Деница Петкова, Албена Колева и Веселин Монов. Победители в надпреварата станаха възпитаниците на гимназия „П.Яворов“. Всички участвали в образователната програма младежи получиха удостоверения.

img img
         В рамките на събитието бяха обявени и победителите в организирания от съда конкурс за детска рисунка на тема „Правосъдие“, в който се включиха ученици от четвърти клас в СУ“Димитър Талев“. Най-добрите творби бяха подредени в изложба.

img img
         Първото си посещение в съдебна институция направиха първокласници от училище „Св.Климент Охридски“, които с любопитство разгледаха съдебната палата.
         Денят на отворените врати в Районен съд - Добрич премина под мотото „Открито за съдебната власт“ и беше посветен на Деня на Българската конституция - 16 април. Интерес към инициативата проявиха граждани, заинтригувани от предварително обявената програма на събитието, както и родители на участващите в проявите деца.

img img
         Дейностите, насочени към широката общественост, продължават и утре. От 10.30 часа в Районния съд отново ще бъде представен симулиран граждански процес. В ролите на съдия, адвокати и вещи лица ще влязат ученици от гимназия „П.Яворов“.


 

Магистрати от Районния съд проведоха 12 образователни срещи с ученици от Добрич


         Приключиха лекциите за ученици, предвидени от Районен съд -  Добрич в тазгодишното издание на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. В рамките на кампанията магистрати от Районния съд изнесоха 12 урока пред ученици от Средно училище “Димитър Талев“ и Професионална гимназия по туризъм „П.К.Яворов“. Младежите бяха запознати със структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт, както и с професиите съдия, прокурор и следовател. Разисквани бяха темите за домашното насилие над малолетни и непълнолетни, съдебните процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, трафика на хора. Уроците бяха подготвени от съдиите Любомир Генов, Татяна Лефтерова, Деница Петкова, Данчо Димитров, Албена Колева.      Лекционният курс завърши с урок за хулиганските прояви и детското насилие, изнесен от съдия Веселин Монов и инспектора от Детска педагогическа стая Нели Павловска. С поредица от примери лекторите разясниха каква е разликата между дребно и едро хулиганство, кои случаи се определят като спортно хулиганство, какво означава вандализъм и какви са последиците за извършителите на подобни деяния.
         По традиция наред с лекциите Районният съд отделя време за практически занимания с учениците, като ги подготвя за участие във викторина и симулативни процеси. Планирано е те да бъдат представени пред публика в средата на април.

img


Ръст на делата и качествено правораздаване отчита Районният съд в Добрич за миналата година

         Увеличение на делата отчита Районният съд в Добрич за миналата година. Постъпилите през 2018г. дела за разглеждане са общо 6930, като броят им е съответно с 318 и с 969 повече спрямо данните за двете предходни години. 76.55% от новообразуваните дела са граждански, а 23.45% наказателни. Висящите в началото на отчетния период производства са били 818, които заедно с постъпилите формират показателя на делата за разглеждане - общо 7748. Приключени са 6773 дела, които също са повече спрямо двете предходни години. Резултатите бяха оповестени на годишно отчетно събрание на магистратите в Районния съд от председателя на институцията съдия Анна Великова.
         Изнесените данни показват, че и през 2018г. съдът е постигнал добри резултати по показателите за бързина и качество на правораздавателната дейност. В 3-месечен срок са приключени 89% от всички дела. 99.69% от съдебните актове са постановени в установения едномесечен срок за гражданските дела и съответно в двумесечен срок за наказателните дела. Запазва се традиционно високият процент на потвърдените съдебни актове – 71.86%.
         В Наказателното отделение на съда през годината са образувани 1652 дела. Те са по-малко в сравнение с предходните години, съответно със 122 и със 140 броя. 336 са постъпилите наказателни дела от общ характер /НОХД/, като 102 от тях са образувани по внесен обвинителен акт, а 234 по внесени за одобрение споразумения. За поредна година с най-голям дял в образуваните НОХД са делата за общоопасни престъпления - 64.58%, сред които за престъпления по транспорта, противозаконно отнемане на коли, придобиване и държане на наркотични вещества. На следващо място се нареждат делата за престъпления против собствеността - 20.83% от постъпилите НОХД, като отново най-много от тях са за кражби - 38 броя. Делата, свързани с престъпления против личността са 15. Следват делата за престъпления против стопанството, при които обаче се отчита сериозен спад на постъплението. През отчетната година те са 14, при 31 и 19 за предходните години. Спад се наблюдава и при делата, свързани с документни престъпления - 11, при 21 и 12 за предходните две години. Същата е тенденцията и при делата за престъпления против брака, семейството и младежта, които през 2018г. са само 6. Осъдените лица за извършени престъпления от общ характер са 365, което е 96.82% от всички предадени на съд лица през годината. Произнесени са две оправдателни присъди.
         В Гражданското отделение на Районен съд – Добрич през 2018г. са постъпили 5305 нови дела -  с 440 и 1109 повече спрямо двете предходни години. И в този отчетен период най-много - 619 са образуваните граждански дела по предявени облигационни искове за вземания на договорно основание, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване. Значително е увеличението на т.н. „други дела“.  През 2018г. са образувани 545 такива дела, като спрямо предходните два годишни периода те са с 85 и 67 повече. Най-големият обем от тях съставляват споровете за родителски права. В тази категория попадат още и делата по молби за промяна на име, по Закона за закрила на детето и други.
         Постъпилите дела по трудови спорове са 62, при 57 и 53 за предходните години. Подадените искови молби за съдебна делба и искове по Закона за наследството са 53.
         Исковете за развод и недействителност на брака са 136, с 19 и 31 повече спрямо предходните две години. Тенденция на намаляване се регистрира при постъпилите молби за развод по взаимно съгласие - 104 , при 113 и 128 за предходните периоди. Намаление има и при делата по Закона за защита от домашно насилие - 31 броя, при 36 и 37 за миналите години.
         Новообразуваните дела при държавните съдебни изпълнители са 671, а събраната сума по изпълнителни дела през отчетната година възлиза на 799 328 лева. Съдиите по вписванията са се произнесли по 10 955 молби за вписване, отбелязване или заличаване. Постановените откази са 48 броя.
         Отчетените в доклада данни илюстрират трайната тенденция за високо качество на правораздаването и на административното обслужване в Районен съд - Добрич, коментира председателят на институцията съдия Анна Великова. Тя изказа благодарност към целия екип на Районния съд за отговорността и положените усилия, довели до добрите резултати.


Младежи с увреждания получиха коледни подаръци от Районен съд - Добрич

         В навечерието на коледните и новогодишни празници магистрати и служители от Районния съд зарадваха с подаръци децата и младежите с увреждания, настанени в четирите Центъра от семеен тип в Добрич. Дарени бяха 50 коледни пакета с лакомства, специално подготвени за всеки от живеещите в центровете.
         Дарението беше връчено от представители на съда, които пожелаха на всички весели празници, здраве и много добрини през новата година. Изразена беше благодарност и към работещите в центровете за грижите, които полагат за хората в неравностойно положение.
         По традиция в навечерието на Коледа Районен съд - Добрич организира благотворителни инициативи, които се осъществяват с личните дарения на съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители.
         Инициативата тази година беше насочена към обитателите на центровете от семеен тип, които магистратите и служителите познават, предвид факта, че настаняването им става по силата на съдебни решения. В случаите, когато се прецени, че за хората със специални потребности е невъзможно да присъстват в съдебна зала или пък е неблагоприятно да бъдат изведени от обичайната им среда, Районният съд провежда изнесени съдебни заседания на място в центровете от семеен тип.


30.11.2018

С урок за медиацията Районен съд - Добрич започна работа по образователна програма за ученици

         С лекция за медиацията Районен съд - Добрич започна работа по Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Темата беше представена пред ученици от десетите и единадесетите класове на СУ“Димитър Талев“ и Професионална гимназия по туризъм „П.К.Яворов“ в рамките на обявения в съда Ден на медиацията.
         Лектори бяха трима медиатори от Добрич - съдебният служител Костадинка Георгиева и адвокатите Ивайла Стефанова и Мария Миталова, които се включиха в проявата по покана на Районния съд.      Те разясниха на учениците, че медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат взаимноприемливо споразумение. С този способ успешно могат да се решават семейни, имотни, търговски, трудови и други спорове, посочиха лекторите.
         Пред учениците беше представен и 15-минутен образователен филм за прилагане на медиацията при развод, който илюстрираше как спорещите страни могат да постигнат споразумение по важни въпроси, свързани с упражняване на родителските права, издръжката на децата, ползването на семейното жилище. В разговора с учениците беше подчертано, че медиацията е  евтина и бърза процедура и позволява да се запазят добрите отношения между спорещите страни. Посочено беше още, че възникнали конфликти в училище, също могат да се разрешават с медиация. Лекторите отговориха на въпроси кой може да стане медиатор, дали за това се изисква специално образование и дали процедурата винаги завършва със споразумение.
         Районният съд ще продължи работата с възпитаниците на двете добрички училища, пред които ще бъдат представени и други уроци на правна тематика.
         В началото на днешното си първо посещение в Районен съд - Добрич младежите бяха приветствани от съдия Албена Колева, която също ще участва в образователната кампания. Магистратът обеща, че лекторите в програмата ще се стараят да представят съдебните теми на достъпен език и изрази надежда, че посещенията в съда ще помогнат на младежите да  придобият основни правни познания и да научат повече за правата и задълженията си като граждани.


26.11.2018

Районен съд - Добрич организира Ден на медиацията

         Ден на медиацията ще се проведе в Районен съд - Добрич на 29 ноември. Целта е да се популяризира този способ за доброволно, бързо и евтино разрешаване на възникнали спорове. Събитието ще се състои в трета зала, на първия етаж в Съдебната палата, от 11.00 часа.
         Поканени за участие са всички, които проявяват интерес към възможностите за извънсъдебно разрешаване на конфликти и начинът, по който се осъществя медиационната процедура. Трима медиатори от Добрич ще бъдат готови да отговарят на въпроси на граждани.
         В Деня на медиацията ще бъде даден и официален старт на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която Районният съд ще участва за поредна година. В съда ще бъдат ученици от десетите и единадесетите класове на СУ“Димитър Талев“ и Професионална гимназия по туризъм „П.К.Яворов“, които ще присъстват на урок за медиацията.


25.09.2018 г.

Районен съд - Добрич вече ще изслушва деца в специално оборудвана „синя стая“

         Изслушванията на деца в Районен съд - Добрич вече ще става извън съдебните зали в специално оборудвано помещение, наречено „синя стая“. Помещението дава възможност разпитите на малолетни и непълнолетни, влезли по една или друга причина в досег с правосъдието, да се осъществяват в спокойна и предразполагаща обстановка, от обучени специалисти - педагози, психолози, социални работници.
         Стаята е изградена от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект “Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”.
         Помещението се намира  на първия етаж в административния корпус на съдебната палата, като достъпът до него става през отделен от централния вход. То е обзаведено с подходящи мебели и осигурява близка до домашната среда. В него са налични помощни материали – играчки и пособия за рисуване, предназначени да улеснят детето да илюстрира моменти от преживяното, ако се затруднява да говори за това.
         Стаята е оборудвана с необходимата аудио и видеотехника, и е свързана с една от съдебните зали на Районния съд, където разговорът с детето може да бъде наблюдаван в реално време на монитор от останалите участници в процеса - съдия, прокурор, подсъдим,  адвокат и др.  Изградената видеоконферентна връзка позволява въпросите към детето да бъдат задавани без да се осъществява директен контакт с него, а чрез експерт, който носи слушалка и микрофон.
         Синята стая ще се ползва при наказателни производства с участието на деца, като свидетелите, жертви или извършители на противоправни деяния. Помещението е необходимо и за изслушване на деца в гражданското съдопроизводство, като най-често това се налага при семейни спорове за родителски права, когато се търси мнението на детето при кой от двамата родители иска да остане. Изслушвани могат да бъдат и деца, жертви на домашно насилие.
         Въвеждането на новата практика за изслушване на малолетни и непълнолетни е заложено в Закона за закрила на детето и отговаря на изискванията на международните правни актове, по които България е страна.

img


16.04.2018 г.

Ученици „осъдиха“ Хитър Петър и Община Добрич в два симулативни процеса
       
         Ученици „осъдиха“ Хитър Петър и община Добрич в два симулативни процеса, представени в Деня на отворените врати в Районен съд - Добрич.
         Хитър Петър, който беше подсъдим в наказателно дело за кражба, получи условно наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца с 3-годишен изпитателен срок. Присъдата беше постановена от ученици от V до VІІ клас в СУ„Любен Каравелов“. Съдебният състав призна Хитър Петър за виновен, но му определи наказание в минимален размер, след като прецени, че кражбата е маловажен случай, предвид малката стойност на откраднатото.
         От доказателствата по делото става ясно, че подсъдимият е задигнал варена патица от къщата на семейство, което го било приютило за една нощ в дома си. Стопанката разбрала за кражбата на сутринта, след като гостът си тръгнал. Жената установила, че от тенджерата, която била оставена в шкаф в стаята, в която настанили Хитър Петър, липсва патицата, която тя била сготвила предния ден, но след пристигането на госта – скрила. Вечерта сервирала хляб, лук и сланина, с намерението супата от патица да изядат  двамата с мъжа си, след като гостът си тръгне. Хитър Петър обаче усетил миризмата на варена патица, открил тенджерата, излапал половината месо, а  другата половина скрил в торбата си.
         Ученическият съдебен състав реши, че  подсъдимият трябва да плати и обезщетение от 40лв. на пострадалата стопанка, на колкото е била оценена патицата, както и 100 лв. обезщетение за претърпяното от жената безпокойство.
         В Районен съд - Добрич беше разигран и друг симулативен процес, в който ученици от горния курс на училище „Любен Каравелов“ пресъздадоха гражданско дело, образувано по иск срещу община Добрич от бащата на дете, ухапано от улично куче. Общината беше осъдена да плати обезщетение от 2000 лева за причинените на пострадалото момче болки и страдания от ухапването. Учениците прецениха, че в случая е било налице противоправно поведение, изразяващо се в бездействие от страна на общински служители по предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на агресивно поведение на безстопанствени кучета към хората.
         В Деня на отворени врати в Районен съд - Добрич гостуваха и ученици от Езикова гимназия „Гео Милев“, които бяха запознати с работата на отделните служби, деловодства и регистратурата на съда. В съдебната палата беше подредена и изложба с ученически творби, участвали в конкурс за рисунка на тема „Правосъдие“.
В рамките на инициативата беше проведена викторина с участието на отбори от две добрички училища - Професионална гимназия по туризъм „П. Яворов“ и СОУ „Любен Каравелов“, които бяха партньори на Районния съд в тазгодишното издание на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
         Денят на отворени врати в Районен съд - Добрич по традиция беше посветен на Деня на българската Конституция - 16 април. Инициативата беше открита от председателя на съда Анна Великова.
         „Приетата на днешната дата през 1879г. първа българска Конституция е една от най-демократичните за своето време. Съобразена е с европейските стандарти и поставя началото на съвременната българска държавност. Тя утвърждава принципа за разделение на властите и равенството пред законите“, подчерта в приветствието си съдия Великова.
         „Днес е Денят на Конституцията и професионален празник на българските съдии и съдебни служители. На този ден ние почитаме демократичните идеи и родолюбието на създателите на българската държавност, изразяваме гордостта си от приноса на българските юристи за утвърждаване на конституционализма и правовия ред“, продължи съдия Великова. Тя подчерта, че всички съдии и служители в Районен съд – Добрич работят за утвърждаването на страната ни като демократична и правова държава в духа на европейските традиции.

img img img img img img img img img


 

На 12.04.2018г. Административният ръководител на Районен съд – Добрич даде пресконференция във връзка с приключването на лекторската програма и предстоящия заключителен етап на Образователната програма „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура.“.
         Мероприятията, с които ще завърши дейността по Образователната програма, ще се проведат на 16.04.2018г. в рамките на „Ден на отворените врати в Районен съд – Добрич“.

П Р О Г Р А М А
ЗА
 „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ“

16.04.2018 г.

09:30 часа                Откриване на „Ден на отворените врати в Районен съд – Добрич“.
                                 Приветствено слово на Председателя на Районен съд – Добрич
                                 Анна Великова към учениците от СОУ „Любен Каравелов“ гр.
                                 Добрич, участници в конкурса за рисунка на тема „Правосъдие“
                                 и в симулативния процес по сюжета на приказката „Патаран и
                                 Цървулан“.
                                                                                              Място на провеждане:     Трета съдебна зала

09:35 – 09:45           Награждаване на авторите на отличените рисунки, участвали в
                                 конкурс за най-добра рисунка на тема „Правосъдие“.
                                                                                              Място на провеждане:     Трета съдебна зала

09:45 – 10:30           Симулативен процес по сюжета на приказката „Патаран и
                                 Цървулан“.
                                                                                              Място на провеждане:     Трета съдебна зала

10:00 – 10:30            Информационен тур с ученици от десети и единадесети клас от
                                 Езикова гимназия „Гео Милев“ гр. Добрич.
                                                                                              Място на тръгване: Служба „Регистратура“ в
                                                                                              Районен съд – Добрич.

10:10 – 10:15              Приветствено слово на Председателя на Районен съд – Добрич
                                 Анна Великова към учениците от училищата – партньори в
                                 Образователната програма „Съдебна власт – информиранизбор
                                 и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура“ –
                                 Професионална гимназия по туризъм „П.Яворов“ гр. Добрич и
                                 СОУ „Любен Каравелов“ гр.Добрич.
                                                                                              Място на провеждане:     Първа съдебна зала

10:15 – 11:00             Симулативен процес с учениците от СОУ „Любен Каравелов“ гр.
                                 Добрич – съдебно производство по гражданско дело.
                                                                                              Място на провеждане:     Първа съдебна зала

11:15 – 12:00             Викторина с отбори от училищата – партньори в Образователната
                                 програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско
                                 доверие. Отворени съдилища и прокуратура“ – Професионална
                                 гимназия по туризъм „П. Яворов“ гр. Добрич и СОУ „Любен Каравелов“ гр. Добрич.
                                                                                              Място на провеждане:     Обучителен център

12:00 – 12:10             Награждаване на победителите във викторината.
                                                                                              Място на провеждане:     Обучителен център
                                                                                                      

28.03.2018

Продължават образователните срещи на ученици с магистрати от Районен съд - Добрич

         С лекция на тема „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детско насилие“, изнесена от съдия Веселин Монов, продължиха срещите на магистрати от Районен съд - Добрич с ученици от Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов“ и Средно училище „Любен Каравелов“. По покана на магистрата в открития урок се включи и г-жа Нели Павловска - инспектор в Детска педагогическа стая - Добрич. „Целта ми беше при представяне на темата освен на моя съдийски опит да се опра и на опита на инспектора, натрупан при работата с младежи с девиантно поведение“ обясни съдия Монов.
         Хулиганството често е свързано с навлизането на наркотиците в нашето общество, коментира магистратът, като уточни, че в съда е имало много случаи на зависими от наркотици, които са заставали на подсъдимата скамейка по обвинение в хулиганство. Това даде повод на Нели Павловска да предупреди младежите, че „марихуаната е входната врата към твърдата дрога“.
         По време на срещата беше коментирана и темата за вандализма и предвидените в наказателния кодекс наказания за умишлено унищожаване или повреждане на чужда собственост. Най-голям интерес предизвикаха представените от магистрата конкретни казуси от неговата съдебна практика, които бяха разисквани с младежите.
         В предходните седмици пред учениците от девети до единадесети клас в двете добрички училища бяха изнесени още 3 лекции на правна тематика. Съдия Албена Колева ги запозна със съдебните процедури с участието на деца, като обясни какви са правата на децата в тези процедури и кои са органите, които могат да им предложат подкрепа и защита. Съдия Данчо Димитров изнесе лекция на тема „Трафик на хора“, а съдия Любомир Генов представи пред младежите структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт.
         Срещите с ученици се организират в рамките на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която районният съд се включва за трета поредна година. Работата с учениците се реализира с доброволното и безвъзмездно участие на магистрати и съдебни служители.
         Предстои пред младежите да бъде представена и темата за домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.


16.03.2018

Гимназисти присъстваха на гражданско дело в Районен съд - Добрич

        
         Ученици от Езикова гимназия "Гео Милев" получиха възможност да присъстват на съдебно заседание по гражданско дело в Районен съд - Добрич. Председателят на институцията съдия Анна Великова, която е докладчик по делото, разясни на младежите по какъв ред протича съдебният процес по граждански дела, каква е ролята на ищеца и на ответника в съдебното производство, при какви обстоятелства съдът назначава вещи лица. Учениците възприеха процесуалните действия по събиране на доказателствата и провеждане на устните състезания по делото с предмет за защита на облигационни права.
         След приключване на съдебното заседание младежите присъстваха и на лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“, която беше изнесена от съдия Любомир Генов.
         Посещението на учениците от Езикова гимназия „Гео Милев“ в Районния съд беше реализирано по инициатива на г-жа Детелина Петрова -преподавател по предметите, включени във философския цикъл в училището.

     


07.03.2018

Ученици присъстваха на открит урок в Районен съд - Добрич

         Възпитаници на Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов“ и Средно училище „Любен Каравелов“ гостуваха в Районен съд - Добрич, където започна лекционният курс в рамките на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Първият урок, изнесен от съдия Любомир Генов, имаше за цел да запознае младежите със структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт.
         В последвалия разговор с магистрата учениците очаквано проявиха интерес към актуалната тема за неизбежната отбрана и превишаването на нейните предели. Младежите искаха да научат още за какви престъпления може да се постанови доживотна присъда, какви са наказанията за притежание на наркотици и дали записите от видеонаблюдение се приемат за доказателство в наказателния процес.
         В Районен съд - Добрич са планирани  още 4 урока на правна тематика. В следващите седмици магистрати от наказателното и гражданско отделение на Районния съд ще говорят пред учениците за трафика на хора, домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите, за последиците от хулиганските прояви  и детското насилие.
         В рамките на образователната програма младите хора ще участват и в симулативен процес, който ще пресъздава гражданско дело, разглеждано в Районния съд. Проверката на получените знания ще стане чрез викторина, която ще се проведе  в Деня на отворени врати в съда, насрочен за 16 април.
         Районен съд – Добрич се включва в образователната програма за трети пореден път. Дейностите се осъществяват с доброволното и безвъзмездно участие на общо 10 магистрати и съдебни служители - съдиите Веселин Монов, Албена Колева, Данчо Димитров, Деница Петкова, Любомир Генов, Стела Тонева и Соня Дженкова, съдебният администратор Албена Димитрова, държавният съдебен изпълнител Ивайло Милев и съдията по вписванията Теменуга Георгиева.  

img img img

23.02.2018

Бързо и качествено правораздаване отчита Районен съд-Добрич

            99.97% от съдебните актове в Районен съд -  Добрич са постановени в едномесечен срок, показват данните за правораздавателната дейност на институцията през 2017 година. 90% от всички дела са били приключени в 3-месечен срок, което означава, че съдът е постигнал подобрение и по показателя „бързина на разглеждане на делата“.
             През отчетния период продължава да бъде високо и качеството на съдебните актове. Запазва се тенденцията за много висок процент на потвърдените съдебни актове - 70.30%, като дори се наблюдава повишаване на показателя спрямо двете предходни години. Същевременно е констатирано намаление при отменените и при изменените актове.
            Резултатите бяха оповестени на годишно отчетно събрание на магистратите в Районния съд от административния ръководител на институцията съдия Анна Великова.
            Данните сочат още, че е налице увеличение на постъпилите дела в Районния съд. През 2017г. са постъпили общо 6612 дела за разглеждане, които в сравнение с двете предходни години са с 651 и 92 повече. Висящите в началото на отчетния период дела са били 679, които заедно с постъпилите през годината формират показателя на делата за разглеждане - общо 7291.
            Анализът на данните показва, че през отчетната годината се наблюдава значителен ръст на постъпленията при наказателните дела от общ характер /НОХД/, което се дължи на работата на Районна прокуратура - Добрич и разследващите органи, коментира съдия Великова. Тя допълни, че същевременно се задълбочава тенденцията за разглеждане на все по-усложнени правни казуси, включително и с приложение на международното право.
С най-голям дял в образуваните НОХД - 50,52%, са били делата за общоопасни престъпления, между които за причиняване на телесни повреди и щети при управление на МПС, за противозаконно отнемане на коли, за придобиване и държане на наркотични вещества. На следващо място са делата за престъпления против собствеността - 25.26%, сред които най-много са били делата за кражби - 69 броя. Следват делата за престъпления против стопанството, като при тях се наблюдава значителен ръст - 31 през 2017г., при 19 и 21 за двете предходни години. Почти двукратно увеличение има и при делата по обвинение за извършени документни престъпления – 21 дела, при 12 и 11 за предходните години.
            При гражданските дела се запазва тенденцията за превес на заповедните производства пред исковите такива, но се наблюдава увеличение в постъпленията на облигационни искове – за вземания на договорно основание, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, както и на делата за съдебна делба. Образувани са 57 дела по трудови спорове, вещните дела са 52 броя.
            Исковете за развод и недействителност на брака, предявени през 2017г. са 117 - повече спрямо 2016г., когато са били  105 и по-малко спрямо 2015г., когато са гледани 125 такива дела. Тенденция на намаляване се регистрира при постъпилите молби за развод по взаимно съгласие – 113 през 2017г. при 127 и 128 за предходните години.
            През 2017г. са приключени общо 6473 дела, които също са повече в сравнение двете предходни години. Делът на свършените граждански дела е 73.51%, а на наказателните - 26.49%.
            „Данните онагледяват за поредна година задълбочената и отговорна работа за повишаване качеството на правораздаването и на административното обслужване, дават увереност, че и занапред усилията ни ще бъдат насочени към повишаване на общественото доверие към институцията и утвърждаване върховенството на закона”, посочи председателят на Районния съд Анна Великова. Тя благодари на всички съдии, съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители за техните усилия, усърдие и отговорност, довели до отчетените в доклада резултати.


 

Ученици и магистрати от Районен съд - Добрич подготвят съдебен  процес по приказка

         Съдебен процес по приказката „Патаран и цървулан“ подготвят ученици и магистрати от Районен съд - Добрич. На подсъдимата скамейка ще застане главният герой на произведението - Хитър Петър. В  симулативния процес  ще се включат ученици от V до VІІ клас в СУ „Л. Каравелов“. Вече са  определени децата, които ще влязат в ролите на подсъдим, съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокат, вещи лица и свидетели. Необичайното наказателно дело е част от инициативите, предвидени в тазгодишното издание на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Очаква се то да бъде представено пред публика през месец април.
         Районният съд се включва в образователната програма за трети пореден път, като тази учебна година си партнира със Средно училище „Любен Каравелов“ и Професионалната гимназия по туризъм „Пейо Яворов“. Пред по-големите ученици от двете училища - от ІХ до ХІ клас, ще бъдат изнесени лекции на правна тематика, последвани от разяснения и дискусии. Младите хора ще бъдат запознати със структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт. Вниманието им ще бъде насочено към темите за домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите, към детското насилие, последиците от хулиганските прояви,  трафика на хора.
         „Районен съд - Добрич подкрепя образователната инициатива, защото е убеден в нейната полезност и смисленост. Програмата повишава правните познания на подрастващите и по този начин възпитава в младите български граждани поведение, насочено към съблюдаване и спазване на правните порядки, установени в страната“, коментира административният ръководител на институцията съдия Анна Великова.
         Планира се, по време на образователната програма, да бъде подготвен още един симулативен процес, който ще пресъздава гражданско дело, разглеждано в районния съд и в който ще се включат ученици от горния курс. В съда ще бъде представена и изложба на тема „Правосъдие“, а обобщаването на наученото и проверката на получените знания ще стане чрез викторина.
         Дейностите по програмата ще се осъществяват с доброволното и безвъзмездно участие на общо 10 магистрати и съдебни служители - съдиите Веселин Монов, Албена Колева, Данчо Димитров, Деница Петкова, Любомир Генов, Стела Тонева и Соня Дженкова, съдебният администратор Албена Димитрова, държавният съдебен изпълнител Ивайло Милев и съдия по вписванията Теменуга Георгиева.   


Откриване на Образователна програма за учебната 2017/2018 година от Районен съд – Добрич

            Районен съд – Добрич Ви кани на официалното откриване на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ за учебната 2017/2018 година.
            Събитието ще се състои утре – 21.12.2017г. в ІІІ-та съдебна зала на Съдебна палата – Добрич от 10:30ч.
            Районният съд се включва за трети пореден път в образователната инициатива, като през тази уч. година ще си партнира с две училища – СУ „Любен Каравелов“ и ПГТ „Пейо Яворов“, гр. Добрич.
            Предвидено е пред ученици от ІХ до ХІ клас да бъдат изнасяни лекции на правна тематика, последвани от разяснения и дискусия.
            В рамките на програмата ще бъде подготвен и симулативен съдебен процес, базиран на сюжета на детска приказка. В ролите на съдии, прокурори, адвокати, подсъдими и свидетели ще влязат ученици от V до VІІ клас на СУ „Л. Каравелов“.  Децата ще бъдат гости на РС – Добрич утре и на място ще научат какви ще бъдат задачите им при подготовката на симулативния процес.
            Официалният старт на Образователната програма ще бъде даден от председателя на РС – Добрич – съдия Анна Великова. В събитието ще се включат още съдия Албена Колева, съдебния администратор Албена Димитрова и преподаватели от двете училища.
            Гостуващите в съда ученици ще отправят специален коледен поздрав към партньорите си от РС – Добрич.


 

Ден на отворени врати в Районен съд - Добрич

         Шест години затвор постановиха ученици в симулативен наказателен процес, организиран в рамките на Деня на отворените врати в Районен съд – Добрич. Наказателното производство беше пресъздадено от възпитаници на СУ "Св. Климент Охридски" под ръководството на наказателните съдии Минка Кирчева и Галя Митева. В процеса се включиха 13 младежи от 10а клас, водени от г-н Димитър Димитров, преподавател по философия. В съдебния състав взеха участие Божидар, който беше в ролята на съдия, и две съдебни заседателки – Филипа и Ана-Мария. В ролята на прокурор влезе Дана, а като адвокати на пострадалите се представиха Велислава и Мартина. Най-трудната задача беше за подсъдимия, в чиято роля влезе Иван от 10б клас. Симулативният процес бе по действителен случай на наказателно дело за престъпление от общ характер - грабеж, разгледано в районния съд. По време на заседанието „подсъдимият“ заяви, че е извършил грабежа, защото няма образование и не може да си намери работа.

  img img img

        В деня на отворени врати в Районния съд се проведе и викторина на правна тематика, в която се включиха ученици от училищата, които участват в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
        Надпреварата спечели подготвеният от г-жа Десислава Кирова отбор на Финансово-стопанската гимназия, в който участваха Кристина, Венцислав, Георги Георгиев и Георги Тодоров от 10 „д” клас. Достойно се представи отборът на СУ "Св. Климент Охридски", формиран от преподавателя по философия г-н Димитър Димитров в състав: Мартина, Велислава и Дана от 10 „а“ клас и Иван от 10 „б“ клас. Второто място бе поделено от възпитаниците на ПМГ "Иван Вазов" - Владислав от 11 „в” клас, и Борис, Павел и Валери от 11 „а” клас, организирани от  г-жа Христанка Славова - преподавател по предметите „Философия” и „Етика и право“, и от представителите на ЕГ "Гео Милев"с ръководител преподавателят по „Етика и право” г-жа Румяна Никова - Лъчезар, Нона, Жана и Микаела, всички от 10 „б” клас.  

img img img img img img

        Представянето на отборите беше оценявано от жури, в което участваха магистратите Минка Кирчева, Деница Петкова и Татяна Лефтерова - Савова. Викторината беше организирана от Ивайло Милев – ръководител на Съдебно-изпълнителната служба в районния съд и Теменуга Георгиева - съдия по вписванията. Темите на викторината бяха подбрани от магистратите, участвали в образователната програма.
         Около 100 души гостуваха в Районен съд - Добрич в Деня на отворените врати. Сред тях бяха и организираните от г-жа Руска Симеонова четвъртокласници от СУ „Св. Климент Охридски“, които участваха в беседа за съдебната система в България, представена им от съдебния администратор Албена Димитрова. Докато разглеждаха съдебната зала и звената на съдебната администрация, любознателните гости задаваха въпроси за съдебния процес.

img img img

         Интерес към инициативите на Районен съд - Добрич проявиха и десетокласници от ЧПГ „Леонардо да Винчи“, придружени от г-н Павлов, които се включиха в обсъждане на темата „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита“, представена от съдия Албена Колева.
         Срещата се проведе при оживена дискусия и обсъждания, с поставени от учениците много въпроси за образуването, разглеждането и приключването на съдебните дела. Под ръководството на съдия Колева бе проведено симулативно разглеждане на гражданско дело за заплащане на издръжка, в което взеха участие възпитаниците на частната гимназия.

img img img

         За  посетителите в Районен съд – Добрич бяха осигурени  информационни брошури на тема: „Сигнализиране за извършено престъпление и правата на гражданите като свидетели“, които бяха разположени в Информационния център, в Обучителния център, в 3-та и 2-ра съдебна зала.     
         Денят на отворените врати беше открит от председателя на Районния съд съдия Анна Великова, която подчерта, че инициативата дава възможност на гражданите да се запознаят отблизо с дейността на институцията. Тя акцентира върху ролята на образователната програма за повишаване на правната култура на подрастващите и за подпомагане на тяхното професионално ориентиране.

 img img

 

                                    20 април - Ден на отворените врати в Съдебната палата на Добрич             Симулативен наказателен процес, викторина и дебат са част от планираните прояви за 20 април, когато в Съдебната палата на Добрич ще се проведе Ден на отворените врати. Инициативата е посветена на Деня на българската Конституция -16 април и има за цел да насочи вниманието на обществото към съдебната власт, както и да повиши правните познания на гражданите.
            Проявите в Районния съд ще бъдат открити от председателя на институцията Анна Великова в 11.20 часа в Обучителния център на Съдебната палата, където от 11.30 до 12.30 часа ще се проведе викторина на правна тематика с участието на ученици от 4 училища в Добрич. Викторината е организирана от държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията. Жури от трима съдии ще оцени представянето на отборите според изчерпателността на отговорите им по изтеглени на случаен принцип въпроси.
            Симулативният процес е насрочен за 12.50 часа във 2-ра зала на Районен съд - Добрич. Ученици от СУ "Св. Климент Охридски" ще пресъздадат съдебно производство по наказателно дело за престъпление от общ характер - грабеж. По покана на Районен съд - Добрич в Съдебната палата ще гостуват и четвъртокласници от СУ „Св. Климент Охридски“, които ще имат възможност да разгледат съдебна зала и да присъстват на беседа за съдебната система в България.
            Денят на отворени врати в Окръжния съд ще бъде открит официално в 10.00 часа в зала №8 от председателя на институцията Галатея Хаджиева. Веднага след това, на същото място, ще започне междуучилищен дебат, в който ще се включат 4 отбора. Участниците в дебата са излъчени след състезание за решаване на правни казуси, проведено в рамките на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. В първата част на дебата младежите ще спорят дали прикриването на престъпление може да бъде морално оправдано, а също дали има нужда от връщане на Крумовите закони. Финалът на дебата ще се състои от 11.30  часа, когато отборите - финалисти ще изложат тезите си  по тема, зададена им на място от жури, което ще бъде оглавявано от съдия Петър Монев - зам.-председател на Окръжния съд и ръководител на Наказателното отделение.
            Междувременно пред гостите в Съдебната палата ще бъдат прочетени трите най-добри творби  от конкурса за ученическо есе на тема „Свободата на личността - право и морал“. Награждаването на авторите на есетата и на победителите в ученическия дебат е насрочено за 12.00 часа.
            Младежите, включени в проявите за Деня на отворените врати, са възпитаници на 4 училища в Добрич -  ПМГ "Иван Вазов", ЕГ "Гео Милев", СУ "Климент Охридски" и ФСГ "Васил Левски", които тази година участват в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Окръжен съд - Добрич се включва в програмата за трета поредна година, а магистратите от Районния съд участват в инициативата за втора година.
            Интерес към Деня на отворени врати в Районен съд – Добрич проявиха и десетокласници от ЧПГ „Леонардо да Винчи“, които ще се включат в обсъждане на темата „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита“. Проявата ще се проведе в 3-та съдебна зала.

            Денят на отворени врати се организира от Окръжния и Районния съд в Добрич. Двете институции канят жителите на града да посетят Съдебната палата от 10.00 до 16.00 часа. Всеки желаещ може да присъства на организираните в палатата прояви.  След предварителна заявка в сградата ще бъде организиран  и информационен тур. Хората, които искат да разгледат съдебните зали и деловодства и да се запознаят с организацията на работа в съда , могат да заявят желанието си до 18 април на телефон  058 602 599. Началото на обиколката ще започне в 10.00 часа от Информационния център, който се намира на първия етаж в сградата.


                               Възпитаници на Езикова гимназия гостуваха в Районен съд - Добрич
 
            Десетокласници от Езикова гимназия „Гео Милев“ посетиха Районен съд - Добрич, където се запознаха с основните съдебни процедури с участието на деца. Лекцията пред гимназистите изнесе Албена Колева, съдия от гражданската колегия на Районния съд. Тя обясни пред учениците разликите между гражданските и наказателни дела, правата на децата в двата вида производства и даде информация за органите, които могат да им предложат подкрепа и защита. Младежите научиха още къде застават страните по делото  в съдебната зала при граждански и наказателни дела и какви са правилата за явяване пред съда на малолетни и непълнолетни.
            По време на визитата си в Районния съд гимназистите получиха възможност да влязат в ролите на съдия, ищец и ответник по гражданско дело за издръжка на дете след развод на родителите.
            Учениците проявиха интерес и към информацията, че непълнолетни могат да сключват брак само след разрешение от Районния съд, който трябва да прецени дали са налице важни причини, които налагат това. Младежите се интересуваха и от съдебните процедури, по които се прави отказ от бащинство.
            В залата бяха поставени и много други въпроси, като например как се защитават правата на деца, станали жертви на насилие и каква е процедурата за извеждането им от биологичните семейства. В отговор съдия Колева подчерта, че всеки непълнолетен има право на адвокат и да бъде разпитан пред психолог. Тя допълни, че скоро в Съдебната палата на Добрич ще бъде обособена т. н. „синя стая“ - специализирано помещение за щадящо изслушване на деца пред съда. Целта е да се избегне допълнителният стрес за деца-жертви на насилие или свидетели на престъпление, както и при изслушването на деца в граждански спорове за родителски права.
            Посещението на гимназистите в Районен съд - Добрич беше организирано в  рамките на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в  която тази година участват 4 добрички училища - ПМГ "Иван Вазов", ЕГ "Гео Милев",  СУ "Климент Охридски" и ФСГ "Васил Левски". Районен съд - Добрич се включва в програмата за втора поредна година. Досега в образователната инициатива са обхванати повече от 200  ученици.   


 

           В Съдебната палата на Добрич отвори врати нова заседателна зала

           В Съдебната палата - Добрич отвори врати нова съдебна зала. С цел преодоляване на затрудненията, свързани с недостига на заседателни зали, в средата на 2016г. Окръжен съд – Добрич преустрои и предостави за ползване на Районен съд – Добрич помещение на първия етаж в Съдебната палата, предназначено за заседателна зала. Залата е обзаведена и оборудвана от Районен съд – Добрич с офис – мебели, климатична, компютърна и звукозаписна техника, изцяло съобразени със спецификата на дейността. Въвеждането в експлоатация на новата съдебна зала № 4 в значителна степен оптимизира графика за провеждане на съдебните заседания.


         

Магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители даряват средства за лечението на младеж от Добрич

 

         Магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители от град Добрич се включиха в дарителската кампания в подкрепа на 26-годишния Илко Панайотов, който е в будна кома след претърпяна катастрофа и се нуждае от средства за лечение в чужбина.
         Благотворителната акция бе подета от членовете на Регионалната секция към Националното сдружение на съдебните служители при Районен съд - Добрич. В навечерието на Коледа те организираха тържество за децата на работещите в Районния съд, по време на което се изработиха коледни картички и сурвакници. Произведенията бяха продадени с цел събиране на средства за подпомагане лечението на Илко. Благотворителната инициатива беше подкрепена от много работещи в Окръжен съд – Добрич, Районен съд – Добрич, Окръжна прокуратура – Добрич и Районна прокуратура – Добрич, които се включиха с допълнителни дарения.
         В помощ на Илко бяха събрани общо 1000 лева, които вече са преведени по откритата на негово име дарителска сметка.
         Младият добричлия е претърпял катастрофа през август 2014 год. и оттогава е в будна кома. Вече е преминал през множество лечения и рехабилитации в България, но състоянието му остава почти непроменено. По тази причина родителите му са започнали да правят запитвания за лечение в чужбина и са получили положителен отговор от клиника в Германия, която е готова да приеме Илко за 3-месечно лечение и интензивна рехабилитация. На негово име е открит DMS номер - DMS ILKO към единния дарителски номер 17 777.  Всеки може да изпрати есемес с името на младия мъж и така да помогне за лечението му. Официалният сайт на DMS платформата съобщава, че на 22 декември НЗОК е издала формуляр за планирано лечение S2, с който разходите за терапията на Илко ще бъдат покрити. Ангажимент на семейството остават разходите за път и придружител. Все още няма яснота ще се наложи ли извънболничен престой и колко продължителен ще е той. Транспортирането на Илко до болницата трябва да се извърши с линейка, което ще струва 6000 евро в двете посоки. Семейството трябва да преведе на болницата и 13 500 евро доплащане за придружител. Към 22 декември в дарителската сметка на Илко и имало около 34 000 лева. Необходими са още 6000 лева за осигуряване на транспорт до болницата и доплащане за придружител.


         За втора поредна година Районен съд – Добрич ще участва в изпълнението на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
         Целта на програмата е превенция на учениците, повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.
         За учебната 2016/2017 година, Районен съд – Добрич ще реализира предвидените мероприятия в партньорство с ЕГ ”Гео Милев” – Добрич, ПМГ „Иван Вазов” – Добрич, ФСГ „Васил Левски” – Добрич и СУ „Климент Охридски” – Добрич.
         Началото на сътрудничеството между Районен съд – Добрич и училищата – партньори ще се отбележи с посещение в Съдебната палата на ученици от дванадесети клас в ЕГ „Гео Милев”.
         Събитието, инициирано от преподавателя на подрастващите по „Свят и личност” госпожа Чонкова, ще се състои на 11.11.2016 година.
         Учениците ще наблюдават съдебни заседания по граждански дела на съдебния състав, председателстван от съдия Албена Колева.


 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ И СЪДЕБНИ КНИЖА ПО НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

         На 14 юни 2016 годна от 10.30 часа в конферентната зала на Община Добричка се проведе обучение на тема „Практически насоки за връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа по наказателни и граждански дела”.
         В обучението, с лектори  районните съдии Павлина Паскалева и Данчо Димитров, участваха кметове и кметски наместници от Община Добричка и Община Крушари. По време на мероприятието се обсъди работата на длъжностните лица, осъществяващи връчване на призовки и съобщения в населените места в двете общини.
         Инициативата за провеждане на обучението е втора по ред на Районен съд – Добрич, организирана съвместно с общинската администрация на Община Добричка и цели подобряване на дейността по връчване съобщения по граждански и наказателни дела.


 

          В изпълнение на ангажиментите си по споразумението  за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, Районен съд - Добрич продължава реализирането на Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”.  Съвместно с ръководствата на училищата и преподавателите по „Етика и право” в  ХГ „Свети Свети Кирил и Методий” и в СОУ „Климент Охридски” се проведоха лекции на тема „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита“. Лектор по посочената тема бе магистратът от Гражданско отделение Албена Колева, която разработи и предостави на ФСГ„Васил Левски” материали за запознаване и дискусия по темата.
        Заключителният етап на програмата се отбеляза с провеждането на симулативни процеси с две от училищата - ХГ „Свети Свети Кирил и Методий” и СОУ „Климент Охридски”. Мероприятията се осъществиха под ръководството на съдия Мариана Момчева и съдия Минка Кирчева от Наказателно отделение при Районен съд – Добрич, и със съдействието на преподавателите на подрастващите по „Етика и право”. Сътрудничеството с ФСГ„Васил Левски” за учебната 2015/2016 година ще приключи също със симулативен процес, който ще се проведе в края на месец юни.

imgimg2

img3 img3


 

 

ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


         На 15.04.2016 г. в обучителната зала на Съдебната палата се проведе еднодневен семинар на тема „Граматика и правопис“. В обучението взеха участие служителите на Районен съд – Добрич и Окръжен съд – Добрич. Мероприятието способства за повишаване на професионалната подготовка на съдебната администрация, както и подпомогна обмена на опит и на информация за добрите практики в съдилищата.


 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ

 

         За поредна година в Районен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати”. За мероприятието, осъществено на 14.04.2016г., обществеността на град Добрич беше информирана чрез публикация в сайта на съда и уведомление до медиите.
           В деня на отворените врати беше дадена възможност на  гражданите да се запознаят с работата на службите в съда.
          В инициативата се включиха ученици от Х-ти клас на Професионална гимназия по туризъм „П. Яворов”. Заместникът на административния ръководител Мариана Момчева, съдия Соня Дженкова и съдия Албена Колева запознаха учениците със структурата и функциите на съдебната власт на Република България, с етапите на съдебния процес, с особеностите на производствата, в които участват непълнолетни;  отговориха и на поставените от гостите въпроси относно възможностите да защитят правата си чрез съдебните институции. Учениците посетиха Съдебно – изпълнителната служба и бяха запознати с особеностите на принудителното изпълнение от държавния съдебен изпълнител Милена Стойкова. Съдебният администратор Албена Димитрова представи на гостите всички деловодства в съда и ги запозна с функциите на отделните служби. Мероприятията способстваха за обогатяване на правните познания на подрастващите, за превенция на противообществените им прояви и за запознаване с възможностите за защита на техните права.
         Чрез ежегодната си инициатива „Ден на отворените врати“ Районен съд – Добрич реализира приетите за основни насоки на своята дейност цели – публичност на работата на съда, подходящо и достъпно осведомяване за предоставяните административни услуги, както и информиране на обществото за дейността му.

 

              


 

Районен съд - Добрич
обявява 14 април 2016 г. за Ден на отворени врати

         В Деня на отворените врати гражданите могат да посетят Съдебната палата от 10,00 до 16,00 часа и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят службите, съдебните зали, както и да се запознаят с възможностите за предоставяне на административни услуги и информация.
         Поканени са ученици от Х-ти клас на Професионална гимназия по туризъм „П. Яворов” и техния преподавател по философски цикъл господин Геро Йорданов. Те ще се срещнат със съдиите Соня Дженкова и Албена Колева от Гражданско отделение и Мариана Момчева от Наказателно отделение, които ще им разяснят структурата на съдебната власт и спецификата на правораздавателната дейност.
         Учениците ще имат възможност да посетят Гражданско деловодство, Наказателно деловодство, Съдебно – изпълнителна служба, бюро Съдимост и Регистратура, където съдебният администратор Албена Димитрова ще ги запознае с функциите на звената на съда.


                 Районен съд – Добрич участва в Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. За реализирането на тази програма Висшият съдебен съвет и Министерството на образованието и науката подписаха споразумение за сътрудничество през месец юли 2015 година.
                 Утвърдените за участие в програмата училища в град Добрич са ХГ „Свети Свети Кирил и Методий”, ФСГ„Васил Левски” и  СОУ„Климент Охридски”.
                 Първата тема „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите” бе представена пред ученици от трите училища на 26.02.3016 година, на 08.03.2016 година и на 16.03.2016 година. Презентацията бе осъществена от съдиите Стела Тонева и Соня Дженкова с участието на Жанета Николова – директор на отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич.
                 Целта на пилотната образователна програма е обогатяване познанията на учениците, формиране на правна грамотност и култура, запознаване със статута и структурата на съдебната власт в Република България, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие и повишаване на доверието в съдебната власт.


                 На 26.02.2016 година се проведе годишното отчетно събрание на Районен съд – Добрич за отчет на дейността през 2015 година.
                 На отчетното събрание присъстваха следните гости: госпожа Адриана Панайотова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Добрич, господин Златко Тодоров – Заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич, госпожа Татяна Лазарова – завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Добрич, господин Петко Тухчиев – административен ръководител на Районна прокуратура – Добрич и господин Никола Василев – представител Адвокатска колегия – Добрич.
                 Административният ръководител на Районен съд – Добрич госпожа Анна Великова запозна присъстващите с годишния доклад за дейността на съда. Изнесените статистически данни за календарната 2015 година показват много добри резултати от правораздавателната дейност на съда.
                 Отчетените високи показатели бяха отдадени на изключителния професионализъм и квалификация на магистратите, както и на създадената добра организация на работа на съдебните служители.
                 Докладът за дейността на Районен  съд – Добрич е публикуван на интернет – сайта на съда - раздел „Годишен отчетен доклад”.


              

                    За трета поредна година Регионалната секция на Националното сдружение на съдебните служители при Районен съд – Добрич получи грамота за активна дейност и принос в развитието на НССС. Грамотата беше връчена на провелото се на 7-ми ноември 2015 година в зала Тържествена на Съдебната палата в гр.София ХІV-то редовно Общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители, свикано от УС на НССС за отчитане дейността на сдружението през м.ноември 2014 г. – м.октомври 2015 г.


 

                  На 02.06.2015г. в Заседателната зала на Община Добричка ще се проведе обучение на тема „Практически насоки за връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа по наказателни, граждански и административни дела”. Семинарът е организиран от Районен съд Добрич, съвместно с администрацията на Община Добричка. В него ще участват призовкарите и куриерите от Окръжен съд Добрич и от Районен съд Добрич, и кметовете и кметските наместници на населените места на  територията на Община Добричка.
           Целта на обучението е да разшири познанията на обучаващите се длъжностни лица по призоваването относно процеса на призоваване, прецизността на който е една от предпоставките за качествено правораздаване. Пред аудиторията ще бъдат разяснени основни правила в процеса на призоваване, за да се гарантира своевременното, правилно и законосъобразно връчване на съдебните книжа.
           Лектори на обучението ще бъдат Данчо Димитров - съдия от Наказателно отделение при Районен съд Добрич и Павлина Паскалева - съдия от Гражданско отделение при Районен съд Добрич.


 

    На 15.04.2015г. в Районен съд град Добрич по случай Деня на българската Конституция се проведе „Ден на отворените врати”. Обществеността в град Добрич беше информирана за мероприятието чрез публикация на сайта на съда и съобщения до медиите.
           Ученици от Х и ХІ клас от ПМГ „Иван Вазов” град Добрич посетиха съдебната палата, където бяха посрещнати с приветствени слова от Председателя на Районния съд съдия Анна Великова. Административният ръководител на съда запозна гостите с исторически факти по приемането на Търновската конституция и със структурата на органите на съдебната власт.
           Съдия Соня Дженкова от Гражданско отделение при Районен съд град Добрич поднесе информация на учениците за правораздаването в съдилищата, за етапите и участниците в съдебния процес.
           Проведе се симулативен наказателен съдебен процес, подготвен и представен от самите ученици. Участниците в него представиха пред присъстващите нагледно как протича открито заседание по наказателно дело от общ характер. Учениците се превъплътиха много успешно в ролите на съдия, прокурор, съдебни заседатели, подсъдим, адвокати, вещо лице и пострадали. След приключването на съдебното заседание и след съвещание, ученическият съдебен състав се произнесе с присъда. По време на изявата младите хора показаха доверие към институцията и удовлетворение от възтържествуването на справедливостта. Чрез подготовката и участието си в симулативния наказателен процес учениците повишиха правната си култура. Инициативата се осъществи под ръководството на Христанка Христова – преподавател по  „Етика и право” в ПМГ „Иван Вазов” град Добрич и със съдействието на съдия Мариана Момчева и съдия Минка Кирчева от Наказателно отделение при Районен съд град Добрич.
           Съдебният администратор Албена Димитрова проведе с учениците информационна обиколка в сградата на Районен съд, като им разясни административните функции на отделните звена на съда - служба „Регистратура”, служба „Бюро съдимост”, деловодствата на Гражданско и Наказателно отделение и Съдебно-изпълнителна служба.

           По повод Деня на българската Конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители, магистратите на Районен съд град Добрич участваха в обучение на тема: „Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент”, организирано от Окръжен съд град Добрич и Адвокатска колегия град Добрич.
           Съдебните служители в Районен съд гр. Добрич участваха в обучение на тема: „Ефективна комуникация в процеса на работа и механизми за обратна връзка”, организирано от ръководството на Районен съд Добрич, със съдействието на Националното сдружение на съдебните служители.

 


Районен съд град Добрич уведомява всички граждани и медии, че на 15.04.2015 година организира „Ден на отворени врати”.


Инициативата има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на гражданите; да осигури по-голяма достъпност и информираност на обществото за работата на съда; да спомогне за укрепване на доверието в съдебната система
            Гражданите могат да се запознаят с дейността на институцията във времето от 09.00ч. до 14.00ч., като посетят деловодствата, наблюдават процеса на предоставяне на съдебно-административни услуги, получат информация за спецификата на работата в различните звена, както и за правилата за поведение в съда.
            Предвидено е посещение на ученици от Х и ХІ клас на ПМГ „Иван Вазов” град Добрич от 10.00ч. до 11.00ч.. Административният ръководител на Районен съд Добрич съдия Анна Великова ще запознае учениците със структурата и функциите на съда. Съдия Соня Дженкова от Гражданско отделение при Районен съд Добрич ще им разясни особеностите на етапите на съдебния процес; ролята на съдията; правата и задълженията на участниците в него.
В трета заседателна зала на Съдебната палата ще се проведе симулативен наказателен процес с участието на учениците от Х и ХІ клас на ПМГ „Иван Вазов” град Добрич. Инициативата ще се осъществи под ръководството на преподавателя по „Етика и право” в ПМГ „Иван Вазов” град Добрич Христанка Славова и със съдействието на съдия Мариана Момчева и съдия Минка Кирчева от Наказателно отделение при Райоен съд Добрич.
            Учениците ще посетят служба „Регистратура”, “Бюро съдимост” и деловодствата на Гражданско отделение, Наказателно отделение и Съдебно – изпълнителна служба, където съдебният администратор Албена Димитрова ще им разясни административните функции на отделните звена на съда.

                       
            За повече информация за и в Деня на отворените врати се обръщайте към съдебния администратор Албена Димитрова на тел. номер 058/60 10 30.


     

 

 

 

 

 

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР