Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич    Контакти  
 Контакти и банкова информация за Районен съд - Добрич
контакти с ДРС

Районен съд- гр.Добрич
адреси, телефонен указател и банкова информация
Адрес гр.Добрич 9300, ул.Д-р константин Стоилов №7
Електронен адрес rs_dobrich@abv.bg
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
Председател Анна Великова (058) 652020
Заместник Председател Мариана Момчева (058)652054
Съдии по вписванията   (058)600930
Държавни съдебни изпълнители   (058)652076
Съдебен администратор Албена Димитрова (058)652092; (058)600480;факс (058)601030
Административен секретар Миглена Колева (058)652096;факс (058)602496
Факс (058)601030
Главен счетоводител Веселина Драгнева (058)652074;
Гражданско деловодство   058/652073 факс-058/652083
Наказателно деловодство   тел - 058/652051
Съдебно-изпълнителна служба   (058)652017
Служба Архив   (058)652015
Бюро съдимост   (058)652077;факс (058)601180
Системен администратор Георги Колев (058)652096
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
за държавни такси IBAN - BG24 BPBI 79383199514101
Депозити на вещи лица, пар. гаранции и съдебно-изпълнителна служба IBAN - BG15 BPBI 79383399514101
Обслужваща банка Юробанк И Еф Джи България АД - клон Добрич
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР