Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Съдебно-изпълнителна служба  
 Съдебно изпълнителна службаUntitled Document

 

 

     Районен съд гр. Добрич уведомява, че е регистриран по ЗДДС на основание чл.96, ал.1, считано от 24.10.2013г. От тази дата на облагане с ДДС подлежат услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител по Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Адрес: 9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7


     Съдебно-изпълнителната служба изпълнява решенията на съда. Основната й функция е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични вземания и изпълнение на непарични вземания. Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в Закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело, е наличие на изпълнителен лист издаден от съответния съд. В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.
     При изпълнение на функциите на съдебно-изпълнителната служба, се събират държавни такси съгласно ТДТСС по ГПК в раздела за съдебно изпълнение.

 
                    ВАЖНО!!! Държавните съдебни изпълнители не дават консултации!
 
     В съдебно-изпълнителна служба се извършват следните адимнистративни услуги:
  • Приемане на молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед.
  • Извършване на справки по висящи изпълнителни дела.
  • Приемане на документи за внесените суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях.
  • Издаване на преписи по делата.
  • Издаване на удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
  • Приемане на жалби и възражения по изпълнителните дела.
 
     Действията на съдебния изпълнител са урегулирани в ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.
 
     Ето и някои части от ГПК, които могат да Ви бъдат полезни:
 
     Чл. 427. (1) Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират:1. движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;2. постоянният адрес или седалището на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;3. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;4. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка.(2) Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител по своя постоянен адрес налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, независимо че по правилата на ал. 1 изпълнителните действия подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите.(3) Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.
 
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР