Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Резултати от анкетата  
 Резултати от анкетата

ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ
   Разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
 
а) Делата се разглеждат в разумен срок  
     15 (18%)
б) Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време  
     64 (76%)
в) Не мога да преценя  
     2 (2%)

   Делата отлагат ли се често?
 
а) Отлагат се толкова, колкото е необходимо  
     26 (31%)
б) Не мога да преценя  
     6 (7%)
в) Отлагат се прекалено често  
     49 (58%)

   Кои са основните причини за отлагането на делата?
 
а) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело  
     18 (21%)
б) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице  
     19 (23%)
в) Искания за представяне на нови доказателства  
     33 (39%)
г) Не явяване на свидетелите  
     29 (35%)
д) Неправилно призоваване на страните по делото  
     21 (25%)
е) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  
     37 (44%)
ж) Неявяване на страните  
     12 (14%)
з) Не мога да преценя  
     7 (8%)

   По чия вина се отлагат делата?
 
а) Свидетели  
     30 (36%)
б) Вещите лица  
     15 (18%)
в) Другата страна  
     24 (29%)
г) Адвокати  
     38 (45%)
д) Съд  
     20 (24%)
е) Служителите в съда  
     10 (12%)
ж) Друго  
     6 (7%)

   Какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
 
а) 3 месеца  
     2 (2%)
б) 2 месеца  
     2 (2%)
в) 1 месец  
     31 (37%)
г) 2 седмици  
     44 (52%)
д) повече  
     2 (2%)

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР