Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Вътрешни правила    Примерни съдебни бланки  
 Примерни съдебни бланки

Тук можете да намерите примерни образци на бланки, които се подават до районен съд.


ОБРАЗЦИ ЗА РАЙОНЕН СЪД

Молба за образуване на изпълнително дело

Молба за връщане на парична гаранция

Молба за издаване на изпълнителен лист

Молба за връщане на  документи

Молба за издаване на заверен препис от съд. книжа

Заявление за отказ от наследство

Молба за удостоверениеза наличие на изпълнителни дела

Молба за разрешение за сключване на граждански брак от непълнолетни лица

Молба за получаване на удостоверение за прекратен брак

Декларация за даване съгласие за сключване на граждански брак

Молба за издаване на съдебно удостоверение

Молба за теглене от детски влог на дете под 14 г.

Молба за теглене от детски влог на дете над 14 г.

МОЛБА за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на МАЛОЛЕТНО дете

МОЛБА за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на НЕПЪЛНОЛЕТНО дете

Молба за подаване на документи

Декларация за имуществено състояние

Молба за освобождаване от съдебни такси

Молба за издаване на документи по дела от СК

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Приложение №1 за издаване на заповед за изпълнение и за издаване на изпълнителен лист

Приложение № 4 за издаване на заповед за незабавно изпълнение и за издаване на изпълнителен лист

Приложение №7  писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР