Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 794/2019, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.7.2019 9:00
2 Гражданско дело No 4404/2018, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
1.7.2019 9:30
3 НОХД No 650/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
1.7.2019 9:30
4 ЧНД No 729/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
1.7.2019 9:35
5 Гражданско дело No 1682/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.7.2019 9:50
6 Гражданско дело No 2023/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.7.2019 10:00
7 Гражданско дело No 3810/2018, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.7.2019 10:00
8 Гражданско дело No 200/2019, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
1.7.2019 10:00
9 Гражданско дело No 466/2019, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.7.2019 10:00
10 НОХД No 1286/2017, V състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
1.7.2019 10:00
11 НОХД No 799/2019, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.7.2019 10:00
12 НОХД No 641/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
1.7.2019 10:15
13 Гражданско дело No 1267/2019, VI състав Искове по КЗ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.7.2019 10:40
14 Гражданско дело No 1199/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.7.2019 11:00
15 НЧХД No 688/2018, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
1.7.2019 11:00
16 Гражданско дело No 4492/2018, IX състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.7.2019 11:30
17 ЧНД No 803/2019, VIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.7.2019 11:30
18 ЧНД No 750/2019, VIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.7.2019 11:45
19 НОХД No 798/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
1.7.2019 13:20
20 НОХД No 347/2019, III състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
1.7.2019 13:30
21 АНД No 560/2019, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.7.2019 13:30
22 АНД No 669/2019, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.7.2019 13:40
23 ЧГД No 1717/2019, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.7.2019 14:20
24 Гражданско дело No 4091/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.7.2019 14:30
25 Гражданско дело No 3672/2018, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.7.2019 15:00
26 Гражданско дело No 63/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.7.2019 15:30
27 Гражданско дело No 2060/2019, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 9:10
28 Гражданско дело No 4643/2018, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 9:15
29 Гражданско дело No 38/2019, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 9:30
30 АНД No 1577/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2019 9:30
31 АНД No 619/2019, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.7.2019 9:30
32 Гражданско дело No 2013/2019, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 9:40
33 ЧНД No 439/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2019 9:45
34 Гражданско дело No 623/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 9:50
35 Гражданско дело No 231/2019, X състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 10:00
36 АНД No 1173/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2019 10:00
37 ЧНД No 723/2019, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2019 10:00
38 АНД No 1174/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2019 10:10
39 АНД No 1180/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2019 10:20
40 АНД No 1181/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2019 10:30
41 АНД No 1185/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2019 10:40
42 АНД No 1162/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2019 10:45
43 ЧНД No 735/2019, XV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
2.7.2019 10:50
44 АНД No 821/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2019 11:00
45 АНД No 520/2019, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
2.7.2019 11:00
46 АНД No 515/2019, XV състав ДАМТН Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
2.7.2019 11:10
47 Гражданско дело No 444/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 11:15
48 Гражданско дело No 5084/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 11:30
49 ЧГД No 1346/2019, X състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 11:40
50 Гражданско дело No 4935/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
2.7.2019 13:30
51 Гражданско дело No 765/2019, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
2.7.2019 13:30
52 Гражданско дело No 1734/2019, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.7.2019 13:30
53 НОХД No 1306/2018, III състав Обсебване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2019 13:30
54 АНД No 579/2019, XVII състав НАП Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.7.2019 13:30
55 Гражданско дело No 1994/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.7.2019 13:50
56 АНД No 455/2019, V състав Здравна инспекция Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2019 13:50
57 Гражданско дело No 713/2018, IV състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.7.2019 14:00
58 Гражданско дело No 3907/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
2.7.2019 14:00
59 Гражданско дело No 572/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
2.7.2019 14:00
60 НОХД No 316/2017, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2019 14:00
61 НОХД No 405/2019, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
2.7.2019 14:00
62 Гражданско дело No 1255/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.7.2019 14:15
63 Гражданско дело No 3562/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.7.2019 14:30
64 Гражданско дело No 280/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
2.7.2019 14:30
65 АНД No 703/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2019 14:30
66 Гражданско дело No 5287/2018, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
2.7.2019 15:00
67 НОХД No 828/2019, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.7.2019 9:10
68 НЧХД No 1579/2018, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
3.7.2019 9:30
69 ЧНД No 693/2019, XVIII състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.7.2019 9:30
70 ЧНД No 756/2019, XVIII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.7.2019 9:40
71 НОХД No 516/2019, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.7.2019 9:50
72 ЧНД No 812/2019, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.7.2019 9:55
73 НОХД No 908/2018, XV състав Кражба в големи размери Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.7.2019 10:00
74 НОХД No 445/2019, XVIII състав Лъжесвидетелстване Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.7.2019 10:00
75 Гражданско дело No 1285/2019, XIX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.7.2019 13:30
76 Гражданско дело No 4042/2018, XIX състав Искове по КЗ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.7.2019 13:45
77 НЧХД No 601/2019, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.7.2019 14:00
78 Гражданско дело No 872/2019, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
4.7.2019 8:45
79 Гражданско дело No 4933/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
4.7.2019 9:30
80 Гражданско дело No 2153/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
4.7.2019 9:50
81 Гражданско дело No 4153/2018, XXI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
4.7.2019 10:00
82 Гражданско дело No 4377/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
4.7.2019 10:00
83 Гражданско дело No 2733/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
4.7.2019 10:30
84 ЧНД No 810/2019, VIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.7.2019 11:00
85 ЧНД No 811/2019, VIII състав Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.7.2019 11:15
86 Гражданско дело No 4936/2018, XII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.7.2019 13:30
87 Гражданско дело No 977/2019, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
4.7.2019 14:00
88 Гражданско дело No 1574/2019, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
4.7.2019 14:30
89 Гражданско дело No 1084/2019, XXI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
4.7.2019 15:00
90 Гражданско дело No 1449/2019, IX състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
4.7.2019 16:00
91 АНД No 727/2019, XVII състав МВР Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.7.2019 9:30
92 Гражданско дело No 4033/2018, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2019 11:00
93 Гражданско дело No 1154/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.7.2019 13:40
94 Гражданско дело No 1747/2019, XX състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.7.2019 13:40
95 Гражданско дело No 805/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.7.2019 13:45
96 Гражданско дело No 638/2019, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2019 14:00
97 Гражданско дело No 982/2019, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.7.2019 14:00
98 Гражданско дело No 1729/2019, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.7.2019 14:00
99 Гражданско дело No 962/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.7.2019 14:20
100 Гражданско дело No 2853/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.7.2019 14:30
101 Гражданско дело No 5284/2018, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.7.2019 14:45
102 Гражданско дело No 3754/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.7.2019 15:00
103 Гражданско дело No 4820/2018, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.7.2019 15:00
104 Гражданско дело No 5286/2018, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.7.2019 15:10
105 Гражданско дело No 4597/2018, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.7.2019 9:00
106 АНД No 786/2019, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.7.2019 9:00
107 Гражданско дело No 4544/2018, XIX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.7.2019 9:30
108 Гражданско дело No 2223/2019, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.7.2019 9:30
109 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.7.2019 9:30
110 АНД No 165/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.7.2019 9:30
111 АНД No 684/2019, III състав ДАМТН Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.7.2019 9:45
112 Гражданско дело No 281/2019, XIX състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.7.2019 10:00
113 Гражданско дело No 762/2019, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.7.2019 10:00
114 Гражданско дело No 2211/2019, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
8.7.2019 10:00
115 НЧХД No 605/2018, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
8.7.2019 10:00
116 Гражданско дело No 3820/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.7.2019 10:15
117 Гражданско дело No 771/2019, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.7.2019 10:30
118 Гражданско дело No 4662/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.7.2019 11:00
119 НОХД No 527/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.7.2019 11:00
120 Гражданско дело No 1135/2019, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.7.2019 11:15
121 Гражданско дело No 948/2019, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.7.2019 13:00
122 Гражданско дело No 1675/2019, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.7.2019 13:30
123 НОХД No 276/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.7.2019 13:30
124 НЧХД No 204/2018, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.7.2019 13:30
125 Гражданско дело No 789/2019, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.7.2019 14:00
126 Гражданско дело No 1664/2019, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.7.2019 14:00
127 НОХД No 1484/2018, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.7.2019 14:00
128 Гражданско дело No 2188/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.7.2019 14:20
129 Гражданско дело No 4683/2018, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.7.2019 14:30
130 Гражданско дело No 4909/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.7.2019 14:30
131 Гражданско дело No 992/2019, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.7.2019 14:30
132 АНД No 361/2019, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
8.7.2019 14:30
133 АНД No 359/2019, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
8.7.2019 14:45
134 Гражданско дело No 3722/2018, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.7.2019 15:00
135 Гражданско дело No 4584/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.7.2019 15:00
136 АНД No 457/2019, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
8.7.2019 15:00
137 АНД No 561/2019, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
8.7.2019 15:15
138 Гражданско дело No 3644/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.7.2019 15:30
139 Гражданско дело No 435/2019, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.7.2019 15:30
140 Гражданско дело No 742/2019, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.7.2019 15:30
141 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.7.2019 15:30
142 Гражданско дело No 3806/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.7.2019 16:00
143 АНД No 665/2019, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.7.2019 16:00
144 Гражданско дело No 4085/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.7.2019 16:15
145 Гражданско дело No 109/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.7.2019 8:30
146 ЧГД No 298/2019, II състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.7.2019 9:00
147 Гражданско дело No 285/2019, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.7.2019 9:20
148 Гражданско дело No 1316/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.7.2019 9:30
149 Гражданско дело No 4435/2017, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.7.2019 9:40
150 Гражданско дело No 3945/2018, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.7.2019 9:50
151 Гражданско дело No 4467/2018, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.7.2019 9:50
152 Гражданско дело No 763/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.7.2019 10:00
153 НЧХД No 776/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.7.2019 10:00
154 НЧХД No 67/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
9.7.2019 10:00
155 Гражданско дело No 62/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.7.2019 10:10
156 Гражданско дело No 743/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.7.2019 10:30
157 Гражданско дело No 3815/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.7.2019 10:45
158 Гражданско дело No 3632/2018, II състав Иск за установяване на трудов стаж Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.7.2019 11:00
159 Гражданско дело No 4780/2018, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.7.2019 13:00
160 Гражданско дело No 528/2019, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.7.2019 13:30
161 Гражданско дело No 21/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.7.2019 13:45
162 Гражданско дело No 632/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.7.2019 13:45
163 Гражданско дело No 1292/2019, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.7.2019 14:00
164 Гражданско дело No 4157/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.7.2019 15:00
165 ЧНД No 766/2019, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.7.2019 15:00
166 Гражданско дело No 2250/2019, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.7.2019 15:30
167 НЧХД No 609/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.7.2019 9:30
168 Гражданско дело No 3625/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.7.2019 13:30
169 НОХД No 523/2019, XVII състав Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.7.2019 13:30
170 АНД No 814/2019, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.7.2019 13:30
171 Гражданско дело No 961/2019, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.7.2019 13:45
172 Гражданско дело No 115/2019, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.7.2019 14:00
173 НОХД No 489/2019, VIII състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.7.2019 9:30
174 Гражданско дело No 1424/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.7.2019 9:50
175 Гражданско дело No 4653/2017, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.7.2019 10:00
176 Гражданско дело No 2348/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2019 13:00
177 Гражданско дело No 1376/2019, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2019 13:00
178 Гражданско дело No 1123/2019, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.7.2019 13:30
179 Гражданско дело No 4210/2018, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.7.2019 14:00
180 АНД No 545/2019, XX състав КАТ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2019 14:00
181 Гражданско дело No 306/2019, XX състав Искове по КЗ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2019 15:00
182 Гражданско дело No 1162/2019, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.7.2019 15:00
183 Гражданско дело No 1262/2019, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2019 16:00
184 Гражданско дело No 2212/2019, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.7.2019 16:00
185 Гражданско дело No 116/2019, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.7.2019 16:15
186 ЧГД No 2228/2019, VI състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.7.2019 10:00
187 НОХД No 663/2019, V състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
12.7.2019 10:00
188 АНД No 549/2019, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.7.2019 9:30
189 АНД No 1429/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.7.2019 9:45
190 Гражданско дело No 1301/2016, III състав Делба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.7.2019 10:00
191 Гражданско дело No 1273/2019, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.7.2019 10:00
192 АНД No 409/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.7.2019 10:00
193 Гражданско дело No 2258/2019, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.7.2019 10:30
194 Гражданско дело No 1339/2019, IX състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.7.2019 10:45
195 АНД No 392/2019, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.7.2019 10:45
196 Гражданско дело No 438/2019, IX състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.7.2019 11:00
197 Гражданско дело No 569/2019, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.7.2019 11:00
198 НОХД No 1608/2018, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.7.2019 11:00
199 Гражданско дело No 3754/2018, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.7.2019 13:00
200 НЧХД No 526/2019, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.7.2019 13:30
201 Гражданско дело No 476/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.7.2019 14:30
202 Гражданско дело No 5088/2018, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.7.2019 15:00
203 Гражданско дело No 3518/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.7.2019 16:00
204 НОХД No 266/2019, XVI състав Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
16.7.2019 9:00
205 АНД No 1498/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2019 9:30
206 НОХД No 763/2015, V състав Престъпление против авторските права Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.7.2019 10:00
207 АНД No 1501/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2019 10:00
208 АНД No 519/2019, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2019 10:30
209 АНД No 599/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2019 10:45
210 НОХД No 678/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2019 11:00
211 АНД No 558/2019, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
16.7.2019 11:00
212 Гражданско дело No 2210/2019, XII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
16.7.2019 13:30
213 НОХД No 730/2019, III състав Блудство с лице, ненавършило 14 г. Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2019 13:30
214 АНД No 784/2019, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
16.7.2019 13:30
215 НОХД No 415/2019, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
16.7.2019 14:00
216 АНД No 705/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.7.2019 9:00
217 АНД No 777/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.7.2019 9:15
218 НОХД No 512/2019, XVIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
17.7.2019 9:25
219 АНД No 775/2019, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
17.7.2019 9:30
220 АНД No 147/2019, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
17.7.2019 9:45
221 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.7.2019 10:00
222 НОХД No 114/2019, XVIII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
17.7.2019 10:00
223 Гражданско дело No 1111/2019, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.7.2019 10:30
224 Гражданско дело No 4110/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.7.2019 11:00
225 НЧХД No 924/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.7.2019 11:00
226 НОХД No 625/2019, XVI състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.7.2019 13:30
227 НЧХД No 1249/2017, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
17.7.2019 14:00
228 АНД No 1479/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.7.2019 14:00
229 НЧХД No 659/2019, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.7.2019 14:15
230 НОХД No 657/2019, XVIII състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.7.2019 10:00
231 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.7.2019 11:00
232 НОХД No 1543/2018, XVIII състав Привилегирован състав на транспортно престъпление Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.7.2019 14:00
233 Гражданско дело No 770/2019, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.7.2019 10:00
234 Гражданско дело No 4662/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.7.2019 10:30
235 Гражданско дело No 4649/2018, XIV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.7.2019 10:40
236 НЧХД No 469/2018, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.7.2019 10:00
237 НОХД No 1235/2018, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.7.2019 14:00
238 Гражданско дело No 2311/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.7.2019 14:30
239 Гражданско дело No 1101/2019, X състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.7.2019 11:00
240 АНД No 1499/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.7.2019 14:00
241 АНД No 144/2019, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.7.2019 14:10
242 Гражданско дело No 4347/2017, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.7.2019 10:00
243 Гражданско дело No 4686/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.7.2019 10:00
244 Гражданско дело No 5110/2018, XIV състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.7.2019 10:50
245 Гражданско дело No 207/2019, XIV състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.7.2019 11:15
246 Гражданско дело No 1425/2019, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.7.2019 11:30
247 НЧХД No 838/2018, XV състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.7.2019 14:00
248 Гражданско дело No 746/2016, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.7.2019 9:40
249 Гражданско дело No 4906/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.7.2019 10:10
250 Гражданско дело No 274/2019, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.7.2019 10:20
251 Гражданско дело No 3678/2018, XIV състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.7.2019 10:35
252 Гражданско дело No 3680/2018, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.7.2019 10:45
253 Гражданско дело No 305/2019, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.7.2019 11:10
254 Гражданско дело No 60/2019, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.7.2019 11:30
255 НОХД No 670/2019, VIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.7.2019 9:00
256 АНД No 793/2019, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.7.2019 9:30
257 АНД No 809/2019, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.7.2019 9:45
258 НОХД No 631/2019, V състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.7.2019 10:00
259 АНД No 704/2019, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.7.2019 10:30
260 АНД No 819/2019, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.7.2019 10:40
261 НОХД No 765/2019, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.7.2019 11:00
262 НОХД No 327/2019, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.7.2019 13:30
263 АНД No 469/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.7.2019 14:00
264 Гражданско дело No 277/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.7.2019 11:10
265 НЧХД No 932/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
30.7.2019 14:00
266 Гражданско дело No 4819/2018, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
30.7.2019 14:15
267 Гражданско дело No 1963/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
30.7.2019 14:30
268 Гражданско дело No 764/2019, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
30.7.2019 14:40
269 Гражданско дело No 445/2019, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
31.7.2019 10:25
270 Гражданско дело No 791/2019, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
31.7.2019 10:50
271 Гражданско дело No 3208/2018, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
31.7.2019 11:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР