Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРАЙОНЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ - насрочени дела

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за насрочени дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 223/2016, XXI състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
1.12.2016 10:00
2 НЧХД No 1073/2016, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
1.12.2016 10:00
3 НЧХД No 1455/2016, XVIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.12.2016 10:00
4 Гражданско дело No 1739/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
1.12.2016 10:30
5 Гражданско дело No 1346/2015, XX състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
1.12.2016 13:00
6 НОХД No 1612/2016, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.12.2016 13:20
7 Гражданско дело No 1453/2016, XII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
1.12.2016 13:30
8 Гражданско дело No 2658/2016, IX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.12.2016 13:30
9 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.12.2016 13:30
10 ЧНД No 1580/2016, XV състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
1.12.2016 13:30
11 Гражданско дело No 4009/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.12.2016 14:00
12 Гражданско дело No 1338/2016, XX състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
1.12.2016 14:00
13 НОХД No 1346/2016, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.12.2016 14:00
14 ЧНД No 1561/2016, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
1.12.2016 14:00
15 Гражданско дело No 4008/2015, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
1.12.2016 15:00
16 Гражданско дело No 1551/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.12.2016 15:00
17 Гражданско дело No 2889/2016, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
1.12.2016 15:00
18 Гражданско дело No 2017/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.12.2016 16:00
19 Гражданско дело No 3318/2016, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.12.2016 16:30
20 Гражданско дело No 1750/2016, II състав Искове по КЗ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
2.12.2016 9:00
21 АНД No 1398/2016, XVI състав РДГ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 9:00
22 АНД No 1399/2016, XVI състав РДГ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 9:15
23 Гражданско дело No 2591/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
2.12.2016 9:30
24 НОХД No 850/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.12.2016 9:30
25 АНД No 1454/2016, XVI състав НАП Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 9:30
26 АНД No 947/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 9:45
27 АНД No 617/2016, XVI състав РДГ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 10:00
28 АНД No 1471/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 10:15
29 Гражданско дело No 2427/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
2.12.2016 10:30
30 АНД No 1472/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 10:30
31 АНД No 1508/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 10:45
32 АНД No 496/2016, XVI състав Агенция "Митници" Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.12.2016 11:00
33 Гражданско дело No 1698/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.12.2016 13:00
34 Гражданско дело No 3207/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.12.2016 13:30
35 НОХД No 1387/2016, XVII състав Кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.12.2016 13:30
36 Гражданско дело No 1425/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.12.2016 14:00
37 НОХД No 1310/2016, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.12.2016 15:00
38 АНД No 856/2016, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
5.12.2016 10:00
39 АНД No 1501/2016, V състав НАП Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
5.12.2016 10:15
40 Гражданско дело No 2224/2016, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.12.2016 13:00
41 Гражданско дело No 4744/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.12.2016 14:00
42 Гражданско дело No 11/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.12.2016 14:00
43 Гражданско дело No 1703/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.12.2016 14:00
44 Гражданско дело No 2800/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.12.2016 14:30
45 Гражданско дело No 873/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.12.2016 15:00
46 Гражданско дело No 2275/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.12.2016 15:15
47 НЧХД No 1575/2014, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
6.12.2016 10:00
48 НОХД No 1492/2016, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.12.2016 10:00
49 Гражданско дело No 1791/2016, X състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
6.12.2016 10:30
50 Гражданско дело No 1738/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.12.2016 14:00
51 НОХД No 944/2016, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
6.12.2016 14:00
52 Гражданско дело No 2537/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.12.2016 14:30
53 НОХД No 1780/2014, XVI състав Обсебване Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.12.2016 9:00
54 НОХД No 1577/2016, XVII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.12.2016 9:25
55 АНД No 1286/2016, XVII състав НАП Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.12.2016 9:30
56 Гражданско дело No 4115/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
7.12.2016 9:50
57 Гражданско дело No 1573/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
7.12.2016 10:00
58 НОХД No 98/2015, XVI състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.12.2016 10:00
59 НЧХД No 1300/2015, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.12.2016 10:00
60 НЧХД No 126/2016, XVIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
7.12.2016 10:00
61 Гражданско дело No 3300/2016, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
7.12.2016 11:00
62 ЧНД No 1554/2016, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.12.2016 11:30
63 НЧХД No 700/2016, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.12.2016 13:30
64 НЧХД No 1444/2016, XVII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.12.2016 13:30
65 НЧХД No 425/2016, XV състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.12.2016 14:00
66 Гражданско дело No 1967/2016, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
7.12.2016 14:30
67 НЧХД No 1453/2016, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.12.2016 15:00
68 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.12.2016 8:30
69 Гражданско дело No 3088/2016, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.12.2016 10:00
70 НОХД No 1140/2013, XV състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.12.2016 10:00
71 ЧНД No 1413/2016, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
8.12.2016 10:00
72 Гражданско дело No 1298/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.12.2016 10:30
73 АНД No 1416/2016, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.12.2016 13:00
74 АНД No 1495/2016, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.12.2016 13:30
75 АНД No 1114/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.12.2016 13:40
76 Гражданско дело No 758/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.12.2016 14:00
77 АНД No 1095/2016, VIII състав Здравна инспекция Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.12.2016 14:00
78 ЧНД No 1509/2016, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
8.12.2016 15:00
79 НЧХД No 957/2016, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
9.12.2016 9:00
80 Гражданско дело No 2681/2016, II състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.12.2016 9:30
81 Гражданско дело No 746/2016, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.12.2016 10:00
82 Гражданско дело No 1825/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.12.2016 10:00
83 НЧХД No 737/2015, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.12.2016 10:00
84 Гражданско дело No 3155/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.12.2016 10:10
85 Гражданско дело No 1637/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.12.2016 10:15
86 Гражданско дело No 1337/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.12.2016 11:00
87 Гражданско дело No 2221/2016, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.12.2016 13:00
88 Гражданско дело No 766/2016, XXI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.12.2016 14:00
89 Гражданско дело No 2801/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.12.2016 14:00
90 Гражданско дело No 2742/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.12.2016 14:30
91 Гражданско дело No 3060/2015, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 9:00
92 Гражданско дело No 2783/2016, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 9:20
93 Гражданско дело No 3270/2016, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 9:20
94 Гражданско дело No 1078/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 9:30
95 Гражданско дело No 2805/2016, IX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.12.2016 9:30
96 ЧГД No 1923/2016, VI състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 9:45
97 ЧНД No 1617/2016, V състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
12.12.2016 9:50
98 Гражданско дело No 2117/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 10:00
99 Гражданско дело No 3244/2016, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.12.2016 10:00
100 НЧХД No 1462/2014, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
12.12.2016 10:00
101 Гражданско дело No 3276/2016, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.12.2016 10:15
102 Гражданско дело No 453/2016, VI състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 10:20
103 Гражданско дело No 2157/2016, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.12.2016 10:30
104 Гражданско дело No 2647/2016, XIX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.12.2016 10:30
105 Гражданско дело No 2422/2016, VI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 10:40
106 Гражданско дело No 2886/2016, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.12.2016 10:45
107 Гражданско дело No 3436/2016, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.12.2016 10:45
108 Гражданско дело No 413/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.12.2016 11:00
109 Гражданско дело No 2487/2016, XIX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.12.2016 11:00
110 Гражданско дело No 2588/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 11:00
111 НОХД No 258/2016, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.12.2016 11:00
112 АНД No 1527/2016, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.12.2016 11:00
113 Гражданско дело No 3272/2016, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 11:15
114 Гражданско дело No 3137/2016, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.12.2016 11:50
115 Гражданско дело No 2534/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.12.2016 13:00
116 Гражданско дело No 618/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.12.2016 13:30
117 АНД No 771/2016, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.12.2016 13:30
118 Гражданско дело No 2672/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.12.2016 14:00
119 НОХД No 2636/2009, VIII състав Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.12.2016 14:00
120 АНД No 1184/2016, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
12.12.2016 14:00
121 АНД No 1542/2016, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.12.2016 14:00
122 Гражданско дело No 1482/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.12.2016 15:00
123 Гражданско дело No 2623/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.12.2016 15:30
124 Гражданско дело No 1670/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.12.2016 15:45
125 АНД No 1369/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.12.2016 9:30
126 Гражданско дело No 2680/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.12.2016 10:00
127 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.12.2016 10:00
128 АНД No 1401/2016, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.12.2016 10:00
129 АНД No 1462/2016, V състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.12.2016 10:00
130 Гражданско дело No 2792/2016, X състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.12.2016 10:30
131 АНД No 1402/2016, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.12.2016 10:30
132 Гражданско дело No 1925/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.12.2016 10:45
133 Гражданско дело No 3793/2015, X състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.12.2016 11:00
134 АНД No 1158/2016, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.12.2016 11:00
135 АНД No 976/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.12.2016 11:15
136 АНД No 1098/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.12.2016 11:30
137 Гражданско дело No 3145/2016, XII състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.12.2016 13:20
138 Гражданско дело No 81/2016, XII състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.12.2016 13:30
139 Гражданско дело No 625/2016, XII състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.12.2016 13:30
140 НОХД No 1144/2016, III състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.12.2016 13:30
141 Гражданско дело No 3935/2015, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.12.2016 14:00
142 Гражданско дело No 2039/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.12.2016 14:00
143 Гражданско дело No 3307/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.12.2016 14:00
144 АНД No 1261/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.12.2016 14:00
145 Гражданско дело No 4179/2015, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.12.2016 14:30
146 НОХД No 1345/2016, III състав Измама Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.12.2016 14:30
147 Гражданско дело No 2353/2016, XII състав Искове по КЗ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.12.2016 15:00
148 НОХД No 896/2016, XVI състав Квалифицирани състави на телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.12.2016 9:00
149 Гражданско дело No 2506/2016, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.12.2016 9:20
150 Гражданско дело No 2584/2016, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.12.2016 9:30
151 Гражданско дело No 2101/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.12.2016 9:50
152 Гражданско дело No 4762/2015, XIV състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.12.2016 10:00
153 АНД No 631/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.12.2016 10:00
154 НЧХД No 728/2016, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
14.12.2016 10:00
155 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
14.12.2016 10:00
156 Гражданско дело No 4651/2015, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.12.2016 10:25
157 НОХД No 1380/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.12.2016 11:00
158 Гражданско дело No 2376/2016, XIX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.12.2016 13:30
159 АНД No 860/2016, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.12.2016 13:30
160 Гражданско дело No 2431/2016, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.12.2016 13:45
161 Гражданско дело No 1919/2016, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.12.2016 14:00
162 ЧГД No 3308/2016, IX състав Други частни производства Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
14.12.2016 14:00
163 НОХД No 123/2016, XV състав Противозаконно отнемане на МПС Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.12.2016 14:00
164 НОХД No 1623/2015, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.12.2016 9:00
165 Гражданско дело No 2021/2016, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.12.2016 9:30
166 НЧХД No 451/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.12.2016 9:30
167 Гражданско дело No 3243/2016, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.12.2016 9:45
168 Гражданско дело No 2580/2016, XXI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.12.2016 10:00
169 НЧХД No 879/2012, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.12.2016 10:00
170 НЧХД No 593/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.12.2016 11:00
171 Гражданско дело No 1821/2016, XX състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.12.2016 13:00
172 НЧХД No 1521/2015, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.12.2016 13:00
173 Гражданско дело No 1334/2014, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.12.2016 13:15
174 Гражданско дело No 561/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.12.2016 13:30
175 Гражданско дело No 2652/2016, XII състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
15.12.2016 13:30
176 Гражданско дело No 3385/2016, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.12.2016 13:30
177 АНД No 1539/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.12.2016 13:30
178 АНД No 796/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.12.2016 13:50
179 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.12.2016 14:00
180 Гражданско дело No 1056/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
15.12.2016 14:00
181 Гражданско дело No 1057/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
15.12.2016 14:00
182 Гражданско дело No 1812/2016, XX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.12.2016 14:00
183 НЧХД No 889/2015, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.12.2016 14:00
184 НЧХД No 928/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.12.2016 14:00
185 Гражданско дело No 2142/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.12.2016 14:15
186 Гражданско дело No 2932/2016, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.12.2016 14:45
187 Гражданско дело No 507/2015, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.12.2016 15:00
188 Гражданско дело No 3615/2015, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.12.2016 15:00
189 Гражданско дело No 59/2016, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
15.12.2016 15:00
190 Гражданско дело No 1349/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.12.2016 15:00
191 Гражданско дело No 1870/2016, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.12.2016 15:00
192 Гражданско дело No 2001/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.12.2016 15:00
193 Гражданско дело No 3324/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
15.12.2016 15:30
194 Гражданско дело No 3437/2016, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.12.2016 16:00
195 ЧГД No 1927/2016, II състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.12.2016 9:00
196 НОХД No 1338/2015, XVI състав Блудство с лице, навършило 14 г. Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
16.12.2016 9:00
197 Гражданско дело No 905/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.12.2016 9:15
198 Гражданско дело No 2538/2016, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.12.2016 9:30
199 Гражданско дело No 1103/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.12.2016 9:40
200 Гражданско дело No 2476/2016, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.12.2016 9:45
201 Гражданско дело No 3978/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.12.2016 10:00
202 НОХД No 383/2012, XVII състав Умишлен палеж Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
16.12.2016 10:00
203 АНД No 1534/2016, XVIII състав КРС Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
16.12.2016 10:00
204 Гражданско дело No 2371/2016, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.12.2016 10:15
205 АНД No 1526/2016, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
16.12.2016 10:15
206 Гражданско дело No 1840/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.12.2016 10:20
207 Гражданско дело No 2038/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.12.2016 10:30
208 АНД No 1530/2016, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
16.12.2016 10:30
209 АНД No 1362/2016, XVIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
16.12.2016 10:45
210 Гражданско дело No 3143/2016, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.12.2016 11:00
211 АНД No 797/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
16.12.2016 11:00
212 АНД No 1613/2016, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
16.12.2016 11:00
213 Гражданско дело No 2930/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.12.2016 11:15
214 Гражданско дело No 1808/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.12.2016 9:00
215 Гражданско дело No 2292/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.12.2016 10:00
216 Гражданско дело No 3105/2016, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.12.2016 10:00
217 НЧХД No 1414/2016, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.12.2016 10:00
218 Гражданско дело No 2360/2016, XIX състав Искове по КЗ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.12.2016 10:30
219 Гражданско дело No 167/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.12.2016 11:00
220 НОХД No 763/2015, V състав Престъпление против авторските права Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.12.2016 11:15
221 ЧГД No 2929/2016, IX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.12.2016 11:45
222 Гражданско дело No 1615/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.12.2016 13:00
223 Гражданско дело No 3328/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.12.2016 13:30
224 Гражданско дело No 1104/2016, III състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
19.12.2016 13:30
225 Гражданско дело No 2917/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.12.2016 13:30
226 Гражданско дело No 1216/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
19.12.2016 13:45
227 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.12.2016 14:00
228 Гражданско дело No 1210/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
19.12.2016 14:00
229 НОХД No 736/2016, V състав Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.12.2016 14:00
230 Гражданско дело No 2490/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.12.2016 14:30
231 Гражданско дело No 1684/2016, III състав Павлов иск Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
19.12.2016 15:00
232 Гражданско дело No 2342/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.12.2016 15:00
233 Гражданско дело No 2387/2016, XX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.12.2016 16:00
234 АНД No 1342/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 9:30
235 АНД No 1211/2016, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 9:45
236 Гражданско дело No 2789/2016, X състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.12.2016 10:00
237 НЧХД No 76/2016, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.12.2016 10:00
238 АНД No 1033/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 10:00
239 НОХД No 1360/2016, XV състав Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.12.2016 10:00
240 АНД No 915/2016, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 10:15
241 Гражданско дело No 1276/2016, X състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.12.2016 10:30
242 АНД No 1308/2016, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 10:30
243 АНД No 1281/2016, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 10:45
244 Гражданско дело No 3217/2015, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.12.2016 11:00
245 НОХД No 1040/2016, III състав Измама Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 11:00
246 Гражданско дело No 3787/2015, X състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.12.2016 11:30
247 НОХД No 1245/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 11:30
248 Гражданско дело No 1160/2016, X състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.12.2016 11:45
249 Гражданско дело No 2196/2016, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.12.2016 11:50
250 Гражданско дело No 2246/2016, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.12.2016 13:30
251 НОХД No 1505/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 13:30
252 НОХД No 1246/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 14:00
253 НОХД No 1434/2016, V състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.12.2016 14:00
254 АНД No 1529/2016, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.12.2016 15:15
255 НЧХД No 625/2015, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.12.2016 9:00
256 НОХД No 1451/2014, XVII състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.12.2016 10:00
257 НОХД No 1597/2016, XVII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.12.2016 10:45
258 АНД No 979/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.12.2016 13:30
259 НОХД No 1494/2016, XVI състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.12.2016 13:30
260 ЧГД No 1952/2016, XIX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
21.12.2016 14:00
261 Гражданско дело No 2271/2016, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
21.12.2016 14:15
262 Гражданско дело No 1084/2016, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.12.2016 9:00
263 Гражданско дело No 1657/2014, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.12.2016 10:00
264 Гражданско дело No 2486/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.12.2016 10:15
265 ЧГД No 2439/2016, XXI състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.12.2016 11:00
266 ЧГД No 1995/2016, XX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.12.2016 13:00
267 ЧГД No 2318/2016, XX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.12.2016 13:15
268 Гражданско дело No 1701/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
22.12.2016 13:30
269 Гражданско дело No 1042/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.12.2016 13:45
270 Гражданско дело No 1740/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.12.2016 14:30
271 ЧГД No 1922/2016, XX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.12.2016 14:30
272 АНД No 1528/2016, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
23.12.2016 10:00
273 Гражданско дело No 2401/2015, VI състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.12.2016 9:00
274 Гражданско дело No 3027/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.12.2016 9:20
275 НЧХД No 1078/2015, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.12.2016 10:00
276 Гражданско дело No 2370/2016, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.12.2016 11:00
277 НЧХД No 1633/2014, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.12.2016 14:00
278 АНД No 1300/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.12.2016 14:00
279 АНД No 1329/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.12.2016 14:15
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР