Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРАЙОНЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ - насрочени дела

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за насрочени дела
за периода от 3.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧГД No 1923/2016, VI състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.10.2016 9:00
2 ЧГД No 1996/2016, VI състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.10.2016 9:00
3 НОХД No 1623/2015, VIII състав ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.10.2016 9:00
4 Гражданско дело No 2484/2016, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.10.2016 9:05
5 Гражданско дело No 1710/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.10.2016 9:15
6 НОХД No 1296/2016, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.10.2016 9:30
7 Гражданско дело No 3292/2015, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.10.2016 9:40
8 Гражданско дело No 1212/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.10.2016 10:00
9 Гражданско дело No 2010/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.10.2016 10:00
10 АНД No 293/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.10.2016 10:00
11 НОХД No 981/2016, VIII състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.10.2016 10:00
12 Гражданско дело No 1558/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.10.2016 10:10
13 АНД No 550/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.10.2016 10:15
14 ЧГД No 1952/2016, XIX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.10.2016 10:30
15 Гражданско дело No 2028/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.10.2016 10:30
16 АНД No 718/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.10.2016 10:30
17 Гражданско дело No 2357/2016, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.10.2016 10:45
18 АНД No 453/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.10.2016 10:45
19 Гражданско дело No 22/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.10.2016 11:00
20 Гражданско дело No 1078/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.10.2016 11:00
21 Гражданско дело No 1701/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.10.2016 11:30
22 ЧНД No 1192/2016, VIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.10.2016 11:30
23 Гражданско дело No 1346/2015, XX състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.10.2016 13:00
24 АНД No 931/2016, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.10.2016 13:00
25 АНД No 757/2016, VIII състав РИОСВ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.10.2016 13:20
26 Гражданско дело No 1905/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.10.2016 13:30
27 Гражданско дело No 1670/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.10.2016 13:30
28 Гражданско дело No 2396/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.10.2016 13:30
29 АНД No 1024/2016, VIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.10.2016 13:30
30 Гражданско дело No 514/2016, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.10.2016 14:00
31 Гражданско дело No 765/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.10.2016 14:00
32 Гражданско дело No 1190/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.10.2016 14:00
33 НОХД No 1212/2016, V състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.10.2016 14:00
34 Гражданско дело No 4744/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.10.2016 15:00
35 НЧХД No 1521/2015, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.10.2016 15:00
36 Гражданско дело No 873/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.10.2016 16:00
37 Гражданско дело No 892/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.10.2016 16:30
38 Гражданско дело No 835/2016, II състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.10.2016 9:00
39 АНД No 922/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.10.2016 9:30
40 Гражданско дело No 1060/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.10.2016 10:00
41 Гражданско дело No 1943/2016, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
4.10.2016 10:00
42 НОХД No 617/2015, XV състав Средна телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.10.2016 10:00
43 АНД No 725/2016, V състав КЗЛД Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.10.2016 10:00
44 Гражданско дело No 1229/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
4.10.2016 10:20
45 Гражданско дело No 527/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.10.2016 10:30
46 АНД No 1042/2016, III състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.10.2016 10:30
47 Гражданско дело No 1196/2016, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
4.10.2016 10:40
48 Гражданско дело No 2737/2015, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
4.10.2016 10:50
49 Гражданско дело No 3766/2015, X състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
4.10.2016 11:00
50 НОХД No 1101/2016, III състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.10.2016 11:00
51 Гражданско дело No 2004/2016, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.10.2016 13:00
52 Гражданско дело No 2123/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.10.2016 13:00
53 НОХД No 1057/2016, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.10.2016 13:30
54 Гражданско дело No 744/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.10.2016 14:00
55 Гражданско дело No 857/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.10.2016 14:00
56 Гражданско дело No 1698/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.10.2016 14:00
57 НОХД No 1626/2015, XV състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.10.2016 14:00
58 НОХД No 1040/2016, III състав Измама Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.10.2016 14:00
59 НОХД No 1313/2016, V състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.10.2016 14:00
60 Гражданско дело No 3569/2014, XII състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.10.2016 14:30
61 Гражданско дело No 224/2016, XII състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.10.2016 14:30
62 Гражданско дело No 4008/2015, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.10.2016 15:00
63 Гражданско дело No 88/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.10.2016 15:30
64 НЧХД No 764/2015, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
5.10.2016 9:00
65 ЧНД No 1271/2016, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.10.2016 9:15
66 НОХД No 1307/2016, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.10.2016 9:25
67 НОХД No 334/2015, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.10.2016 9:30
68 ЧНД No 1227/2016, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.10.2016 9:30
69 АНД No 745/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.10.2016 9:45
70 Гражданско дело No 2406/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
5.10.2016 9:50
71 Гражданско дело No 2101/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
5.10.2016 9:55
72 Гражданско дело No 3736/2014, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
5.10.2016 10:00
73 НЧХД No 1575/2014, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
5.10.2016 10:00
74 АНД No 1109/2016, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.10.2016 10:00
75 ЧГД No 2420/2016, XIV състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
5.10.2016 10:10
76 АНД No 287/2016, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.10.2016 10:15
77 Гражданско дело No 1928/2016, XIV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
5.10.2016 10:30
78 АНД No 916/2016, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.10.2016 10:30
79 Гражданско дело No 1920/2014, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
5.10.2016 10:40
80 АНД No 574/2016, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.10.2016 10:45
81 Гражданско дело No 1059/2016, XIV състав Искове по ЗУЕС Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
5.10.2016 10:50
82 АНД No 941/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.10.2016 11:00
83 АНД No 1155/2016, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.10.2016 11:00
84 АНД No 979/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.10.2016 11:20
85 Гражданско дело No 2584/2016, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
5.10.2016 11:25
86 Гражданско дело No 2569/2016, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
5.10.2016 13:30
87 НЧХД No 1409/2015, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
5.10.2016 13:30
88 АНД No 848/2016, XVII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.10.2016 13:30
89 НЧХД No 1300/2015, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
5.10.2016 14:00
90 НЧХД No 736/2015, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
5.10.2016 14:30
91 НОХД No 1056/2016, XV състав Изнасилване Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
5.10.2016 15:30
92 НОХД No 948/2016, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.10.2016 9:00
93 НОХД No 1013/2016, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.10.2016 9:30
94 НОХД No 1140/2013, XV състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
6.10.2016 10:00
95 НЧХД No 1353/2013, XVIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.10.2016 10:00
96 ЧНД No 1255/2016, XVIII състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.10.2016 10:00
97 Гражданско дело No 2429/2016, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.10.2016 10:30
98 Гражданско дело No 2535/2016, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.10.2016 13:15
99 Гражданско дело No 625/2016, XII състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.10.2016 13:30
100 Гражданско дело No 1489/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.10.2016 13:30
101 Гражданско дело No 1560/2016, XII състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.10.2016 13:30
102 Гражданско дело No 1808/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.10.2016 13:30
103 АНД No 484/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.10.2016 13:30
104 АНД No 486/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.10.2016 13:40
105 Гражданско дело No 4544/2015, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.10.2016 14:00
106 Гражданско дело No 464/2016, XII състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.10.2016 14:00
107 Гражданско дело No 2553/2016, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.10.2016 14:00
108 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.10.2016 14:00
109 НЧХД No 928/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.10.2016 14:20
110 Гражданско дело No 81/2016, XII състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.10.2016 14:30
111 Гражданско дело No 1657/2014, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.10.2016 15:00
112 Гражданско дело No 3806/2015, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.10.2016 15:00
113 Гражданско дело No 4009/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.10.2016 15:00
114 Гражданско дело No 4035/2015, XII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.10.2016 15:30
115 Гражданско дело No 2580/2016, XXI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.10.2016 15:30
116 Гражданско дело No 2659/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.10.2016 8:50
117 Гражданско дело No 2106/2016, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.10.2016 9:00
118 Гражданско дело No 2158/2016, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.10.2016 9:00
119 АНД No 882/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.10.2016 9:00
120 Гражданско дело No 1663/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.10.2016 9:20
121 Гражданско дело No 323/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
7.10.2016 9:25
122 НОХД No 1125/2016, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.10.2016 9:25
123 Гражданско дело No 1637/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
7.10.2016 9:30
124 АНД No 1142/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.10.2016 9:30
125 АНД No 1143/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.10.2016 9:45
126 Гражданско дело No 570/2016, X състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.10.2016 10:00
127 Гражданско дело No 1494/2016, XIV състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
7.10.2016 10:00
128 АНД No 618/2016, XVII състав РДГ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.10.2016 10:00
129 АНД No 1228/2016, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.10.2016 10:00
130 АНД No 466/2016, V състав РДГ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.10.2016 10:15
131 Гражданско дело No 1371/2016, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.10.2016 10:20
132 Гражданско дело No 234/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.10.2016 10:30
133 Гражданско дело No 1486/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.10.2016 10:30
134 ЧНД No 1191/2016, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.10.2016 10:30
135 Гражданско дело No 1871/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.10.2016 10:45
136 ЧНД No 859/2016, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.10.2016 10:45
137 Гражданско дело No 425/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.10.2016 11:00
138 Гражданско дело No 556/2016, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
7.10.2016 11:00
139 ЧГД No 2365/2016, X състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.10.2016 11:15
140 Гражданско дело No 4224/2015, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.10.2016 11:30
141 НЧХД No 462/2015, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.10.2016 13:30
142 АНД No 673/2016, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.10.2016 13:30
143 Гражданско дело No 1859/2016, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
10.10.2016 9:00
144 НОХД No 754/2016, VIII състав Противозаконно лишаване от свобода Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.10.2016 9:00
145 Гражданско дело No 2020/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
10.10.2016 9:30
146 Гражданско дело No 3060/2015, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
10.10.2016 9:45
147 Гражданско дело No 2655/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
10.10.2016 11:00
148 Гражданско дело No 2428/2016, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.10.2016 11:45
149 Гражданско дело No 2271/2016, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.10.2016 12:00
150 Гражданско дело No 1338/2016, XX състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.10.2016 13:00
151 Гражданско дело No 695/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.10.2016 13:30
152 Гражданско дело No 2617/2016, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.10.2016 13:30
153 Гражданско дело No 4754/2015, XX състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.10.2016 14:00
154 Гражданско дело No 902/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.10.2016 14:00
155 Гражданско дело No 2154/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.10.2016 14:00
156 НЧХД No 744/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.10.2016 14:00
157 АНД No 1077/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.10.2016 14:00
158 АНД No 1076/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.10.2016 14:15
159 НЧХД No 167/2015, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.10.2016 14:30
160 АНД No 1116/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.10.2016 14:30
161 Гражданско дело No 4659/2015, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.10.2016 15:00
162 Гражданско дело No 1216/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.10.2016 15:00
163 НЧХД No 451/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.10.2016 15:00
164 Гражданско дело No 1882/2016, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.10.2016 16:00
165 Гражданско дело No 1076/2016, XX състав ИСКОВЕ ПО КТ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.10.2016 16:30
166 Гражданско дело No 2572/2016, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.10.2016 9:50
167 Гражданско дело No 2870/2014, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.10.2016 10:00
168 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора, представляващ опасен рецидив Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.10.2016 10:00
169 НОХД No 901/2016, V състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.10.2016 10:00
170 Гражданско дело No 1056/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
11.10.2016 13:30
171 Гражданско дело No 1057/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
11.10.2016 13:30
172 Гражданско дело No 1228/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
11.10.2016 13:30
173 Гражданско дело No 2245/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.10.2016 13:30
174 Гражданско дело No 1204/2016, XII състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
11.10.2016 14:00
175 Гражданско дело No 1553/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.10.2016 14:00
176 НОХД No 736/2016, V състав Изнасилване Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.10.2016 14:00
177 Гражданско дело No 438/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
11.10.2016 15:00
178 Гражданско дело No 983/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.10.2016 15:00
179 НЧХД No 700/2016, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.10.2016 9:00
180 АНД No 631/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 10:00
181 АНД No 702/2016, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.10.2016 10:00
182 АНД No 860/2016, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.10.2016 10:00
183 АНД No 619/2016, XV състав РДГ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 10:10
184 АНД No 1034/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.10.2016 10:15
185 АНД No 1404/2015, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 10:20
186 НОХД No 688/2014, XVII състав Кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.10.2016 10:30
187 АНД No 925/2016, XV състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 10:30
188 АНД No 1036/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.10.2016 10:30
189 АНД No 884/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 10:40
190 АНД No 1285/2016, XVIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.10.2016 10:45
191 АНД No 1078/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 10:50
192 АНД No 1115/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 11:00
193 Гражданско дело No 2111/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.10.2016 13:30
194 АНД No 857/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.10.2016 13:30
195 Гражданско дело No 2620/2016, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.10.2016 13:45
196 Гражданско дело No 1913/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.10.2016 14:00
197 НЧХД No 425/2016, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 14:00
198 АНД No 865/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.10.2016 14:00
199 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.10.2016 14:00
200 АНД No 1039/2016, XVI състав НАП Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.10.2016 14:15
201 НОХД No 98/2015, XVI състав Измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.10.2016 15:00
202 НОХД No 123/2016, XV състав Противозаконно отнемане на МПС Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.10.2016 15:30
203 НОХД No 1717/2014, VIII състав ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.10.2016 9:00
204 Гражданско дело No 1042/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.10.2016 10:00
205 НОХД No 944/2016, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.10.2016 10:00
206 НОХД No 1153/2016, VIII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.10.2016 11:00
207 Гражданско дело No 3694/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.10.2016 13:00
208 Гражданско дело No 4171/2015, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.10.2016 13:00
209 ЧГД No 2316/2016, XXI състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.10.2016 13:30
210 Гражданско дело No 2635/2016, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.10.2016 13:30
211 АНД No 1032/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.10.2016 13:30
212 АНД No 594/2016, VIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.10.2016 13:40
213 Гражданско дело No 1740/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.10.2016 13:45
214 АНД No 771/2016, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.10.2016 13:45
215 Гражданско дело No 3695/2015, XXI състав Искове по КЗ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.10.2016 14:00
216 Гражданско дело No 59/2016, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.10.2016 14:00
217 ЧГД No 1922/2016, XX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.10.2016 14:00
218 НЧХД No 1073/2016, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.10.2016 14:00
219 АНД No 846/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.10.2016 14:10
220 Гражданско дело No 3612/2015, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.10.2016 14:30
221 Гражданско дело No 1300/2015, XX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.10.2016 15:00
222 Гражданско дело No 1432/2016, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.10.2016 15:00
223 Гражданско дело No 965/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.10.2016 15:30
224 Гражданско дело No 3330/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.10.2016 16:00
225 АНД No 1110/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
14.10.2016 8:30
226 ЧГД No 2675/2016, II състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
14.10.2016 8:50
227 Гражданско дело No 2185/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
14.10.2016 9:00
228 АНД No 178/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.10.2016 9:00
229 АНД No 374/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.10.2016 9:30
230 НОХД No 450/2016, XVII състав ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
14.10.2016 9:45
231 АНД No 1280/2016, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.10.2016 9:45
232 Гражданско дело No 4191/2015, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
14.10.2016 10:00
233 Гражданско дело No 2195/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.10.2016 13:00
234 НОХД No 850/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
14.10.2016 13:30
235 Гражданско дело No 2198/2016, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.10.2016 14:00
236 Гражданско дело No 2622/2016, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.10.2016 15:00
237 Гражданско дело No 99/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.10.2016 8:45
238 НОХД No 1145/2016, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
17.10.2016 9:00
239 Гражданско дело No 1734/2016, IX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
17.10.2016 10:00
240 Гражданско дело No 1978/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.10.2016 10:00
241 НОХД No 1146/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.10.2016 10:00
242 ЧНД No 1292/2016, VIII състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
17.10.2016 10:00
243 Гражданско дело No 599/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.10.2016 10:30
244 НОХД No 1269/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.10.2016 11:30
245 ЧГД No 1937/2016, XX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
17.10.2016 13:00
246 АНД No 1095/2016, VIII състав Здравна инспекция Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
17.10.2016 13:30
247 АНД No 1035/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
17.10.2016 13:40
248 АНД No 1169/2016, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
17.10.2016 13:50
249 Гражданско дело No 11/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
17.10.2016 14:00
250 Гражданско дело No 579/2016, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
17.10.2016 14:00
251 Гражданско дело No 2169/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
17.10.2016 14:00
252 АНД No 1114/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
17.10.2016 14:00
253 АНД No 1164/2016, V състав НАП Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.10.2016 14:00
254 АНД No 1261/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.10.2016 14:15
255 НЧХД No 756/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
17.10.2016 14:30
256 Гражданско дело No 904/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
17.10.2016 15:00
257 Гражданско дело No 1967/2016, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
17.10.2016 15:30
258 Гражданско дело No 1987/2016, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
17.10.2016 16:00
259 Гражданско дело No 1750/2016, II състав Искове по КЗ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
18.10.2016 9:00
260 АНД No 1158/2016, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.10.2016 9:30
261 НОХД No 1228/2014, V състав Измама Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.10.2016 10:00
262 НОХД No 1356/2015, XV състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.10.2016 10:00
263 НОХД No 1144/2016, III състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.10.2016 10:00
264 ЧНД No 1127/2016, III състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.10.2016 10:30
265 НОХД No 1012/2016, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.10.2016 11:00
266 АНД No 976/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.10.2016 11:30
267 Гражданско дело No 708/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.10.2016 13:00
268 Гражданско дело No 1450/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.10.2016 14:00
269 АНД No 867/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.10.2016 14:00
270 Гражданско дело No 4179/2015, XII състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
18.10.2016 14:30
271 Гражданско дело No 709/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.10.2016 14:30
272 НОХД No 896/2016, XVI състав Средна телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.10.2016 9:00
273 НОХД No 1180/2016, XVI състав Измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.10.2016 9:00
274 НОХД No 1122/2016, XVII състав Грабеж Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.10.2016 9:30
275 Гражданско дело No 1739/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.10.2016 9:40
276 Гражданско дело No 2660/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.10.2016 9:55
277 Гражданско дело No 2805/2015, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.10.2016 10:00
278 НЧХД No 889/2015, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.10.2016 10:00
279 НЧХД No 728/2016, XVIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.10.2016 10:00
280 Гражданско дело No 990/2016, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.10.2016 10:10
281 Гражданско дело No 4762/2015, XIV състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.10.2016 10:20
282 НОХД No 1075/2016, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.10.2016 10:30
283 Гражданско дело No 4651/2015, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.10.2016 10:45
284 Гражданско дело No 814/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.10.2016 11:00
285 АНД No 496/2016, XVI състав Агенция "Митници" Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.10.2016 13:30
286 АНД No 312/2016, XVI състав РДГ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.10.2016 13:45
287 АНД No 310/2016, XVI състав РДГ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.10.2016 14:00
288 НОХД No 627/2016, XV състав Измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.10.2016 14:00
289 Гражданско дело No 2642/2016, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.10.2016 14:30
290 Гражданско дело No 2192/2016, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.10.2016 15:00
291 НОХД No 1235/2016, XVI състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.10.2016 15:00
292 Гражданско дело No 1885/2016, XXI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.10.2016 9:45
293 Гражданско дело No 1910/2015, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.10.2016 10:00
294 НЧХД No 126/2016, XVIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
20.10.2016 10:00
295 ЧГД No 1995/2016, XX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.10.2016 13:00
296 Гражданско дело No 2186/2016, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.10.2016 13:30
297 ЧГД No 2318/2016, XX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.10.2016 13:30
298 ЧГД No 2439/2016, XXI състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.10.2016 13:30
299 Гражданско дело No 2664/2016, XII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.10.2016 13:30
300 АНД No 1197/2016, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.10.2016 13:30
301 АНД No 1198/2016, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.10.2016 13:40
302 Гражданско дело No 2753/2015, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.10.2016 14:00
303 Гражданско дело No 3935/2015, XII състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.10.2016 14:00
304 Гражданско дело No 75/2016, XX състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.10.2016 14:00
305 Гражданско дело No 1398/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.10.2016 14:00
306 Гражданско дело No 434/2016, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.10.2016 14:30
307 Гражданско дело No 4686/2015, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.10.2016 15:00
308 Гражданско дело No 1453/2016, XII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.10.2016 15:00
309 Гражданско дело No 1678/2016, XX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.10.2016 15:00
310 Гражданско дело No 758/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.10.2016 15:30
311 Гражданско дело No 1796/2016, XX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.10.2016 16:00
312 Гражданско дело No 2235/2016, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
21.10.2016 9:00
313 АНД No 1297/2016, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.10.2016 9:00
314 Гражданско дело No 3384/2015, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
21.10.2016 10:00
315 Гражданско дело No 3584/2015, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
21.10.2016 10:30
316 Гражданско дело No 2431/2016, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
24.10.2016 10:00
317 НЧХД No 1462/2014, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.10.2016 10:00
318 Гражданско дело No 1856/2016, XX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
24.10.2016 13:00
319 Гражданско дело No 906/2016, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
24.10.2016 14:00
320 Гражданско дело No 1500/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.10.2016 14:00
321 АНД No 866/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.10.2016 14:00
322 АНД No 1184/2016, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.10.2016 14:00
323 НЧХД No 1638/2015, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.10.2016 14:30
324 Гражданско дело No 1705/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
24.10.2016 15:00
325 Гражданско дело No 1821/2016, XX състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
24.10.2016 16:00
326 НЧХД No 76/2016, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.10.2016 10:00
327 НОХД No 991/2016, XV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.10.2016 10:00
328 Гражданско дело No 2679/2016, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.10.2016 10:10
329 Гражданско дело No 2492/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.10.2016 10:15
330 Гражданско дело No 3793/2015, X състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.10.2016 10:30
331 Гражданско дело No 996/2016, X състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.10.2016 11:00
332 Гражданско дело No 2888/2014, X състав Искове по ЗУЕС Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.10.2016 11:15
333 Гражданско дело No 2270/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.10.2016 11:15
334 Гражданско дело No 2027/2015, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.10.2016 13:30
335 Гражданско дело No 1387/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.10.2016 13:30
336 Гражданско дело No 1425/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.10.2016 14:00
337 Гражданско дело No 2039/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.10.2016 14:00
338 АНД No 1189/2016, V състав КРС Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.10.2016 14:00
339 АНД No 778/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.10.2016 14:15
340 Гражданско дело No 1012/2016, XII състав Павлов иск Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.10.2016 14:30
341 АНД No 856/2016, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.10.2016 14:30
342 Гражданско дело No 1883/2016, XII състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.10.2016 15:00
343 ЧГД No 1924/2016, IV състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.10.2016 15:00
344 Гражданско дело No 1738/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.10.2016 15:30
345 АНД No 749/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.10.2016 10:00
346 АНД No 1172/2016, XV състав Общини Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.10.2016 10:00
347 АНД No 797/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.10.2016 10:15
348 Гражданско дело No 2194/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.10.2016 14:30
349 Гражданско дело No 1203/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.10.2016 9:30
350 Гражданско дело No 848/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.10.2016 10:00
351 НЧХД No 1249/2016, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
27.10.2016 10:00
352 Гражданско дело No 3973/2015, XIV състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.10.2016 10:30
353 Гражданско дело No 1812/2016, XX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.10.2016 13:00
354 ЧГД No 2317/2016, IX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.10.2016 13:15
355 Гражданско дело No 4600/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.10.2016 13:30
356 Гражданско дело No 3801/2015, IX състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.10.2016 13:45
357 Гражданско дело No 2159/2016, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.10.2016 13:45
358 Гражданско дело No 167/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.10.2016 14:00
359 Гражданско дело No 561/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.10.2016 14:00
360 Гражданско дело No 2384/2016, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.10.2016 14:00
361 Гражданско дело No 2610/2016, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.10.2016 14:15
362 Гражданско дело No 3971/2015, XXI състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.10.2016 14:30
363 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.10.2016 14:45
364 Гражданско дело No 3615/2015, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.10.2016 15:00
365 Гражданско дело No 2001/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.10.2016 15:00
366 Гражданско дело No 1808/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.10.2016 15:30
367 Гражданско дело No 982/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
31.10.2016 10:00
368 НЧХД No 1078/2015, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
31.10.2016 10:00
369 Гражданско дело No 413/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
31.10.2016 11:00
370 Гражданско дело No 600/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
31.10.2016 11:00
371 Гражданско дело No 4415/2015, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
31.10.2016 11:45
372 Гражданско дело No 2224/2016, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
31.10.2016 13:00
373 Гражданско дело No 704/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.10.2016 13:30
374 АНД No 1302/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
31.10.2016 13:30
375 АНД No 1263/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
31.10.2016 13:40
376 Гражданско дело No 648/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.10.2016 14:00
377 Гражданско дело No 1615/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
31.10.2016 14:00
378 НЧХД No 1633/2014, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
31.10.2016 14:00
379 Гражданско дело No 1104/2016, III състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.10.2016 15:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР