Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 6.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 1780/2014, XVI състав Обсебване Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.5.2017 9:00
2 НОХД No 383/2012, XVII състав Умишлен палеж Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.5.2017 9:30
3 ЧНД No 597/2017, V състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.5.2017 11:45
4 Гражданско дело No 727/2017, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.5.2017 13:00
5 Гражданско дело No 2790/2016, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.5.2017 13:45
6 Гражданско дело No 797/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.5.2017 14:00
7 Гражданско дело No 861/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.5.2017 14:00
8 Гражданско дело No 1067/2017, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.5.2017 14:00
9 Гражданско дело No 917/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.5.2017 14:30
10 Гражданско дело No 3430/2016, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.5.2017 15:00
11 Гражданско дело No 496/2017, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.5.2017 15:00
12 Гражданско дело No 656/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.5.2017 15:00
13 Гражданско дело No 911/2017, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.5.2017 15:00
14 Гражданско дело No 28/2017, XX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.5.2017 16:00
15 Гражданско дело No 2486/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.5.2017 9:30
16 Гражданско дело No 441/2017, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.5.2017 9:30
17 Гражданско дело No 1362/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.5.2017 9:50
18 ЧГД No 709/2017, VI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.5.2017 10:00
19 НОХД No 492/2017, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.5.2017 10:00
20 НОХД No 580/2017, XV състав Привилегирован състав на кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.5.2017 10:00
21 НОХД No 588/2017, XV състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.5.2017 10:10
22 Гражданско дело No 1978/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.5.2017 10:20
23 Гражданско дело No 3274/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.5.2017 10:40
24 Гражданско дело No 2387/2016, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.5.2017 13:00
25 Гражданско дело No 3347/2016, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.5.2017 13:00
26 Гражданско дело No 1310/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.5.2017 13:15
27 Гражданско дело No 870/2017, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.5.2017 13:20
28 Гражданско дело No 153/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.5.2017 13:30
29 Гражданско дело No 548/2017, XXI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.5.2017 13:30
30 АНД No 215/2017, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.5.2017 13:30
31 АНД No 474/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.5.2017 13:30
32 АНД No 439/2017, VIII състав Агенция "Митници" Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.5.2017 13:40
33 Гражданско дело No 167/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.5.2017 14:00
34 Гражданско дело No 811/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.5.2017 14:00
35 НЧХД No 744/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.5.2017 14:00
36 Гражданско дело No 1971/2016, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.5.2017 14:30
37 Гражданско дело No 2750/2016, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.5.2017 15:00
38 Гражданско дело No 314/2017, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.5.2017 15:00
39 Гражданско дело No 4171/2015, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.5.2017 15:30
40 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.5.2017 16:00
41 НОХД No 1623/2015, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.5.2017 16:10
42 Гражданско дело No 1708/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.5.2017 16:30
43 Гражданско дело No 1307/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
12.5.2017 9:00
44 АНД No 268/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.5.2017 9:00
45 Гражданско дело No 366/2017, II състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
12.5.2017 9:20
46 Гражданско дело No 4158/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
12.5.2017 9:45
47 Гражданско дело No 578/2017, II състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
12.5.2017 10:00
48 АНД No 506/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.5.2017 10:15
49 АНД No 177/2017, XVII състав БАБХ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.5.2017 10:30
50 АНД No 278/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.5.2017 10:30
51 Гражданско дело No 3302/2016, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
12.5.2017 10:40
52 НОХД No 850/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.5.2017 10:45
53 АНД No 329/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.5.2017 10:45
54 Гражданско дело No 148/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
12.5.2017 11:00
55 АНД No 1555/2016, XVI състав АДФИ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.5.2017 11:00
56 АНД No 485/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.5.2017 11:15
57 АНД No 162/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.5.2017 11:30
58 Гражданско дело No 514/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.5.2017 13:15
59 Гражданско дело No 1201/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.5.2017 13:30
60 НЧХД No 1660/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.5.2017 13:30
61 Гражданско дело No 1191/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.5.2017 13:45
62 НОХД No 269/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.5.2017 14:00
63 Гражданско дело No 1183/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.5.2017 14:10
64 Гражданско дело No 1265/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.5.2017 9:30
65 Гражданско дело No 1308/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.5.2017 9:45
66 Гражданско дело No 2010/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
15.5.2017 10:00
67 Гражданско дело No 355/2017, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.5.2017 10:00
68 Гражданско дело No 1435/2017, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.5.2017 10:00
69 АНД No 342/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.5.2017 10:00
70 АНД No 365/2017, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.5.2017 10:30
71 Гражданско дело No 779/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.5.2017 10:45
72 АНД No 214/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.5.2017 10:45
73 Гражданско дело No 1870/2016, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.5.2017 11:00
74 АНД No 132/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.5.2017 11:00
75 Гражданско дело No 1424/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.5.2017 11:45
76 Гражданско дело No 3278/2016, XX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.5.2017 13:00
77 АНД No 526/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.5.2017 13:10
78 Гражданско дело No 1412/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.5.2017 13:30
79 АНД No 473/2017, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.5.2017 13:30
80 АНД No 352/2017, VIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.5.2017 13:40
81 АНД No 424/2017, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.5.2017 13:50
82 ЧГД No 462/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.5.2017 14:00
83 Гражданско дело No 729/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.5.2017 14:00
84 Гражданско дело No 927/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.5.2017 14:00
85 НОХД No 420/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.5.2017 14:00
86 Гражданско дело No 614/2013, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.5.2017 14:30
87 Гражданско дело No 431/2017, XX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.5.2017 15:00
88 НОХД No 197/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.5.2017 15:30
89 Гражданско дело No 909/2017, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.5.2017 16:00
90 Гражданско дело No 803/2017, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.5.2017 9:15
91 НОХД No 763/2015, V състав Престъпление против авторските права Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.5.2017 10:00
92 Гражданско дело No 2591/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.5.2017 10:15
93 Гражданско дело No 484/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.5.2017 10:45
94 Гражданско дело No 1246/2017, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.5.2017 10:45
95 Гражданско дело No 751/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.5.2017 10:55
96 Гражданско дело No 791/2017, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.5.2017 11:00
97 Гражданско дело No 365/2017, IV състав Павлов иск Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
16.5.2017 13:00
98 Гражданско дело No 500/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
16.5.2017 13:45
99 НЧХД No 395/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.5.2017 14:00
100 НОХД No 540/2017, XVI състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.5.2017 9:00
101 НОХД No 869/2012, XVII състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.5.2017 9:30
102 НЧХД No 736/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.5.2017 10:00
103 Гражданско дело No 49/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.5.2017 13:30
104 Гражданско дело No 227/2017, XIX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.5.2017 13:30
105 НЧХД No 286/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.5.2017 13:30
106 АНД No 527/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.5.2017 13:30
107 Гражданско дело No 4077/2016, XIX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.5.2017 13:45
108 Гражданско дело No 328/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.5.2017 14:00
109 Гражданско дело No 3516/2016, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.5.2017 9:20
110 Гражданско дело No 1084/2017, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.5.2017 9:40
111 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.5.2017 10:00
112 Гражданско дело No 801/2017, XX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
18.5.2017 12:30
113 Гражданско дело No 112/2017, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
18.5.2017 13:00
114 Гражданско дело No 29/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
18.5.2017 13:30
115 НОХД No 1451/2014, XVII състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.5.2017 9:30
116 НОХД No 896/2016, XVI състав Квалифицирани състави на телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.5.2017 10:00
117 НОХД No 508/2017, VIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.5.2017 9:00
118 АНД No 411/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.5.2017 9:30
119 АНД No 482/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.5.2017 9:45
120 ЧГД No 1167/2017, XIX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.5.2017 10:00
121 НЧХД No 1414/2016, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.5.2017 10:00
122 АНД No 130/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.5.2017 10:00
123 Гражданско дело No 413/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.5.2017 10:15
124 НОХД No 1505/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.5.2017 10:15
125 Гражданско дело No 703/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.5.2017 10:30
126 Гражданско дело No 1458/2017, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.5.2017 10:45
127 ЧНД No 518/2017, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.5.2017 11:30
128 Гражданско дело No 1684/2016, III състав Павлов иск Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.5.2017 13:00
129 Гражданско дело No 908/2017, XX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.5.2017 13:00
130 АНД No 399/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.5.2017 13:00
131 ЧНД No 258/2017, XVIII състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.5.2017 13:40
132 АНД No 1525/2016, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.5.2017 14:00
133 АНД No 283/2017, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.5.2017 14:00
134 АНД No 525/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.5.2017 14:10
135 АНД No 478/2017, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.5.2017 14:15
136 Гражданско дело No 2796/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.5.2017 14:30
137 АНД No 496/2017, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.5.2017 14:30
138 АНД No 273/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.5.2017 14:45
139 Гражданско дело No 2814/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.5.2017 15:00
140 НЧХД No 593/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.5.2017 15:00
141 НЧХД No 1531/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.5.2017 15:00
142 Гражданско дело No 558/2017, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.5.2017 15:30
143 ЧНД No 265/2017, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.5.2017 9:30
144 АНД No 271/2017, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.5.2017 9:45
145 Гражданско дело No 2680/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.5.2017 10:00
146 НЧХД No 76/2016, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.5.2017 10:00
147 НОХД No 1644/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.5.2017 10:00
148 Гражданско дело No 3753/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.5.2017 10:15
149 Гражданско дело No 382/2017, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.5.2017 10:30
150 НОХД No 1736/2016, III състав Лъжесвидетелстване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.5.2017 10:30
151 Гражданско дело No 368/2017, X състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.5.2017 11:00
152 Гражданско дело No 1563/2013, X състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.5.2017 11:30
153 Гражданско дело No 1196/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.5.2017 11:45
154 Гражданско дело No 1257/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.5.2017 11:50
155 Гражданско дело No 1100/2016, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
23.5.2017 13:30
156 Гражданско дело No 149/2017, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.5.2017 13:30
157 Гражданско дело No 616/2017, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.5.2017 13:30
158 Гражданско дело No 4179/2015, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.5.2017 14:00
159 Гражданско дело No 3313/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.5.2017 14:00
160 Гражданско дело No 469/2017, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.5.2017 14:30
161 Гражданско дело No 88/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.5.2017 15:00
162 НЧХД No 928/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.5.2017 15:00
163 Гражданско дело No 339/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.5.2017 9:40
164 Гражданско дело No 3411/2016, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.5.2017 9:50
165 Гражданско дело No 3222/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.5.2017 10:00
166 НОХД No 627/2016, XV състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.5.2017 10:00
167 Гражданско дело No 2915/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.5.2017 10:30
168 Гражданско дело No 2278/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.5.2017 10:50
169 Гражданско дело No 1481/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.5.2017 11:00
170 Гражданско дело No 597/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.5.2017 14:00
171 Гражданско дело No 4665/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.5.2017 9:00
172 АНД No 1495/2016, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.5.2017 9:00
173 Гражданско дело No 357/2017, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.5.2017 9:20
174 НОХД No 1013/2016, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.5.2017 9:30
175 Гражданско дело No 2269/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.5.2017 10:00
176 Гражданско дело No 987/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.5.2017 10:00
177 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.5.2017 10:00
178 АНД No 556/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.5.2017 10:00
179 Гражданско дело No 1919/2016, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.5.2017 10:15
180 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.5.2017 10:30
181 Гражданско дело No 568/2017, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.5.2017 10:45
182 Гражданско дело No 1432/2017, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.5.2017 11:00
183 Гражданско дело No 1615/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.5.2017 13:00
184 Гражданско дело No 4722/2015, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.5.2017 14:00
185 Гражданско дело No 4166/2016, XX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.5.2017 14:00
186 НОХД No 1563/2016, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
29.5.2017 14:00
187 Гражданско дело No 883/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.5.2017 14:30
188 НОХД No 2636/2009, VIII състав Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.5.2017 14:30
189 НОХД No 1434/2016, V състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.5.2017 14:30
190 Гражданско дело No 2044/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.5.2017 15:00
191 Гражданско дело No 3454/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.5.2017 9:00
192 Гражданско дело No 934/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.5.2017 9:20
193 Гражданско дело No 1444/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.5.2017 10:00
194 НОХД No 1389/2016, XV състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
30.5.2017 10:00
195 НЧХД No 445/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.5.2017 10:00
196 Гражданско дело No 780/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.5.2017 10:15
197 Гражданско дело No 255/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.5.2017 11:00
198 Гражданско дело No 682/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.5.2017 11:15
199 Гражданско дело No 501/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.5.2017 11:20
200 Гражданско дело No 664/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.5.2017 13:30
201 Гражданско дело No 686/2017, XII състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.5.2017 13:30
202 АНД No 1637/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.5.2017 14:00
203 НОХД No 466/2017, XV състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
30.5.2017 14:00
204 АНД No 1601/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.5.2017 14:15
205 Гражданско дело No 308/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.5.2017 14:30
206 АНД No 503/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.5.2017 14:30
207 Гражданско дело No 2353/2016, XII състав Искове по КЗ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.5.2017 15:00
208 НЧХД No 1453/2016, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
31.5.2017 9:00
209 ЧНД No 499/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.5.2017 9:30
210 ЧНД No 566/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.5.2017 9:45
211 АНД No 452/2017, XV състав ИААА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.5.2017 10:00
212 АНД No 521/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.5.2017 10:00
213 АНД No 483/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.5.2017 10:10
214 АНД No 529/2017, XVIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.5.2017 10:15
215 АНД No 568/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.5.2017 10:30
216 НОХД No 432/2017, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.5.2017 13:30
217 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
31.5.2017 13:30
218 НЧХД No 1073/2016, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.5.2017 14:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР