Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Утвърден бюджет
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 2.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 1618/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2018 9:30
2 АНД No 658/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2018 9:45
3 Гражданско дело No 747/2018, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
2.4.2018 10:00
4 АНД No 4/2018, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2018 10:00
5 АНД No 10/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2018 10:15
6 НОХД No 379/2018, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2018 10:40
7 НОХД No 1637/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2018 11:00
8 НОХД No 367/2018, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.4.2018 11:20
9 ЧНД No 326/2018, VIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.4.2018 11:30
10 Гражданско дело No 4256/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
2.4.2018 13:00
11 НОХД No 239/2018, III състав Разпространение на порнографски материали Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2018 13:30
12 АНД No 294/2018, VIII състав БАБХ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.4.2018 13:30
13 НОХД No 383/2018, V състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2018 13:50
14 Гражданско дело No 1851/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
2.4.2018 14:00
15 Гражданско дело No 41/2018, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.4.2018 14:00
16 НОХД No 1695/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2018 14:00
17 ЧНД No 338/2018, V състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2018 14:15
18 Гражданско дело No 290/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.4.2018 14:30
19 Гражданско дело No 2765/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.4.2018 15:00
20 Гражданско дело No 3534/2017, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
2.4.2018 15:00
21 Гражданско дело No 3936/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.4.2018 15:00
22 Гражданско дело No 4269/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.4.2018 15:00
23 Гражданско дело No 408/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.4.2018 15:00
24 НЧХД No 593/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.4.2018 15:00
25 НОХД No 366/2018, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.4.2018 15:00
26 Гражданско дело No 1008/2018, XX състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
2.4.2018 16:00
27 АНД No 231/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.4.2018 9:30
28 Гражданско дело No 4390/2017, X състав Искове по ЗОДОВ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
3.4.2018 10:00
29 АНД No 190/2018, XV състав Патентно ведомство Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.4.2018 10:00
30 АНД No 210/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.4.2018 10:00
31 АНД No 16/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.4.2018 10:10
32 Гражданско дело No 3450/2017, X състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
3.4.2018 10:30
33 АНД No 339/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.4.2018 10:30
34 Гражданско дело No 201/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
3.4.2018 10:45
35 АНД No 208/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.4.2018 11:00
36 АНД No 161/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.4.2018 13:30
37 Гражданско дело No 199/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
3.4.2018 14:00
38 Гражданско дело No 991/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
3.4.2018 14:00
39 Гражданско дело No 1142/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
3.4.2018 14:00
40 Гражданско дело No 1263/2018, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
3.4.2018 14:00
41 НЧХД No 1217/2014, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.4.2018 14:00
42 Гражданско дело No 1845/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
3.4.2018 14:15
43 Гражданско дело No 516/2018, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
3.4.2018 14:45
44 Гражданско дело No 1316/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.4.2018 15:00
45 Гражданско дело No 4838/2017, XX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.4.2018 15:30
46 ЧНД No 301/2018, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.4.2018 9:00
47 НОХД No 232/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.4.2018 9:30
48 НЧХД No 462/2015, XVI състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.4.2018 10:00
49 НОХД No 1719/2017, XV състав Кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.4.2018 10:00
50 НОХД No 276/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.4.2018 10:45
51 Гражданско дело No 4422/2017, XIX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.4.2018 13:30
52 НОХД No 722/2017, XVII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.4.2018 13:30
53 Гражданско дело No 200/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.4.2018 14:00
54 НОХД No 191/2018, XV състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.4.2018 14:00
55 Гражданско дело No 3892/2017, XIX състав Искове по КЗ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.4.2018 14:30
56 НОХД No 1129/2017, XVII състав Длъжностно присвояване Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.4.2018 14:30
57 Гражданско дело No 3219/2017, XIX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.4.2018 15:00
58 ЧНД No 376/2018, XVII състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.4.2018 15:00
59 Гражданско дело No 1102/2018, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.4.2018 10:00
60 Гражданско дело No 2348/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.4.2018 13:00
61 Гражданско дело No 3085/2017, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.4.2018 13:00
62 Гражданско дело No 3907/2017, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.4.2018 15:30
63 Гражданско дело No 3408/2017, XX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.4.2018 16:00
64 Гражданско дело No 1156/2018, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.4.2018 16:30
65 Гражданско дело No 3512/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.4.2018 9:00
66 Гражданско дело No 3003/2017, II състав Искове по КЗ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.4.2018 9:30
67 ЧГД No 410/2018, II състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.4.2018 10:00
68 НОХД No 763/2015, V състав Престъпление против авторските права Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.4.2018 10:00
69 Гражданско дело No 2585/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.4.2018 10:05
70 Гражданско дело No 4348/2017, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.4.2018 10:45
71 Гражданско дело No 2880/2017, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.4.2018 11:00
72 Гражданско дело No 1663/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.4.2018 11:10
73 ЧНД No 381/2018, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.4.2018 11:30
74 ЧНД No 382/2018, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.4.2018 11:45
75 Гражданско дело No 3828/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.4.2018 13:00
76 Гражданско дело No 4391/2017, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.4.2018 14:15
77 Гражданско дело No 801/2018, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.4.2018 14:30
78 Гражданско дело No 4281/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.4.2018 14:40
79 АНД No 1546/2017, V състав ДАМТН Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.4.2018 15:00
80 АНД No 1549/2017, V състав ДАМТН Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.4.2018 15:15
81 Гражданско дело No 3766/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.4.2018 15:30
82 АНД No 209/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.4.2018 9:00
83 НЧХД No 1392/2017, XVII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.4.2018 9:30
84 ЧНД No 378/2018, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.4.2018 9:30
85 Гражданско дело No 4365/2017, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2018 9:40
86 ЧНД No 374/2018, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.4.2018 9:45
87 Гражданско дело No 2681/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2018 9:50
88 Гражданско дело No 4192/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2018 9:55
89 Гражданско дело No 3395/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2018 10:00
90 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2018 10:00
91 НЧХД No 1638/2017, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.4.2018 10:00
92 АНД No 242/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.4.2018 10:00
93 Гражданско дело No 4340/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2018 10:10
94 Гражданско дело No 710/2018, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2018 10:20
95 Гражданско дело No 1005/2017, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2018 10:30
96 Гражданско дело No 3411/2016, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2018 11:00
97 НОХД No 920/2017, XVII състав Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.4.2018 13:30
98 НОХД No 1082/2017, XVI състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.4.2018 13:30
99 Гражданско дело No 3350/2017, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.4.2018 14:00
100 АНД No 1218/2017, V състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2018 14:00
101 НЧХД No 1684/2017, XVIII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.4.2018 14:00
102 НОХД No 1738/2017, XV състав Длъжностно присвояване Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.4.2018 14:00
103 АНД No 1452/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2018 14:15
104 АНД No 1435/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2018 14:30
105 АНД No 40/2018, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2018 14:45
106 Гражданско дело No 3308/2017, XX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.4.2018 15:00
107 АНД No 1563/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2018 15:00
108 ЧНД No 376/2018, XVII състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.4.2018 15:00
109 АНД No 1626/2017, XVII състав МВР Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.4.2018 15:30
110 АНД No 252/2018, XVII състав КРС Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.4.2018 15:45
111 АНД No 333/2018, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.4.2018 16:00
112 Гражданско дело No 4225/2017, XXI състав Искове по КЗ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.4.2018 8:45
113 Гражданско дело No 3209/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.4.2018 9:20
114 Гражданско дело No 3316/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.4.2018 9:30
115 Гражданско дело No 209/2018, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.4.2018 9:30
116 АНД No 385/2018, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.4.2018 9:30
117 Гражданско дело No 3931/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.4.2018 9:40
118 АНД No 256/2018, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.4.2018 9:45
119 Гражданско дело No 3508/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.4.2018 9:50
120 Гражданско дело No 3510/2014, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.4.2018 10:00
121 НОХД No 228/2018, XVIII състав Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.4.2018 10:00
122 Гражданско дело No 3274/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.4.2018 10:30
123 Гражданско дело No 1200/2017, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.4.2018 10:30
124 Гражданско дело No 3201/2017, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.4.2018 13:00
125 Гражданско дело No 869/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.4.2018 13:00
126 Гражданско дело No 6/2018, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.4.2018 13:30
127 Гражданско дело No 4071/2017, XXI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.4.2018 14:00
128 Гражданско дело No 1269/2018, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.4.2018 14:00
129 НОХД No 262/2018, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.4.2018 14:00
130 Гражданско дело No 602/2017, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.4.2018 15:00
131 НЧХД No 932/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.4.2018 15:00
132 АНД No 137/2018, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.4.2018 9:00
133 АНД No 1629/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.4.2018 9:15
134 АНД No 360/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.4.2018 9:30
135 АНД No 347/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.4.2018 9:45
136 Гражданско дело No 931/2018, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.4.2018 9:55
137 Гражданско дело No 4370/2017, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.4.2018 10:00
138 Гражданско дело No 748/2018, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.4.2018 10:00
139 АНД No 86/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.4.2018 10:00
140 Гражданско дело No 738/2018, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.4.2018 10:10
141 НОХД No 1171/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.4.2018 10:15
142 АНД No 1394/2017, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.4.2018 10:15
143 Гражданско дело No 2678/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.4.2018 10:25
144 Гражданско дело No 4202/2017, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.4.2018 10:30
145 АНД No 230/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.4.2018 10:30
146 Гражданско дело No 774/2018, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.4.2018 11:00
147 Гражданско дело No 727/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.4.2018 11:15
148 НОХД No 1620/2017, XVII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.4.2018 13:30
149 Гражданско дело No 3061/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.4.2018 14:00
150 Гражданско дело No 4079/2017, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.4.2018 14:00
151 АНД No 136/2018, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.4.2018 14:00
152 Гражданско дело No 957/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.4.2018 14:10
153 Гражданско дело No 1813/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.4.2018 14:30
154 Гражданско дело No 2400/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.4.2018 15:00
155 Гражданско дело No 4531/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.4.2018 9:30
156 Гражданско дело No 2458/2017, XIX състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.4.2018 10:00
157 Гражданско дело No 399/2018, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.4.2018 10:00
158 НОХД No 1286/2017, V състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.4.2018 10:00
159 Гражданско дело No 4088/2017, XIX състав Искове по КЗ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.4.2018 10:30
160 Гражданско дело No 3409/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.4.2018 11:00
161 Гражданско дело No 1143/2018, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.4.2018 11:00
162 Гражданско дело No 3312/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.4.2018 11:15
163 Гражданско дело No 1542/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.4.2018 13:00
164 Гражданско дело No 1141/2018, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 13:50
165 Гражданско дело No 3802/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 14:00
166 Гражданско дело No 4500/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 14:00
167 ЧГД No 258/2018, XX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.4.2018 14:00
168 ЧГД No 641/2018, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 14:00
169 НОХД No 14/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.4.2018 14:00
170 Гражданско дело No 4722/2015, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 14:30
171 Гражданско дело No 4169/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 14:30
172 Гражданско дело No 2003/2017, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.4.2018 15:00
173 Гражданско дело No 3458/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 15:00
174 Гражданско дело No 3938/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 15:00
175 Гражданско дело No 733/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.4.2018 15:30
176 АНД No 241/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.4.2018 15:30
177 АНД No 246/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.4.2018 15:45
178 Гражданско дело No 3754/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.4.2018 16:00
179 АНД No 247/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.4.2018 16:00
180 Гражданско дело No 275/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.4.2018 9:00
181 Гражданско дело No 1268/2017, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.4.2018 9:20
182 Гражданско дело No 398/2018, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.4.2018 9:40
183 Гражданско дело No 1955/2017, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.4.2018 10:00
184 НОХД No 316/2017, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.4.2018 10:00
185 НЧХД No 67/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.4.2018 10:00
186 Гражданско дело No 3744/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.4.2018 10:40
187 Гражданско дело No 47/2018, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.4.2018 10:50
188 Гражданско дело No 3973/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.4.2018 11:00
189 Гражданско дело No 443/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.4.2018 11:00
190 ЧГД No 644/2018, X състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.4.2018 11:00
191 Гражданско дело No 3769/2017, X състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.4.2018 11:10
192 Гражданско дело No 234/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.4.2018 11:15
193 Гражданско дело No 3311/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.4.2018 11:30
194 Гражданско дело No 4704/2017, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.4.2018 13:10
195 Гражданско дело No 3309/2017, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.4.2018 13:30
196 Гражданско дело No 3394/2017, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.4.2018 13:30
197 Гражданско дело No 3748/2017, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.4.2018 13:30
198 Гражданско дело No 3929/2017, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.4.2018 13:30
199 Гражданско дело No 3210/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
17.4.2018 14:00
200 Гражданско дело No 992/2018, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.4.2018 14:00
201 НОХД No 1405/2017, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.4.2018 14:00
202 Гражданско дело No 1969/2016, IV състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
17.4.2018 14:15
203 Гражданско дело No 3514/2017, XII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.4.2018 14:30
204 НЧХД No 445/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.4.2018 15:15
205 НЧХД No 1734/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.4.2018 9:00
206 НЧХД No 205/2018, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.4.2018 9:30
207 НОХД No 226/2018, XVII състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
18.4.2018 9:30
208 АНД No 1376/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.4.2018 9:45
209 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.4.2018 10:00
210 АНД No 55/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.4.2018 10:00
211 АНД No 84/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.4.2018 10:00
212 АНД No 129/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.4.2018 10:10
213 АНД No 164/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.4.2018 10:15
214 АНД No 1374/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.4.2018 10:20
215 АНД No 211/2018, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.4.2018 10:30
216 АНД No 345/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.4.2018 10:30
217 АНД No 348/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.4.2018 10:45
218 АНД No 349/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.4.2018 11:00
219 Гражданско дело No 241/2018, XIX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.4.2018 13:00
220 Гражданско дело No 4077/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.4.2018 13:30
221 НОХД No 917/2017, XVI състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.4.2018 13:30
222 Гражданско дело No 1/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.4.2018 14:00
223 Гражданско дело No 1951/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.4.2018 14:30
224 Гражданско дело No 266/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.4.2018 9:00
225 НОХД No 916/2017, VIII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.4.2018 9:00
226 Гражданско дело No 3352/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
19.4.2018 9:15
227 Гражданско дело No 1144/2018, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.4.2018 9:30
228 Гражданско дело No 4517/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.4.2018 9:45
229 Гражданско дело No 3456/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.4.2018 10:00
230 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.4.2018 10:00
231 Гражданско дело No 4020/2017, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.4.2018 10:15
232 НЧХД No 181/2017, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.4.2018 10:40
233 ЧНД No 321/2018, VIII състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.4.2018 11:15
234 Гражданско дело No 691/2018, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.4.2018 11:30
235 Гражданско дело No 4278/2017, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.4.2018 13:30
236 АНД No 39/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.4.2018 13:30
237 Гражданско дело No 3100/2017, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.4.2018 14:00
238 Гражданско дело No 4445/2017, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.4.2018 14:30
239 Гражданско дело No 4510/2017, XXI състав Искове по КЗ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.4.2018 15:00
240 НЧХД No 902/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.4.2018 9:30
241 Гражданско дело No 3597/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.4.2018 15:00
242 Гражданско дело No 1063/2018, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
23.4.2018 9:30
243 Гражданско дело No 543/2018, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
23.4.2018 10:00
244 АНД No 1728/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.4.2018 10:00
245 АНД No 83/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.4.2018 10:00
246 Гражданско дело No 3908/2017, XIX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
23.4.2018 10:30
247 Гражданско дело No 4653/2017, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
23.4.2018 10:30
248 АНД No 324/2018, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.4.2018 10:30
249 Гражданско дело No 1364/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
23.4.2018 10:50
250 Гражданско дело No 2557/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
23.4.2018 11:00
251 АНД No 1393/2017, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.4.2018 11:00
252 Гражданско дело No 4187/2017, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
23.4.2018 11:30
253 АНД No 87/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.4.2018 11:30
254 Гражданско дело No 662/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.4.2018 13:00
255 АНД No 1542/2017, VIII състав ДАМТН Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.4.2018 13:30
256 Гражданско дело No 4193/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.4.2018 14:00
257 НЧХД No 1643/2017, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.4.2018 14:00
258 АНД No 8/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.4.2018 14:00
259 НЧХД No 776/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.4.2018 14:20
260 Гражданско дело No 4773/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.4.2018 14:30
261 Гражданско дело No 158/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.4.2018 14:30
262 Гражданско дело No 1270/2018, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.4.2018 15:00
263 Гражданско дело No 502/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.4.2018 15:30
264 Гражданско дело No 4069/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.4.2018 15:30
265 Гражданско дело No 4366/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.4.2018 15:45
266 Гражданско дело No 421/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.4.2018 9:00
267 Гражданско дело No 621/2018, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.4.2018 9:30
268 Гражданско дело No 3771/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.4.2018 9:50
269 Гражданско дело No 3568/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.4.2018 9:55
270 Гражданско дело No 3457/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.4.2018 10:00
271 ЧНД No 162/2018, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2018 10:00
272 НОХД No 273/2018, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.4.2018 10:00
273 ЧНД No 178/2018, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2018 10:15
274 АНД No 93/2018, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2018 10:30
275 НОХД No 96/2018, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2018 10:45
276 Гражданско дело No 1066/2018, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
24.4.2018 11:00
277 Гражданско дело No 3935/2017, X състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
24.4.2018 11:10
278 Гражданско дело No 3566/2017, X състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
24.4.2018 11:20
279 ЧГД No 185/2018, X състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
24.4.2018 11:30
280 Гражданско дело No 2411/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.4.2018 13:30
281 Гражданско дело No 4072/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.4.2018 13:30
282 Гражданско дело No 663/2018, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.4.2018 13:30
283 Гражданско дело No 946/2018, XII състав Искове по КЗ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.4.2018 13:30
284 Гражданско дело No 1341/2017, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.4.2018 14:00
285 Гражданско дело No 3863/2017, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.4.2018 14:00
286 АНД No 1382/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2018 14:00
287 АНД No 1378/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2018 14:15
288 Гражданско дело No 3480/2017, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.4.2018 14:30
289 АНД No 584/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2018 14:30
290 Гражданско дело No 1177/2017, IV състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.4.2018 14:45
291 НЧХД No 395/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2018 14:45
292 Гражданско дело No 3903/2017, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.4.2018 15:00
293 Гражданско дело No 1113/2018, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.4.2018 9:35
294 Гражданско дело No 526/2018, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.4.2018 9:40
295 ЧГД No 465/2018, XIV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.4.2018 9:50
296 Гражданско дело No 280/2018, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.4.2018 10:00
297 НЧХД No 716/2017, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
25.4.2018 10:00
298 Гражданско дело No 3801/2017, XIV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.4.2018 10:10
299 АНД No 261/2018, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
25.4.2018 10:15
300 НЧХД No 1189/2017, XVII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
25.4.2018 10:30
301 АНД No 70/2018, XVI състав РДГ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
25.4.2018 10:30
302 Гражданско дело No 1140/2018, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.4.2018 10:50
303 Гражданско дело No 4100/2017, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.4.2018 11:00
304 АНД No 71/2018, XVI състав РДГ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
25.4.2018 11:00
305 АНД No 1722/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
25.4.2018 13:30
306 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.4.2018 9:00
307 НОХД No 1511/2017, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
26.4.2018 9:00
308 Гражданско дело No 3811/2017, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.4.2018 9:15
309 Гражданско дело No 3702/2017, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.4.2018 10:00
310 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.4.2018 10:00
311 НОХД No 1631/2017, XVIII състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.4.2018 10:00
312 Гражданско дело No 238/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.4.2018 10:15
313 ЧГД No 642/2018, XXI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.4.2018 10:30
314 Гражданско дело No 765/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.4.2018 11:15
315 Гражданско дело No 3864/2017, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.4.2018 13:00
316 Гражданско дело No 2540/2017, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.4.2018 13:30
317 Гражданско дело No 3313/2017, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.4.2018 13:30
318 Гражданско дело No 592/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.4.2018 13:30
319 АНД No 83/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
26.4.2018 13:30
320 АНД No 257/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
26.4.2018 13:30
321 Гражданско дело No 3809/2017, XX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.4.2018 14:00
322 Гражданско дело No 3939/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.4.2018 14:00
323 Гражданско дело No 782/2017, IX състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.4.2018 15:00
324 Гражданско дело No 3930/2017, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.4.2018 15:00
325 НЧХД No 370/2018, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
26.4.2018 15:00
326 Гражданско дело No 706/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.4.2018 15:30
327 АНД No 1588/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
27.4.2018 9:00
328 АНД No 212/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
27.4.2018 9:30
329 НОХД No 290/2018, XVII състав Хулиганство Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.4.2018 9:30
330 АНД No 351/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
27.4.2018 9:45
331 АНД No 352/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
27.4.2018 10:00
332 АНД No 362/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
27.4.2018 10:15
333 Гражданско дело No 4526/2017, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.4.2018 13:30
334 АНД No 144/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
27.4.2018 13:30
335 Гражданско дело No 2674/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.4.2018 14:30
336 Гражданско дело No 4497/2017, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.4.2018 15:00
337 НОХД No 213/2018, VIII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
30.4.2018 9:00
338 НОХД No 213/2018, VIII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
30.4.2018 9:00
339 АНД No 143/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.4.2018 9:30
340 АНД No 182/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.4.2018 9:45
341 НОХД No 127/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.4.2018 10:00
342 АНД No 132/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.4.2018 10:00
343 АНД No 1562/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.4.2018 10:15
344 АНД No 158/2018, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.4.2018 10:15
345 АНД No 1674/2017, V състав БАБХ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.4.2018 10:30
346 АНД No 1700/2017, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.4.2018 10:30
347 АНД No 1657/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.4.2018 10:45
348 НЧХД No 928/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.4.2018 11:00
349 НОХД No 288/2018, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.4.2018 11:30
350 Гражданско дело No 2310/2017, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.4.2018 13:00
351 НОХД No 1334/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.4.2018 13:30
352 АНД No 131/2018, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
30.4.2018 13:30
353 АНД No 134/2018, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
30.4.2018 13:45
354 Гражданско дело No 3/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.4.2018 14:00
355 НОХД No 160/2018, V състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.4.2018 14:00
356 Гражданско дело No 3784/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.4.2018 14:30
357 Гражданско дело No 426/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.4.2018 15:00
358 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.4.2018 15:30
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР