Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Утвърден бюджет
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 4671/2017, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
2.7.2018 9:00
2 Гражданско дело No 1500/2018, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
2.7.2018 9:20
3 АНД No 306/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2018 9:30
4 Гражданско дело No 820/2018, XIX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
2.7.2018 9:40
5 Гражданско дело No 200/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
2.7.2018 10:00
6 Гражданско дело No 940/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
2.7.2018 10:00
7 АНД No 432/2018, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2018 10:00
8 ЧНД No 666/2018, V състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2018 10:15
9 НЧХД No 776/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.7.2018 10:30
10 АНД No 455/2018, III състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2018 10:30
11 НОХД No 127/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2018 10:45
12 НЧХД No 928/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.7.2018 11:00
13 ЧНД No 760/2018, XVI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.7.2018 13:30
14 Гражданско дело No 969/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.7.2018 14:30
15 Гражданско дело No 1620/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.7.2018 14:30
16 Гражданско дело No 1067/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.7.2018 15:00
17 Гражданско дело No 1152/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.7.2018 15:00
18 Гражданско дело No 3936/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.7.2018 15:15
19 Гражданско дело No 112/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
2.7.2018 15:30
20 Гражданско дело No 649/2018, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
3.7.2018 8:30
21 Гражданско дело No 968/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
3.7.2018 8:45
22 Гражданско дело No 2459/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
3.7.2018 9:15
23 Гражданско дело No 1578/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
3.7.2018 9:30
24 АНД No 630/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.7.2018 9:30
25 Гражданско дело No 1695/2018, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
3.7.2018 10:00
26 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.7.2018 10:00
27 АНД No 675/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.7.2018 10:00
28 Гражданско дело No 793/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
3.7.2018 10:15
29 АНД No 709/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.7.2018 10:30
30 НОХД No 239/2018, III състав Разпространение на порнографски материали Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.7.2018 11:00
31 НЧХД No 204/2018, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
3.7.2018 13:30
32 Гражданско дело No 951/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
3.7.2018 13:45
33 Гражданско дело No 2400/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
3.7.2018 14:00
34 НЧХД No 525/2018, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.7.2018 14:00
35 Гражданско дело No 1116/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
3.7.2018 14:45
36 ЧНД No 699/2018, XVI състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.7.2018 9:00
37 НОХД No 667/2018, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.7.2018 9:30
38 НЧХД No 1734/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.7.2018 10:00
39 АНД No 570/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.7.2018 10:00
40 ЧНД No 758/2018, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.7.2018 10:00
41 АНД No 1563/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.7.2018 10:15
42 НОХД No 1171/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.7.2018 10:30
43 Гражданско дело No 1/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.7.2018 13:00
44 ЧГД No 2693/2018, XIX състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.7.2018 13:30
45 НЧХД No 504/2018, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.7.2018 13:30
46 НЧХД No 609/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.7.2018 13:30
47 АНД No 526/2018, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.7.2018 13:50
48 Гражданско дело No 1012/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
4.7.2018 14:00
49 АНД No 132/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.7.2018 14:00
50 АНД No 546/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.7.2018 14:15
51 НОХД No 742/2018, XVI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.7.2018 15:00
52 Гражданско дело No 2557/2018, XXI състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 9:00
53 Гражданско дело No 2532/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 9:15
54 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 9:30
55 Гражданско дело No 238/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 10:00
56 Гражданско дело No 417/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 10:30
57 Гражданско дело No 4408/2017, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 13:30
58 Гражданско дело No 1111/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.7.2018 13:30
59 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.7.2018 13:30
60 Гражданско дело No 4445/2017, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 14:00
61 Гражданско дело No 4/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.7.2018 14:00
62 АНД No 659/2018, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.7.2018 14:00
63 Гражданско дело No 3975/2017, IX състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.7.2018 14:30
64 Гражданско дело No 4510/2017, XXI състав Искове по КЗ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 14:30
65 Гражданско дело No 254/2018, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 14:30
66 НЧХД No 626/2018, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.7.2018 14:30
67 Гражданско дело No 1524/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.7.2018 15:00
68 Гражданско дело No 1616/2018, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.7.2018 15:00
69 Гражданско дело No 1426/2018, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.7.2018 15:30
70 Гражданско дело No 671/2018, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.7.2018 16:00
71 Гражданско дело No 1005/2017, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
6.7.2018 10:00
72 Гражданско дело No 1080/2018, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
6.7.2018 10:00
73 Гражданско дело No 1692/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
6.7.2018 10:20
74 Гражданско дело No 748/2018, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
6.7.2018 11:00
75 Гражданско дело No 4843/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.7.2018 13:30
76 Гражданско дело No 991/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.7.2018 13:50
77 Гражданско дело No 4497/2017, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.7.2018 14:00
78 ЧГД No 2240/2018, XIX състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.7.2018 9:30
79 Гражданско дело No 130/2018, XIX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.7.2018 9:40
80 Гражданско дело No 668/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.7.2018 10:00
81 Гражданско дело No 1023/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.7.2018 10:00
82 АНД No 8/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.7.2018 10:00
83 АНД No 584/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.7.2018 10:15
84 Гражданско дело No 667/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.7.2018 10:20
85 НЧХД No 395/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.7.2018 10:30
86 Гражданско дело No 1542/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.7.2018 13:00
87 АНД No 557/2018, VIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.7.2018 13:30
88 Гражданско дело No 3534/2017, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.7.2018 14:00
89 НОХД No 425/2018, V състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.7.2018 14:00
90 АНД No 725/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.7.2018 14:00
91 Гражданско дело No 973/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
9.7.2018 14:30
92 Гражданско дело No 1197/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.7.2018 15:00
93 Гражданско дело No 1818/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
9.7.2018 15:00
94 Гражданско дело No 835/2016, II състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.7.2018 8:45
95 Гражданско дело No 1636/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.7.2018 9:00
96 Гражданско дело No 1225/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.7.2018 9:20
97 Гражданско дело No 2533/2018, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.7.2018 9:45
98 Гражданско дело No 443/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.7.2018 10:00
99 Гражданско дело No 785/2018, X състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.7.2018 10:00
100 НОХД No 763/2015, V състав Престъпление против авторските права Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2018 10:00
101 Гражданско дело No 2867/2017, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.7.2018 10:20
102 Гражданско дело No 458/2018, II състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.7.2018 10:20
103 Гражданско дело No 1081/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.7.2018 10:40
104 Гражданско дело No 636/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.7.2018 10:45
105 Гражданско дело No 234/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.7.2018 10:50
106 Гражданско дело No 792/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.7.2018 10:50
107 Гражданско дело No 2866/2017, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.7.2018 11:00
108 Гражданско дело No 2170/2018, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.7.2018 11:00
109 Гражданско дело No 4853/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.7.2018 11:15
110 Гражданско дело No 542/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.7.2018 11:15
111 Гражданско дело No 1319/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.7.2018 14:00
112 АНД No 634/2018, V състав БАБХ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2018 14:15
113 АНД No 629/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2018 14:30
114 АНД No 671/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2018 14:45
115 АНД No 676/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2018 15:00
116 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.7.2018 9:30
117 АНД No 731/2018, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.7.2018 9:30
118 Гражданско дело No 1033/2018, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.7.2018 9:50
119 Гражданско дело No 2605/2018, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.7.2018 9:55
120 ЧНД No 737/2018, XVIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.7.2018 9:55
121 Гражданско дело No 518/2018, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.7.2018 10:00
122 НЧХД No 716/2017, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.7.2018 10:00
123 Гражданско дело No 4100/2017, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.7.2018 10:20
124 Гражданско дело No 4110/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.7.2018 11:00
125 Гражданско дело No 4127/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.7.2018 11:30
126 Гражданско дело No 1022/2018, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2018 13:00
127 Гражданско дело No 2530/2018, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.7.2018 13:30
128 АНД No 581/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.7.2018 13:30
129 НОХД No 868/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.7.2018 13:45
130 Гражданско дело No 864/2018, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.7.2018 14:00
131 Гражданско дело No 1221/2018, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2018 14:00
132 Гражданско дело No 4422/2017, XIX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.7.2018 15:00
133 Гражданско дело No 1526/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2018 15:00
134 АНД No 631/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.7.2018 9:00
135 АНД No 647/2018, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.7.2018 9:15
136 Гражданско дело No 2241/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.7.2018 9:30
137 АНД No 529/2018, XVIII състав МОСВ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.7.2018 9:30
138 АНД No 389/2018, XVIII състав Здравна инспекция Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.7.2018 9:45
139 ЧНД No 377/2018, XVIII състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.7.2018 10:00
140 Гражданско дело No 4509/2017, XX състав Искове по КЗ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.7.2018 12:30
141 Гражданско дело No 440/2018, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.7.2018 13:00
142 Гражданско дело No 2581/2018, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.7.2018 13:30
143 Гражданско дело No 1693/2018, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.7.2018 14:00
144 НОХД No 495/2018, XVIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.7.2018 14:00
145 Гражданско дело No 2531/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.7.2018 14:30
146 Гражданско дело No 1594/2018, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.7.2018 15:00
147 Гражданско дело No 1806/2018, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.7.2018 15:00
148 Гражданско дело No 1652/2018, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.7.2018 15:30
149 АНД No 1562/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2018 9:30
150 АНД No 1700/2017, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2018 9:45
151 Гражданско дело No 2935/2017, XX състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.7.2018 10:00
152 АНД No 763/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.7.2018 10:00
153 Гражданско дело No 622/2018, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.7.2018 13:00
154 АНД No 668/2018, VIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.7.2018 13:30
155 АНД No 520/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.7.2018 13:40
156 Гражданско дело No 4666/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.7.2018 14:00
157 Гражданско дело No 772/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.7.2018 14:30
158 Гражданско дело No 4086/2017, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.7.2018 15:00
159 Гражданско дело No 1700/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.7.2018 15:00
160 НЧХД No 687/2018, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.7.2018 15:00
161 Гражданско дело No 1187/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.7.2018 15:30
162 Гражданско дело No 2570/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
16.7.2018 15:30
163 Гражданско дело No 727/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.7.2018 9:30
164 Гражданско дело No 4370/2017, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.7.2018 10:00
165 НОХД No 1738/2017, XV състав Длъжностно присвояване Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.7.2018 10:00
166 Гражданско дело No 975/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.7.2018 10:15
167 Гражданско дело No 627/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.7.2018 10:20
168 Гражданско дело No 939/2018, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.7.2018 10:30
169 Гражданско дело No 808/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.7.2018 10:40
170 Гражданско дело No 1257/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.7.2018 11:00
171 Гражданско дело No 4842/2017, X състав Искове по КЗ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.7.2018 11:15
172 Гражданско дело No 2529/2018, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.7.2018 14:00
173 АНД No 422/2018, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.7.2018 14:00
174 АНД No 653/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.7.2018 14:10
175 АНД No 456/2018, XV състав РДГ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.7.2018 14:20
176 АНД No 694/2018, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.7.2018 14:30
177 АНД No 710/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.7.2018 14:40
178 АНД No 361/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.7.2018 14:50
179 НОХД No 1719/2017, XV състав Кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.7.2018 10:00
180 НОХД No 273/2018, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.7.2018 14:00
181 НОХД No 503/2018, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.7.2018 11:00
182 АНД No 757/2018, VIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.7.2018 13:30
183 Гражданско дело No 2586/2018, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
19.7.2018 14:00
184 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.7.2018 15:00
185 НОХД No 678/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.7.2018 9:30
186 НОХД No 721/2018, III състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.7.2018 10:00
187 АНД No 713/2018, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.7.2018 14:00
188 АНД No 360/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
31.7.2018 9:30
189 Гражданско дело No 4683/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
31.7.2018 11:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР