Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 1161/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
2.11.2017 9:30
2 Гражданско дело No 1715/2017, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
2.11.2017 11:30
3 АНД No 1162/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.11.2017 9:00
4 АНД No 485/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.11.2017 9:45
5 АНД No 1080/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.11.2017 10:15
6 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.11.2017 13:30
7 НОХД No 371/2017, VIII състав Кражба в големи размери Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.11.2017 9:00
8 АНД No 1159/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 9:30
9 АНД No 1141/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 9:45
10 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.11.2017 10:00
11 ЧНД No 1278/2017, V състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2017 10:00
12 Гражданско дело No 1950/2017, VI състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.11.2017 10:30
13 АНД No 553/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 10:45
14 Гражданско дело No 2018/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
6.11.2017 11:00
15 Гражданско дело No 3704/2017, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
6.11.2017 11:00
16 АНД No 994/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 11:00
17 АНД No 524/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 11:10
18 АНД No 343/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 11:20
19 АНД No 482/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 11:30
20 АНД No 758/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 11:40
21 Гражданско дело No 2346/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.11.2017 13:00
22 Гражданско дело No 2355/2017, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.11.2017 14:00
23 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2017 14:00
24 Гражданско дело No 2648/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
6.11.2017 14:30
25 Гражданско дело No 2923/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
6.11.2017 14:30
26 АНД No 1008/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.11.2017 14:30
27 Гражданско дело No 1542/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.11.2017 15:00
28 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.11.2017 15:00
29 НЧХД No 1531/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2017 15:00
30 Гражданско дело No 2044/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
6.11.2017 15:30
31 Гражданско дело No 935/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
6.11.2017 15:30
32 Гражданско дело No 890/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
6.11.2017 15:45
33 Гражданско дело No 3711/2017, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.11.2017 16:00
34 ЧГД No 3197/2017, II състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.11.2017 9:00
35 Гражданско дело No 3362/2017, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.11.2017 9:20
36 АНД No 1010/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
7.11.2017 9:30
37 АНД No 856/2017, III състав Общини Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
7.11.2017 9:40
38 АНД No 1240/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
7.11.2017 9:50
39 Гражданско дело No 3104/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.11.2017 10:00
40 НЧХД No 776/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.11.2017 10:00
41 НЧХД No 932/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.11.2017 10:00
42 Гражданско дело No 1694/2017, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.11.2017 10:10
43 Гражданско дело No 986/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.11.2017 10:20
44 Гражданско дело No 1257/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.11.2017 10:30
45 Гражданско дело No 2985/2017, II състав Павлов иск Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.11.2017 10:30
46 Гражданско дело No 869/2017, X състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.11.2017 10:40
47 Гражданско дело No 311/2017, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.11.2017 10:45
48 Гражданско дело No 3192/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.11.2017 10:50
49 АНД No 825/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
7.11.2017 11:00
50 Гражданско дело No 3037/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.11.2017 13:30
51 АНД No 1303/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
7.11.2017 13:30
52 ЧГД No 3464/2017, IV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.11.2017 13:50
53 Гражданско дело No 1591/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.11.2017 14:00
54 Гражданско дело No 1750/2017, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.11.2017 14:00
55 Гражданско дело No 1967/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.11.2017 14:00
56 НЧХД No 1217/2014, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.11.2017 14:00
57 АНД No 692/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.11.2017 14:00
58 АНД No 696/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.11.2017 14:15
59 Гражданско дело No 2023/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.11.2017 14:30
60 Гражданско дело No 1026/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.11.2017 14:30
61 Гражданско дело No 1074/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.11.2017 14:30
62 АНД No 888/2017, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.11.2017 14:30
63 АНД No 926/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.11.2017 14:45
64 Гражданско дело No 1712/2017, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.11.2017 15:00
65 НЧХД No 928/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
7.11.2017 15:00
66 НОХД No 739/2017, XVI състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.11.2017 9:00
67 НОХД No 232/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.11.2017 9:30
68 АНД No 794/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.11.2017 10:00
69 АНД No 970/2017, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.11.2017 10:10
70 АНД No 1242/2017, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.11.2017 10:20
71 АНД No 876/2017, XV състав Министерство на културата Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.11.2017 10:30
72 АНД No 1312/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.11.2017 11:00
73 АНД No 680/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.11.2017 11:15
74 АНД No 995/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.11.2017 11:30
75 АНД No 1281/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.11.2017 11:45
76 Гражданско дело No 1693/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.11.2017 13:30
77 НЧХД No 739/2016, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.11.2017 13:30
78 НЧХД No 286/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.11.2017 13:30
79 Гражданско дело No 3024/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.11.2017 14:00
80 АНД No 1320/2017, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.11.2017 14:00
81 АНД No 1009/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.11.2017 15:00
82 АНД No 1012/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.11.2017 15:15
83 АНД No 1257/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.11.2017 15:30
84 АНД No 1264/2017, XVI състав НАП Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.11.2017 15:45
85 Гражданско дело No 1148/2017, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.11.2017 9:30
86 Гражданско дело No 3782/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.11.2017 9:40
87 Гражданско дело No 2637/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.11.2017 9:45
88 Гражданско дело No 2540/2017, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.11.2017 10:00
89 Гражданско дело No 2898/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.11.2017 10:00
90 ЧНД No 1348/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.11.2017 10:00
91 Гражданско дело No 1910/2015, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.11.2017 10:30
92 Гражданско дело No 3235/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.11.2017 10:30
93 Гражданско дело No 3168/2017, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.11.2017 11:00
94 АНД No 1048/2017, VIII състав РДГ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.11.2017 11:00
95 НОХД No 1440/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.11.2017 11:00
96 НОХД No 1439/2017, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.11.2017 11:10
97 Гражданско дело No 3330/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.11.2017 13:00
98 Гражданско дело No 2958/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.11.2017 13:30
99 Гражданско дело No 3291/2017, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.11.2017 13:30
100 Гражданско дело No 3811/2017, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.11.2017 13:30
101 НОХД No 641/2017, VIII състав Разпространение на порнографски материали Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.11.2017 13:30
102 Гражданско дело No 547/2017, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.11.2017 13:45
103 Гражданско дело No 3808/2016, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.11.2017 14:00
104 Гражданско дело No 431/2017, XX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.11.2017 14:00
105 Гражданско дело No 3232/2017, XX състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.11.2017 14:00
106 Гражданско дело No 3352/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.11.2017 14:00
107 Гражданско дело No 2636/2017, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.11.2017 14:30
108 Гражданско дело No 1968/2017, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.11.2017 15:00
109 Гражданско дело No 2634/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.11.2017 15:00
110 Гражданско дело No 3405/2017, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.11.2017 15:30
111 Гражданско дело No 3278/2016, XX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.11.2017 16:00
112 Гражданско дело No 3305/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.11.2017 16:00
113 Гражданско дело No 1070/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.11.2017 16:30
114 НЧХД No 950/2016, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.11.2017 9:00
115 НОХД No 321/2017, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.11.2017 9:30
116 Гражданско дело No 3865/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.11.2017 9:55
117 Гражданско дело No 1921/2017, XIV състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.11.2017 10:00
118 АНД No 1337/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.11.2017 11:00
119 Гражданско дело No 3183/2017, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.11.2017 13:00
120 Гражданско дело No 1649/2017, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.11.2017 13:30
121 НЧХД No 303/2017, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.11.2017 13:30
122 НОХД No 917/2017, XVI състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.11.2017 13:30
123 Гражданско дело No 1981/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.11.2017 14:00
124 Гражданско дело No 2936/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
10.11.2017 14:30
125 Гражданско дело No 3652/2016, IV състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
10.11.2017 14:30
126 АНД No 1199/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.11.2017 9:30
127 Гражданско дело No 3234/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
13.11.2017 10:00
128 НЧХД No 395/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.11.2017 10:00
129 АНД No 1270/2017, III състав Агенция "Митници" Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.11.2017 10:00
130 Гражданско дело No 3237/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
13.11.2017 10:30
131 АНД No 1288/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.11.2017 10:30
132 АНД No 1047/2017, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.11.2017 10:45
133 Гражданско дело No 1161/2017, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
13.11.2017 11:00
134 АНД No 1061/2017, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.11.2017 11:00
135 НЧХД No 817/2017, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.11.2017 13:30
136 Гражданско дело No 2500/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
13.11.2017 14:00
137 НОХД No 565/2017, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.11.2017 14:00
138 Гражданско дело No 2015/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
13.11.2017 14:30
139 Гражданско дело No 2008/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
13.11.2017 15:00
140 АНД No 1322/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.11.2017 15:30
141 Гражданско дело No 3940/2016, II състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
14.11.2017 9:20
142 АНД No 658/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.11.2017 9:30
143 АНД No 1127/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.11.2017 9:45
144 Гражданско дело No 2641/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
14.11.2017 10:00
145 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.11.2017 10:00
146 АНД No 584/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.11.2017 10:15
147 АНД No 786/2017, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.11.2017 10:15
148 АНД No 624/2017, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.11.2017 10:30
149 Гражданско дело No 1419/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
14.11.2017 10:45
150 АНД No 1007/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.11.2017 10:45
151 Гражданско дело No 2558/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
14.11.2017 11:00
152 НОХД No 1505/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.11.2017 11:00
153 Гражданско дело No 1969/2016, IV състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.11.2017 13:00
154 Гражданско дело No 3063/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.11.2017 13:30
155 Гражданско дело No 3442/2017, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
14.11.2017 13:30
156 Гражданско дело No 1180/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.11.2017 13:45
157 Гражданско дело No 1387/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.11.2017 14:00
158 АНД No 659/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.11.2017 14:00
159 Гражданско дело No 1584/2017, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
14.11.2017 15:00
160 АНД No 626/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.11.2017 15:00
161 НОХД No 722/2017, XVII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
15.11.2017 9:30
162 Гражданско дело No 885/2017, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
15.11.2017 9:40
163 Гражданско дело No 667/2017, XIV състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
15.11.2017 10:00
164 НЧХД No 1249/2016, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
15.11.2017 10:00
165 НОХД No 616/2017, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.11.2017 10:00
166 Гражданско дело No 2424/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
15.11.2017 11:00
167 Гражданско дело No 2446/2017, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
15.11.2017 11:10
168 Гражданско дело No 1654/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
15.11.2017 11:20
169 Гражданско дело No 2324/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
15.11.2017 11:20
170 Гражданско дело No 1133/2017, XIX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
15.11.2017 13:30
171 НЧХД No 902/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
15.11.2017 13:30
172 АНД No 993/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.11.2017 14:00
173 НОХД No 1387/2017, XVIII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
15.11.2017 14:00
174 АНД No 1085/2017, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.11.2017 14:10
175 АНД No 1111/2017, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.11.2017 14:20
176 НОХД No 312/2017, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.11.2017 9:00
177 Гражданско дело No 3358/2017, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.11.2017 9:30
178 Гражданско дело No 4018/2017, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.11.2017 10:00
179 НЧХД No 1353/2013, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
16.11.2017 10:00
180 Гражданско дело No 2714/2017, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.11.2017 11:00
181 Гражданско дело No 3209/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.11.2017 11:15
182 НОХД No 1302/2017, VIII състав Кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.11.2017 11:15
183 Гражданско дело No 2802/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.11.2017 11:20
184 Гражданско дело No 3660/2016, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.11.2017 13:00
185 Гражданско дело No 1325/2017, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.11.2017 13:30
186 АНД No 1245/2017, VIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.11.2017 13:30
187 АНД No 1393/2017, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.11.2017 13:40
188 Гражданско дело No 1658/2017, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.11.2017 14:00
189 Гражданско дело No 2539/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.11.2017 14:00
190 Гражданско дело No 2443/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.11.2017 15:00
191 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.11.2017 15:00
192 Гражданско дело No 4600/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.11.2017 15:30
193 Гражданско дело No 729/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.11.2017 16:00
194 Гражданско дело No 3049/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.11.2017 16:30
195 Гражданско дело No 1132/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
17.11.2017 8:30
196 НОХД No 920/2017, XVII състав Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.11.2017 9:30
197 Гражданско дело No 3901/2017, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.11.2017 9:45
198 Гражданско дело No 1096/2017, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.11.2017 9:50
199 Гражданско дело No 1007/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.11.2017 10:00
200 Гражданско дело No 1955/2017, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.11.2017 10:00
201 Гражданско дело No 814/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.11.2017 10:20
202 Гражданско дело No 1997/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.11.2017 10:40
203 Гражданско дело No 3296/2017, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.11.2017 10:40
204 АНД No 911/2017, XVII състав Общини Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.11.2017 10:45
205 Гражданско дело No 3317/2017, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
17.11.2017 10:50
206 Гражданско дело No 2049/2017, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.11.2017 11:00
207 НОХД No 1287/2017, XVII състав Документни престъпления Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.11.2017 11:00
208 Гражданско дело No 1190/2017, X състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.11.2017 11:30
209 Гражданско дело No 3900/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
17.11.2017 13:00
210 Гражданско дело No 2552/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
17.11.2017 13:30
211 НЧХД No 1660/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.11.2017 13:30
212 НОХД No 916/2017, VIII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.11.2017 9:00
213 ЧГД No 2587/2017, XIX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
20.11.2017 9:30
214 Гражданско дело No 4013/2017, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.11.2017 9:40
215 Гражданско дело No 3922/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.11.2017 9:50
216 Гражданско дело No 3513/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
20.11.2017 10:00
217 Гражданско дело No 1576/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.11.2017 10:00
218 Гражданско дело No 2016/2017, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
20.11.2017 10:00
219 Гражданско дело No 3445/2017, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
20.11.2017 11:00
220 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.11.2017 11:30
221 Гражданско дело No 1977/2017, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.11.2017 13:00
222 АНД No 1295/2017, VIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.11.2017 13:30
223 АНД No 1346/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.11.2017 13:45
224 Гражданско дело No 3833/2016, I състав Косвен иск Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.11.2017 14:00
225 Гражданско дело No 2656/2017, XX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.11.2017 14:00
226 АНД No 1151/2017, VIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.11.2017 14:00
227 АНД No 1384/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.11.2017 14:15
228 Гражданско дело No 3664/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.11.2017 14:30
229 НЧХД No 1316/2017, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.11.2017 15:00
230 Гражданско дело No 2673/2016, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.11.2017 15:30
231 Гражданско дело No 4722/2015, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.11.2017 15:45
232 Гражданско дело No 3193/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
21.11.2017 9:00
233 Гражданско дело No 338/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
21.11.2017 9:15
234 НОХД No 383/2012, XVII състав Умишлен палеж Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.11.2017 9:30
235 НЧХД No 1027/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.11.2017 10:00
236 Гражданско дело No 1680/2017, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
21.11.2017 10:15
237 Гражданско дело No 2894/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
21.11.2017 11:00
238 Гражданско дело No 3062/2017, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
21.11.2017 14:00
239 НЧХД No 889/2015, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.11.2017 14:00
240 Гражданско дело No 2977/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
21.11.2017 14:30
241 ЧНД No 1427/2017, XVIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.11.2017 9:00
242 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.11.2017 9:30
243 ЧНД No 1433/2017, XVI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
22.11.2017 9:30
244 АНД No 1400/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.11.2017 9:45
245 НЧХД No 462/2015, XVI състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
22.11.2017 10:00
246 НОХД No 1102/2017, XV състав Привилегирован състав на кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
22.11.2017 10:00
247 АНД No 1184/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.11.2017 10:00
248 АНД No 1371/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.11.2017 10:15
249 АНД No 1377/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.11.2017 10:15
250 АНД No 1376/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.11.2017 10:30
251 АНД No 1380/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.11.2017 11:00
252 АНД No 1341/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.11.2017 11:15
253 ЧГД No 3639/2017, XIX състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.11.2017 13:15
254 Гражданско дело No 2967/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.11.2017 13:30
255 Гражданско дело No 3312/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.11.2017 14:00
256 Гражданско дело No 1913/2017, XIX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.11.2017 14:30
257 НОХД No 1391/2017, XVI състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
22.11.2017 15:00
258 Гражданско дело No 3213/2017, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
23.11.2017 9:30
259 Гражданско дело No 3511/2017, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.11.2017 10:00
260 АНД No 1113/2017, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.11.2017 10:00
261 Гражданско дело No 668/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.11.2017 13:00
262 Гражданско дело No 165/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
23.11.2017 14:00
263 Гражданско дело No 997/2016, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.11.2017 14:00
264 Гражданско дело No 3511/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
23.11.2017 15:30
265 Гражданско дело No 1268/2017, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.11.2017 9:00
266 АНД No 1344/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.11.2017 9:00
267 АНД No 1383/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.11.2017 9:15
268 Гражданско дело No 4017/2017, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.11.2017 9:30
269 НЧХД No 1005/2017, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.11.2017 9:30
270 АНД No 1394/2017, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.11.2017 9:30
271 АНД No 1164/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.11.2017 10:00
272 АНД No 1086/2017, XVI състав АДФИ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.11.2017 11:00
273 АНД No 1375/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.11.2017 13:30
274 АНД No 645/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.11.2017 13:45
275 ЧГД No 3825/2017, IX състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
24.11.2017 14:00
276 НОХД No 1358/2017, VIII състав Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.11.2017 9:00
277 Гражданско дело No 1406/2017, XIX състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
27.11.2017 10:00
278 Гражданско дело No 3050/2017, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.11.2017 10:00
279 НЧХД No 445/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.11.2017 10:00
280 Гражданско дело No 4048/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.11.2017 11:30
281 Гражданско дело No 1367/2017, XX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.11.2017 13:00
282 АНД No 1429/2017, VIII състав БАБХ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.11.2017 13:30
283 Гражданско дело No 2310/2017, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.11.2017 14:00
284 Гражданско дело No 2669/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.11.2017 14:00
285 Гражданско дело No 3632/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.11.2017 14:00
286 ЧНД No 1407/2017, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.11.2017 14:30
287 НЧХД No 181/2017, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.11.2017 14:40
288 Гражданско дело No 1706/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.11.2017 15:00
289 Гражданско дело No 3080/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.11.2017 15:00
290 НЧХД No 1016/2017, VIII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.11.2017 15:00
291 НОХД No 812/2017, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.11.2017 10:00
292 ЧНД No 1261/2017, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.11.2017 10:00
293 АНД No 1382/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.11.2017 10:15
294 АНД No 1378/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.11.2017 10:30
295 АНД No 1409/2017, V състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.11.2017 10:45
296 Гражданско дело No 3499/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
28.11.2017 11:00
297 Гражданско дело No 3041/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
28.11.2017 11:15
298 НЧХД No 736/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.11.2017 11:30
299 Гражданско дело No 1078/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
28.11.2017 14:00
300 НОХД No 1563/2016, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.11.2017 14:00
301 Гражданско дело No 2359/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
28.11.2017 14:30
302 Гражданско дело No 3922/2016, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
28.11.2017 15:00
303 НОХД No 756/2017, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
29.11.2017 9:00
304 АНД No 1109/2017, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.11.2017 9:30
305 АНД No 1110/2017, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.11.2017 9:45
306 ЧГД No 3921/2017, XIV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
29.11.2017 10:00
307 НЧХД No 1017/2017, XVIII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
29.11.2017 10:00
308 АНД No 1112/2017, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.11.2017 10:00
309 АНД No 1306/2017, XV състав РДГ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
29.11.2017 10:00
310 НОХД No 1171/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.11.2017 10:15
311 Гражданско дело No 2974/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.11.2017 13:30
312 НОХД No 850/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.11.2017 13:30
313 НОХД No 1082/2017, XVI състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
29.11.2017 13:30
314 Гражданско дело No 3386/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.11.2017 13:45
315 НОХД No 1252/2017, XVI състав Документни престъпления Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
29.11.2017 15:00
316 НОХД No 1050/2017, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
30.11.2017 9:00
317 Гражданско дело No 2391/2017, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
30.11.2017 10:00
318 Гражданско дело No 1364/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
30.11.2017 10:20
319 ЧГД No 3008/2017, VI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
30.11.2017 10:20
320 Гражданско дело No 88/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.11.2017 14:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР