Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 2.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 1631/2017, XVIII състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 8:30
2 ЧНД No 1646/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 9:15
3 ЧНД No 1647/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 9:30
4 ЧНД No 1681/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 9:45
5 Гражданско дело No 4462/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
4.1.2018 10:00
6 АНД No 1543/2017, XVIII състав ДАМТН Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 10:00
7 АНД No 1400/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 10:15
8 АНД No 1380/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 10:30
9 АНД No 1603/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 10:45
10 АНД No 1612/2017, XVIII състав Агенция "Митници" Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 11:00
11 АНД No 1628/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 11:15
12 НЧХД No 1643/2017, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.1.2018 13:30
13 ЧНД No 1711/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2018 13:45
14 НОХД No 232/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.1.2018 10:00
15 НОХД No 1707/2017, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
5.1.2018 10:00
16 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.1.2018 11:00
17 Гражданско дело No 2595/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.1.2018 13:30
18 АНД No 1652/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.1.2018 13:30
19 Гражданско дело No 1341/2017, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.1.2018 14:00
20 ЧНД No 1710/2017, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
5.1.2018 14:00
21 Гражданско дело No 2674/2017, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.1.2018 14:15
22 ЧГД No 3639/2017, XIX състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.1.2018 10:00
23 АНД No 1151/2017, VIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.1.2018 13:30
24 АНД No 1393/2017, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.1.2018 13:30
25 АНД No 1534/2017, VIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.1.2018 13:40
26 Гражданско дело No 4459/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.1.2018 14:30
27 Гражданско дело No 2007/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.1.2018 14:45
28 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.1.2018 10:00
29 АНД No 696/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.1.2018 14:00
30 АНД No 584/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.1.2018 14:15
31 АНД No 1657/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.1.2018 14:30
32 НОХД No 1286/2017, V състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.1.2018 15:00
33 НОХД No 1391/2017, XVI състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.1.2018 9:00
34 ЧНД No 1669/2017, XVII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.1.2018 9:50
35 НЧХД No 739/2016, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.1.2018 10:00
36 АНД No 1376/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
10.1.2018 10:00
37 НЧХД No 1684/2017, XVIII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
10.1.2018 10:15
38 Гражданско дело No 4202/2017, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.1.2018 10:30
39 АНД No 1544/2017, XVII състав ДАМТН Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.1.2018 10:45
40 ЧНД No 1721/2017, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.1.2018 11:15
41 НОХД No 1512/2017, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.1.2018 13:30
42 НОХД No 276/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.1.2018 13:45
43 Гражданско дело No 1915/2017, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.1.2018 9:00
44 Гражданско дело No 3751/2017, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.1.2018 9:30
45 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.1.2018 10:00
46 НОХД No 1594/2017, XVIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.1.2018 10:00
47 Гражданско дело No 4404/2017, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
11.1.2018 11:00
48 НЧХД No 181/2017, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.1.2018 13:30
49 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.1.2018 14:30
50 АНД No 485/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.1.2018 9:00
51 АНД No 1588/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.1.2018 9:30
52 АНД No 1080/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.1.2018 9:45
53 Гражданско дело No 1096/2017, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
12.1.2018 10:00
54 НОХД No 722/2017, XVII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.1.2018 10:00
55 АНД No 1394/2017, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.1.2018 10:00
56 АНД No 1383/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.1.2018 10:45
57 АНД No 1548/2017, XVI състав ДАМТН Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.1.2018 11:00
58 АНД No 1550/2017, XVI състав ДАМТН Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.1.2018 11:15
59 НОХД No 1287/2017, XVII състав Документни престъпления Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.1.2018 13:30
60 Гражданско дело No 4732/2017, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.1.2018 9:30
61 АНД No 1541/2017, III състав ДАМТН Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2018 9:30
62 АНД No 1547/2017, III състав ДАМТН Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2018 9:45
63 Гражданско дело No 3386/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
15.1.2018 10:00
64 АНД No 1159/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2018 10:00
65 АНД No 1546/2017, V състав ДАМТН Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2018 10:00
66 АНД No 1240/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2018 10:10
67 АНД No 1549/2017, V състав ДАМТН Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2018 10:15
68 Гражданско дело No 2018/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
15.1.2018 10:30
69 Гражданско дело No 3456/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.1.2018 10:30
70 НОХД No 1675/2016, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2018 10:30
71 АНД No 1563/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2018 10:30
72 Гражданско дело No 3235/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.1.2018 10:40
73 АНД No 1596/2017, V състав НАП Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2018 10:45
74 Гражданско дело No 494/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
15.1.2018 11:00
75 Гражданско дело No 3793/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.1.2018 11:00
76 НОХД No 1311/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2018 11:00
77 НОХД No 1611/2017, V състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2018 11:00
78 Гражданско дело No 4667/2017, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
15.1.2018 11:30
79 ЧНД No 1664/2017, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2018 13:30
80 АНД No 1673/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.1.2018 13:30
81 Гражданско дело No 2500/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.1.2018 14:00
82 Гражданско дело No 2765/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.1.2018 14:00
83 Гражданско дело No 3370/2017, I състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.1.2018 14:00
84 НЧХД No 445/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2018 14:00
85 АНД No 1542/2017, VIII състав ДАМТН Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.1.2018 14:00
86 НОХД No 1640/2017, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2018 14:00
87 Гражданско дело No 4672/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.1.2018 14:30
88 НОХД No 616/2017, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.1.2018 15:00
89 Гражданско дело No 2673/2016, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.1.2018 15:30
90 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
15.1.2018 15:30
91 АНД No 1562/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2018 9:30
92 АНД No 1565/2017, III състав Общини Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2018 9:45
93 НЧХД No 776/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2018 10:00
94 НОХД No 1102/2017, XV състав Привилегирован състав на кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
16.1.2018 10:00
95 АНД No 1314/2017, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2018 10:00
96 Гражданско дело No 3703/2017, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.1.2018 10:15
97 АНД No 482/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2018 10:15
98 Гражданско дело No 3051/2017, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.1.2018 10:30
99 НОХД No 1660/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2018 10:30
100 НОХД No 1661/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2018 10:45
101 НОХД No 1310/2017, III състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2018 11:00
102 Гражданско дело No 4464/2017, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.1.2018 11:15
103 НЧХД No 928/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2018 13:30
104 НЧХД No 1217/2014, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
16.1.2018 14:00
105 НОХД No 1405/2017, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2018 14:00
106 НОХД No 1405/2017, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2018 14:00
107 НОХД No 868/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.1.2018 10:00
108 АНД No 1533/2017, XV състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.1.2018 10:00
109 АНД No 1545/2017, XV състав ДАМТН Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.1.2018 10:10
110 Гражданско дело No 2879/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.1.2018 10:20
111 Гражданско дело No 4677/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.1.2018 10:20
112 АНД No 1577/2017, XV състав ИААА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.1.2018 10:20
113 Гражданско дело No 3472/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.1.2018 10:25
114 Гражданско дело No 773/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.1.2018 10:30
115 Гражданско дело No 814/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.1.2018 10:50
116 Гражданско дело No 1007/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.1.2018 11:00
117 Гражданско дело No 1997/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.1.2018 11:15
118 Гражданско дело No 3319/2017, XIV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.1.2018 11:30
119 НЧХД No 736/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.1.2018 11:30
120 Гражданско дело No 3513/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.1.2018 13:30
121 Гражданско дело No 2974/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.1.2018 13:30
122 АНД No 645/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.1.2018 13:30
123 АНД No 1570/2017, XVII състав ДАМТН Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.1.2018 13:45
124 АНД No 1724/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.1.2018 13:45
125 НОХД No 1535/2017, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.1.2018 14:00
126 НЧХД No 1638/2017, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.1.2018 14:00
127 Гражданско дело No 2349/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.1.2018 14:30
128 Гражданско дело No 1222/2017, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.1.2018 9:15
129 Гражданско дело No 1364/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.1.2018 9:30
130 Гражданско дело No 3794/2017, XXI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.1.2018 11:00
131 АНД No 1714/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.1.2018 11:00
132 АНД No 1726/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.1.2018 11:30
133 Гражданско дело No 3882/2017, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.1.2018 13:30
134 АНД No 1455/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.1.2018 13:30
135 АНД No 1602/2017, VIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.1.2018 13:40
136 Гражданско дело No 3881/2017, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.1.2018 14:00
137 Гражданско дело No 4133/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.1.2018 14:00
138 АНД No 1523/2017, VIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.1.2018 14:00
139 Гражданско дело No 3928/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.1.2018 14:30
140 НЧХД No 1316/2017, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.1.2018 14:30
141 Гражданско дело No 3405/2017, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.1.2018 15:00
142 Гражданско дело No 4177/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.1.2018 15:00
143 НОХД No 756/2017, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.1.2018 9:00
144 Гражданско дело No 338/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
19.1.2018 9:30
145 Гражданско дело No 3193/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
19.1.2018 10:00
146 НОХД No 920/2017, XVII състав Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.1.2018 10:00
147 Гражданско дело No 1680/2017, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
19.1.2018 11:00
148 НОХД No 1082/2017, XVI състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.1.2018 13:30
149 АНД No 1462/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.1.2018 13:30
150 НЧХД No 1005/2017, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.1.2018 14:00
151 НОХД No 1595/2017, XV състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.1.2018 14:00
152 НОХД No 1050/2017, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.1.2018 9:00
153 Гражданско дело No 3312/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.1.2018 9:30
154 Гражданско дело No 3916/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.1.2018 9:30
155 Гражданско дело No 4448/2017, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.1.2018 9:45
156 Гражданско дело No 3325/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.1.2018 10:00
157 Гражданско дело No 4016/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
22.1.2018 10:00
158 Гражданско дело No 4076/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.1.2018 10:00
159 Гражданско дело No 2593/2017, XIX състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.1.2018 10:30
160 Гражданско дело No 3100/2017, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
22.1.2018 10:30
161 Гражданско дело No 3168/2017, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.1.2018 10:30
162 Гражданско дело No 4368/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
22.1.2018 11:30
163 НОХД No 312/2017, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.1.2018 13:30
164 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.1.2018 14:00
165 Гражданско дело No 3080/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.1.2018 14:00
166 Гражданско дело No 3487/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.1.2018 14:00
167 Гражданско дело No 4069/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.1.2018 14:30
168 Гражданско дело No 2361/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.1.2018 15:00
169 НЧХД No 593/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.1.2018 15:00
170 Гражданско дело No 3310/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.1.2018 15:30
171 Гражданско дело No 3315/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.1.2018 15:30
172 Гражданско дело No 3318/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
22.1.2018 15:30
173 Гражданско дело No 4537/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.1.2018 9:45
174 Гражданско дело No 4162/2016, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.1.2018 10:00
175 Гражданско дело No 4665/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.1.2018 10:00
176 Гражданско дело No 4083/2017, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.1.2018 10:15
177 Гражданско дело No 2894/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.1.2018 10:30
178 Гражданско дело No 3973/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.1.2018 10:30
179 Гражданско дело No 1136/2017, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.1.2018 10:45
180 Гражданско дело No 1955/2017, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.1.2018 11:00
181 Гражданско дело No 4440/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.1.2018 11:30
182 ЧГД No 4681/2017, XII състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.1.2018 13:20
183 Гражданско дело No 3442/2017, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.1.2018 13:30
184 Гражданско дело No 3926/2017, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.1.2018 13:30
185 Гражданско дело No 4506/2017, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.1.2018 13:30
186 Гражданско дело No 3539/2017, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.1.2018 14:00
187 НОХД No 812/2017, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.1.2018 14:00
188 Гражданско дело No 3139/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.1.2018 14:30
189 Гражданско дело No 3922/2016, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.1.2018 15:00
190 АНД No 1722/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.1.2018 9:00
191 НОХД No 383/2012, XVII състав Умишлен палеж Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.1.2018 10:00
192 АНД No 1242/2017, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2018 10:00
193 АНД No 1727/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.1.2018 10:00
194 ЧГД No 3921/2017, XIV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.1.2018 10:10
195 АНД No 876/2017, XV състав Министерство на културата Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2018 10:10
196 Гражданско дело No 2678/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.1.2018 10:15
197 АНД No 1111/2017, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2018 10:20
198 Гражданско дело No 3801/2017, XIV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.1.2018 10:30
199 АНД No 1306/2017, XV състав РДГ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2018 10:30
200 АНД No 1617/2017, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2018 10:40
201 Гражданско дело No 3416/2016, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.1.2018 11:00
202 Гражданско дело No 4162/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
24.1.2018 13:30
203 НЧХД No 462/2015, XVI състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.1.2018 13:30
204 Гражданско дело No 3757/2017, XIX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
24.1.2018 14:00
205 НОХД No 1563/2016, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2018 14:00
206 Гражданско дело No 3645/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
24.1.2018 14:30
207 Гражданско дело No 3507/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
24.1.2018 15:00
208 НОХД No 1676/2017, VIII състав Противозаконно отнемане на МПС Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
25.1.2018 9:00
209 Гражданско дело No 2162/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 9:15
210 Гражданско дело No 2909/2017, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 9:30
211 Гражданско дело No 2936/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 10:00
212 НОХД No 383/2012, XVII състав Умишлен палеж Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
25.1.2018 10:00
213 НОХД No 1511/2017, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
25.1.2018 10:00
214 Гражданско дело No 3222/2017, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 10:30
215 Гражданско дело No 3121/2017, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 11:00
216 Гражданско дело No 1646/2017, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 13:15
217 Гражданско дело No 3390/2017, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 13:30
218 НОХД No 916/2017, VIII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
25.1.2018 13:30
219 Гражданско дело No 1660/2017, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 14:00
220 Гражданско дело No 3939/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
25.1.2018 14:00
221 АНД No 1701/2017, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
25.1.2018 14:00
222 Гражданско дело No 3623/2017, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
25.1.2018 14:30
223 Гражданско дело No 3833/2017, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.1.2018 15:00
224 АНД No 1453/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.1.2018 9:00
225 АНД No 1456/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.1.2018 9:30
226 АНД No 1257/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.1.2018 9:45
227 Гражданско дело No 3812/2017, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.1.2018 10:00
228 НОХД No 1171/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.1.2018 10:00
229 АНД No 1601/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.1.2018 10:00
230 Гражданско дело No 4070/2017, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.1.2018 10:15
231 АНД No 1460/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.1.2018 10:15
232 Гражданско дело No 2017/2017, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.1.2018 10:25
233 АНД No 1629/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.1.2018 10:30
234 Гражданско дело No 3396/2017, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.1.2018 10:45
235 АНД No 1705/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.1.2018 10:45
236 Гражданско дело No 4110/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.1.2018 11:00
237 НОХД No 1620/2017, XVII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.1.2018 11:00
238 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.1.2018 13:30
239 АНД No 730/2017, XVII състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.1.2018 13:30
240 АНД No 1375/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.1.2018 13:45
241 Гражданско дело No 3900/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.1.2018 13:50
242 Гражданско дело No 1969/2016, IV състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.1.2018 14:30
243 Гражданско дело No 3210/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.1.2018 14:30
244 АНД No 1618/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2018 9:30
245 АНД No 1354/2017, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2018 9:45
246 Гражданско дело No 1913/2017, XIX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.1.2018 10:00
247 Гражданско дело No 2913/2017, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.1.2018 10:00
248 АНД No 658/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2018 10:00
249 АНД No 1382/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2018 10:00
250 АНД No 1288/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2018 10:15
251 АНД No 1378/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2018 10:15
252 Гражданско дело No 464/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.1.2018 10:30
253 АНД No 1199/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2018 10:30
254 АНД No 1409/2017, V състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2018 10:30
255 АНД No 1290/2017, V състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2018 10:45
256 АНД No 1385/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2018 10:45
257 Гражданско дело No 3252/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
29.1.2018 11:00
258 НОХД No 1637/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2018 11:00
259 Гражданско дело No 4744/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.1.2018 13:00
260 НОХД No 1334/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2018 13:30
261 Гражданско дело No 3354/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.1.2018 14:00
262 Гражданско дело No 3784/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.1.2018 14:00
263 ЧГД No 3920/2017, XX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.1.2018 14:00
264 АНД No 626/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2018 14:00
265 Гражданско дело No 2669/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.1.2018 14:30
266 Гражданско дело No 502/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.1.2018 15:00
267 Гражданско дело No 1977/2017, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.1.2018 15:00
268 Гражданско дело No 2656/2017, XX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.1.2018 16:00
269 АНД No 1127/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.1.2018 9:30
270 Гражданско дело No 3210/2017, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.1.2018 10:00
271 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
30.1.2018 10:00
272 НОХД No 1330/2017, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.1.2018 10:00
273 НОХД No 1736/2016, III състав Лъжесвидетелстване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.1.2018 10:30
274 Гражданско дело No 2866/2017, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.1.2018 11:00
275 Гражданско дело No 3972/2017, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.1.2018 13:00
276 Гражданско дело No 2977/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.1.2018 13:30
277 Гражданско дело No 3246/2017, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.1.2018 13:30
278 Гражданско дело No 3372/2017, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.1.2018 13:30
279 НЧХД No 817/2017, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.1.2018 13:30
280 АНД No 1704/2017, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.1.2018 13:50
281 Гражданско дело No 3726/2017, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.1.2018 14:00
282 НЧХД No 395/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.1.2018 14:00
283 Гражданско дело No 88/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
30.1.2018 15:00
284 НЧХД No 764/2015, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
31.1.2018 9:00
285 АНД No 1494/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.1.2018 9:30
286 АНД No 1459/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.1.2018 9:45
287 АНД No 1381/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
31.1.2018 9:50
288 НЧХД No 902/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
31.1.2018 10:00
289 НЧХД No 716/2017, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.1.2018 10:00
290 НЧХД No 1027/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.1.2018 10:00
291 АНД No 1623/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
31.1.2018 10:00
292 Гражданско дело No 1079/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
31.1.2018 13:30
293 НОХД No 917/2017, XVI състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
31.1.2018 13:30
294 АНД No 1342/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
31.1.2018 13:30
295 АНД No 1343/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
31.1.2018 13:45
296 НЧХД No 889/2015, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.1.2018 14:00
297 НЧХД No 1249/2017, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
31.1.2018 14:00
298 АНД No 1461/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
31.1.2018 14:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР