Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 1625/2016, XVII състав Общини Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
1.2.2017 10:00
2 АНД No 1645/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
1.2.2017 10:15
3 АНД No 1743/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.2.2017 10:15
4 АНД No 1443/2016, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.2.2017 10:30
5 АНД No 1643/2016, XVII състав Министерство на културата Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
1.2.2017 10:30
6 АНД No 1642/2016, XVIII състав Министерство на културата Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.2.2017 10:45
7 НЧХД No 462/2015, XVI състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
1.2.2017 13:30
8 НОХД No 1745/2016, XVII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
1.2.2017 13:30
9 НОХД No 1013/2016, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.2.2017 9:00
10 ЧНД No 1737/2016, VIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.2.2017 10:30
11 ЧНД No 6/2017, VIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.2.2017 10:45
12 АНД No 1633/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.2.2017 13:20
13 АНД No 1539/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.2.2017 13:30
14 АНД No 1680/2016, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.2.2017 13:40
15 АНД No 1742/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.2.2017 13:50
16 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.2.2017 14:30
17 НОХД No 108/2017, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.2.2017 8:45
18 НЧХД No 957/2016, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.2.2017 9:00
19 ЧНД No 105/2017, XVII състав Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
3.2.2017 9:30
20 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
3.2.2017 10:00
21 ЧГД No 3538/2016, XXI състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
3.2.2017 14:00
22 НОХД No 106/2017, XVII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
3.2.2017 16:30
23 Гражданско дело No 3117/2016, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.2.2017 9:30
24 ЧГД No 44/2017, IX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.2.2017 9:45
25 Гражданско дело No 1701/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.2.2017 10:00
26 ЧГД No 1952/2016, XIX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
6.2.2017 10:00
27 Гражданско дело No 2360/2016, XIX състав Искове по КЗ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
6.2.2017 10:00
28 НОХД No 1677/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.2.2017 10:00
29 Гражданско дело No 2292/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
6.2.2017 10:15
30 Гражданско дело No 1808/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.2.2017 11:00
31 Гражданско дело No 3330/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.2.2017 13:00
32 Гражданско дело No 2889/2016, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.2.2017 13:30
33 Гражданско дело No 1678/2016, XX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.2.2017 14:00
34 АНД No 1671/2016, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.2.2017 14:00
35 АНД No 1076/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.2.2017 14:15
36 АНД No 1116/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.2.2017 14:30
37 Гражданско дело No 4744/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.2.2017 15:00
38 ЧГД No 1995/2016, XX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.2.2017 16:00
39 ЧГД No 1922/2016, XX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.2.2017 16:15
40 Гражданско дело No 3138/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.2.2017 10:00
41 НОХД No 763/2015, V състав Престъпление против авторските права Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.2.2017 10:00
42 НЧХД No 1073/2016, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.2.2017 10:00
43 Гражданско дело No 2977/2016, X състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.2.2017 10:15
44 Гражданско дело No 2930/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.2.2017 10:30
45 Гражданско дело No 1276/2016, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.2.2017 10:45
46 Гражданско дело No 1925/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.2.2017 11:00
47 Гражданско дело No 4048/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.2.2017 11:30
48 Гражданско дело No 1738/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.2.2017 13:00
49 Гражданско дело No 2310/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.2.2017 13:30
50 ЧНД No 80/2017, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.2.2017 13:30
51 Гражданско дело No 4008/2015, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.2.2017 14:00
52 Гражданско дело No 2246/2016, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.2.2017 14:00
53 Гражданско дело No 2983/2016, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.2.2017 14:00
54 НЧХД No 1575/2014, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.2.2017 14:00
55 НЧХД No 76/2016, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.2.2017 14:00
56 Гражданско дело No 2941/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.2.2017 15:00
57 НЧХД No 1453/2016, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.2.2017 9:00
58 НЧХД No 1660/2016, XVII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.2.2017 9:30
59 НОХД No 944/2016, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.2.2017 10:00
60 АНД No 1670/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.2.2017 10:30
61 АНД No 1528/2016, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.2.2017 10:45
62 АНД No 1716/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.2.2017 11:30
63 НЧХД No 1409/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.2.2017 13:00
64 АНД No 860/2016, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.2.2017 13:30
65 ЧНД No 1729/2016, XVII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.2.2017 13:30
66 НОХД No 3/2017, XVII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.2.2017 13:45
67 НЧХД No 889/2015, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.2.2017 14:30
68 АНД No 1495/2016, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.2.2017 9:00
69 НОХД No 1676/2016, VIII състав Измама Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.2.2017 9:00
70 Гражданско дело No 2486/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.2.2017 10:00
71 ЧНД No 39/2017, XVIII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.2.2017 10:00
72 Гражданско дело No 223/2016, XXI състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.2.2017 11:00
73 НОХД No 21/2017, VIII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.2.2017 11:00
74 Гражданско дело No 2534/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.2.2017 13:00
75 Гражданско дело No 2739/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.2.2017 13:30
76 Гражданско дело No 3327/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.2.2017 13:30
77 ЧГД No 3647/2016, IX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.2.2017 13:30
78 АНД No 1527/2016, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.2.2017 13:30
79 АНД No 771/2016, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.2.2017 13:40
80 Гражданско дело No 1821/2016, XX състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.2.2017 14:00
81 Гражданско дело No 2936/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.2.2017 14:00
82 Гражданско дело No 3149/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.2.2017 14:00
83 Гражданско дело No 3255/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.2.2017 14:30
84 НЧХД No 744/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.2.2017 14:30
85 Гражданско дело No 22/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.2.2017 15:00
86 Гражданско дело No 965/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.2.2017 15:00
87 Гражданско дело No 1812/2016, XX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.2.2017 15:00
88 Гражданско дело No 3751/2016, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.2.2017 15:30
89 Гражданско дело No 2001/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.2.2017 16:00
90 Гражданско дело No 2932/2016, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.2.2017 16:00
91 ЧГД No 1927/2016, II състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.2.2017 8:50
92 Гражданско дело No 125/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.2.2017 9:00
93 АНД No 63/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.2.2017 9:00
94 Гражданско дело No 3242/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.2.2017 9:15
95 АНД No 34/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.2.2017 9:45
96 Гражданско дело No 3177/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.2.2017 10:00
97 АНД No 680/2016, XVII състав Общини Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.2.2017 10:00
98 НОХД No 896/2016, XVI състав Квалифицирани състави на телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.2.2017 10:00
99 НЧХД No 902/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.2.2017 10:00
100 АНД No 1079/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.2.2017 10:15
101 Гражданско дело No 1825/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.2.2017 10:30
102 Гражданско дело No 3825/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.2.2017 10:45
103 Гражданско дело No 2680/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.2.2017 11:00
104 Гражданско дело No 3348/2016, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.2.2017 11:15
105 Гражданско дело No 1978/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.2.2017 9:00
106 Гражданско дело No 3312/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.2.2017 10:00
107 НЧХД No 1414/2016, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.2.2017 10:00
108 Гражданско дело No 3086/2016, VI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.2.2017 10:20
109 Гражданско дело No 2419/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.2.2017 11:00
110 Гражданско дело No 1178/2016, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.2.2017 13:00
111 Гражданско дело No 1178/2016, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.2.2017 13:00
112 Гражданско дело No 1615/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.2.2017 13:00
113 Гражданско дело No 2800/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
13.2.2017 14:00
114 Гражданско дело No 3250/2016, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.2.2017 14:00
115 Гражданско дело No 3989/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
13.2.2017 14:00
116 НОХД No 627/2016, XV състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.2.2017 14:00
117 Гражданско дело No 2091/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
13.2.2017 14:30
118 Гражданско дело No 291/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
13.2.2017 14:30
119 Гражданско дело No 37/2017, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.2.2017 15:00
120 Гражданско дело No 3257/2016, XX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.2.2017 16:00
121 НОХД No 1263/2014, XV състав Средна телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.2.2017 10:00
122 АНД No 1533/2016, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.2.2017 10:00
123 АНД No 1525/2016, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.2.2017 10:20
124 Гражданско дело No 213/2016, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
14.2.2017 10:30
125 Гражданско дело No 1160/2016, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
14.2.2017 11:00
126 Гражданско дело No 3939/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
14.2.2017 11:30
127 Гражданско дело No 3425/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.2.2017 13:30
128 Гражданско дело No 1425/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.2.2017 14:00
129 АНД No 1329/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.2.2017 14:00
130 НОХД No 1389/2016, XV състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.2.2017 14:00
131 АНД No 44/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.2.2017 14:15
132 АНД No 45/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.2.2017 15:30
133 НОХД No 1780/2014, XVI състав Обсебване Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.2.2017 9:00
134 НОХД No 1338/2015, XVI състав Блудство с лице, навършило 14 г. Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.2.2017 9:30
135 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.2.2017 10:00
136 Гражданско дело No 2570/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
15.2.2017 13:30
137 НОХД No 1494/2016, XVI състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.2.2017 13:30
138 Гражданско дело No 2974/2016, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
15.2.2017 13:45
139 ЧНД No 73/2017, XVI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.2.2017 15:00
140 НОХД No 43/2017, XVI състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.2.2017 15:30
141 НОХД No 81/2017, VIII състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.2.2017 9:00
142 Гражданско дело No 109/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.2.2017 9:30
143 Гражданско дело No 1740/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.2.2017 10:00
144 Гражданско дело No 3109/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.2.2017 10:30
145 Гражданско дело No 3516/2016, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.2.2017 10:30
146 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.2.2017 13:30
147 Гражданско дело No 3256/2016, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
16.2.2017 13:30
148 Гражданско дело No 3744/2016, XII състав Искове по ЗУЕС Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
16.2.2017 13:30
149 АНД No 1636/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.2.2017 13:30
150 Гражданско дело No 1042/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.2.2017 13:45
151 АНД No 1635/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.2.2017 13:45
152 Гражданско дело No 1870/2016, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.2.2017 14:00
153 Гражданско дело No 3372/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
16.2.2017 14:00
154 Гражданско дело No 155/2017, XII състав Искове по КЗ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
16.2.2017 14:00
155 Гражданско дело No 766/2016, XXI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.2.2017 14:30
156 Гражданско дело No 3234/2016, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
16.2.2017 14:30
157 Гражданско дело No 413/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.2.2017 15:00
158 Гражданско дело No 3324/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
16.2.2017 15:00
159 Гражданско дело No 3615/2015, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
16.2.2017 15:15
160 Гражданско дело No 167/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.2.2017 16:00
161 Гражданско дело No 1671/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.2.2017 9:00
162 АНД No 1602/2016, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.2.2017 9:00
163 АНД No 947/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.2.2017 9:15
164 Гражданско дело No 2967/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.2.2017 9:30
165 АНД No 26/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.2.2017 9:30
166 Гражданско дело No 1573/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.2.2017 9:50
167 Гражданско дело No 1685/2016, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.2.2017 10:00
168 Гражданско дело No 2371/2016, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.2.2017 10:00
169 АНД No 1573/2016, XVII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.2.2017 10:00
170 Гражданско дело No 1797/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.2.2017 10:15
171 АНД No 59/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.2.2017 10:30
172 Гражданско дело No 4688/2013, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.2.2017 10:40
173 Гражданско дело No 2515/2016, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.2.2017 10:45
174 АНД No 1555/2016, XVI състав АДФИ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.2.2017 11:00
175 НЧХД No 373/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.2.2017 13:30
176 Гражданско дело No 3428/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.2.2017 9:20
177 Гражданско дело No 2991/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.2.2017 9:30
178 Гражданско дело No 3027/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.2.2017 10:00
179 Гражданско дело No 2377/2016, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
20.2.2017 10:00
180 Гражданско дело No 2885/2016, XIX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
20.2.2017 10:00
181 НОХД No 1704/2016, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.2.2017 10:00
182 Гражданско дело No 1331/2016, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.2.2017 11:00
183 Гражданско дело No 1841/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.2.2017 11:30
184 Гражданско дело No 1205/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.2.2017 13:00
185 Гражданско дело No 1684/2016, III състав Павлов иск Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.2.2017 13:30
186 Гражданско дело No 815/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.2.2017 14:00
187 АНД No 1372/2016, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.2.2017 14:00
188 АНД No 55/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.2.2017 14:15
189 Гражданско дело No 1071/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.2.2017 14:30
190 Гражданско дело No 1301/2016, III състав Делба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.2.2017 15:00
191 Гражданско дело No 2224/2016, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
20.2.2017 15:00
192 АНД No 1401/2016, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
21.2.2017 9:30
193 АНД No 1402/2016, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
21.2.2017 9:40
194 АНД No 1662/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
21.2.2017 9:45
195 ЧГД No 2749/2016, X състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
21.2.2017 9:50
196 Гражданско дело No 3227/2016, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
21.2.2017 10:00
197 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
21.2.2017 10:00
198 АНД No 1535/2016, XV състав КРС Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.2.2017 10:00
199 НОХД No 1644/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
21.2.2017 10:00
200 Гражданско дело No 2888/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
21.2.2017 10:15
201 Гражданско дело No 3750/2016, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
21.2.2017 10:30
202 АНД No 1753/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
21.2.2017 10:30
203 Гражданско дело No 315/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
21.2.2017 10:40
204 АНД No 93/2017, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.2.2017 11:00
205 Гражданско дело No 2404/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
21.2.2017 13:30
206 НОХД No 1144/2016, III състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
21.2.2017 13:30
207 Гражданско дело No 2545/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
21.2.2017 14:00
208 Гражданско дело No 3743/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
21.2.2017 14:00
209 АНД No 1532/2016, XV състав РДГ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.2.2017 14:00
210 АНД No 584/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.2.2017 14:10
211 АНД No 53/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.2.2017 14:20
212 Гражданско дело No 2735/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
21.2.2017 14:30
213 Гражданско дело No 272/2017, XII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
21.2.2017 14:30
214 АНД No 1620/2016, XV състав ИААА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.2.2017 14:30
215 Гражданско дело No 3313/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
21.2.2017 15:00
216 НЧХД No 1353/2013, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.2.2017 10:00
217 НЧХД No 737/2015, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.2.2017 10:00
218 НОХД No 1180/2016, XVI състав Измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
22.2.2017 10:00
219 НОХД No 10/2017, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
22.2.2017 10:00
220 НЧХД No 1300/2015, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
22.2.2017 14:00
221 НОХД No 29/2017, XVIII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
22.2.2017 14:00
222 НОХД No 98/2015, XVI състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
22.2.2017 15:00
223 Гражданско дело No 1084/2016, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.2.2017 9:00
224 ЧГД No 3899/2016, XXI състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.2.2017 9:30
225 АНД No 83/2017, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.2.2017 9:30
226 АНД No 1109/2016, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.2.2017 9:45
227 Гражданско дело No 25/2017, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.2.2017 10:00
228 АНД No 1534/2016, XVIII състав КРС Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.2.2017 10:00
229 АНД No 1530/2016, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.2.2017 10:15
230 Гражданско дело No 4072/2015, XXI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.2.2017 10:30
231 АНД No 1703/2016, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.2.2017 10:30
232 АНД No 57/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.2.2017 10:45
233 НЧХД No 126/2016, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.2.2017 11:00
234 НОХД No 1391/2016, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.2.2017 11:20
235 Гражданско дело No 2296/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.2.2017 13:00
236 Гражданско дело No 464/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.2.2017 13:30
237 Гражданско дело No 1349/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.2.2017 13:30
238 АНД No 1095/2016, VIII състав Здравна инспекция Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.2.2017 13:30
239 АНД No 1/2017, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.2.2017 13:50
240 Гражданско дело No 2567/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.2.2017 14:00
241 АНД No 97/2017, VIII състав БАБХ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.2.2017 14:00
242 Гражданско дело No 1420/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.2.2017 14:30
243 НЧХД No 928/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.2.2017 14:30
244 Гражданско дело No 2582/2016, XXI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.2.2017 15:00
245 АНД No 1666/2016, XVI състав ДНСК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.2.2017 9:00
246 АНД No 1724/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.2.2017 9:15
247 АНД No 1119/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.2.2017 9:30
248 Гражданско дело No 3302/2016, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.2.2017 10:00
249 НЧХД No 1444/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.2.2017 10:00
250 Гражданско дело No 2237/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
24.2.2017 11:00
251 АНД No 1601/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.2.2017 10:00
252 АНД No 856/2016, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.2.2017 10:15
253 Гражданско дело No 2387/2016, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.2.2017 13:00
254 Гражданско дело No 1412/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.2.2017 14:00
255 Гражданско дело No 2599/2016, I състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.2.2017 14:00
256 Гражданско дело No 3150/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.2.2017 14:00
257 Гражданско дело No 3347/2016, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.2.2017 14:00
258 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.2.2017 14:00
259 НОХД No 90/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.2.2017 14:00
260 Гражданско дело No 2623/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.2.2017 14:30
261 Гражданско дело No 3664/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.2.2017 14:30
262 Гражданско дело No 2424/2016, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.2.2017 15:00
263 Гражданско дело No 3821/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.2.2017 15:00
264 АНД No 27/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.2.2017 9:30
265 АНД No 976/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.2.2017 9:45
266 НОХД No 991/2016, XV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.2.2017 10:00
267 АНД No 1342/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.2.2017 10:00
268 АНД No 1637/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.2.2017 10:00
269 АНД No 1733/2016, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.2.2017 10:15
270 НОХД No 1505/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.2.2017 10:30
271 Гражданско дело No 3158/2016, X състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
28.2.2017 11:00
272 НОХД No 1736/2016, III състав Лъжесвидетелстване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.2.2017 11:00
273 НОХД No 1434/2016, V състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.2.2017 14:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР