Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 3315/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.4.2017 9:30
2 Гражданско дело No 4041/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
3.4.2017 10:00
3 Гражданско дело No 46/2017, IX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.4.2017 10:00
4 Гражданско дело No 1701/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.4.2017 11:15
5 ЧГД No 218/2017, XX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.4.2017 13:00
6 Гражданско дело No 815/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.4.2017 14:00
7 Гражданско дело No 1205/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.4.2017 14:00
8 Гражданско дело No 2800/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.4.2017 14:30
9 Гражданско дело No 3664/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.4.2017 14:30
10 Гражданско дело No 3330/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.4.2017 15:30
11 Гражданско дело No 2296/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.4.2017 16:30
12 Гражданско дело No 4162/2016, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.4.2017 9:00
13 Гражданско дело No 598/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.4.2017 9:15
14 Гражданско дело No 398/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.4.2017 9:30
15 ЧНД No 248/2017, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.4.2017 9:30
16 ЧНД No 311/2017, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.4.2017 9:30
17 НЧХД No 1073/2016, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.4.2017 10:00
18 АНД No 328/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.4.2017 11:00
19 Гражданско дело No 717/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.4.2017 13:00
20 Гражданско дело No 727/2017, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
4.4.2017 13:00
21 Гражданско дело No 3064/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.4.2017 13:30
22 Гражданско дело No 149/2017, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.4.2017 13:30
23 Гражданско дело No 1040/2017, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.4.2017 13:30
24 ЧНД No 375/2017, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.4.2017 13:30
25 Гражданско дело No 2525/2016, IV състав Искове по ЗОДОВ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.4.2017 14:00
26 Гражданско дело No 3807/2016, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
4.4.2017 14:00
27 АНД No 306/2017, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.4.2017 14:00
28 ЧГД No 606/2017, IV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.4.2017 14:30
29 Гражданско дело No 367/2017, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.4.2017 14:45
30 НЧХД No 1453/2016, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
5.4.2017 9:00
31 НЧХД No 889/2015, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
5.4.2017 10:00
32 НЧХД No 51/2017, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.4.2017 10:00
33 ЧГД No 463/2017, XIX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
5.4.2017 13:30
34 НОХД No 276/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2017 13:30
35 ЧНД No 387/2017, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2017 13:30
36 ЧНД No 388/2017, XVI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
5.4.2017 13:30
37 НОХД No 944/2016, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
5.4.2017 14:00
38 НЧХД No 1249/2016, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.4.2017 14:00
39 Гражданско дело No 299/2017, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.4.2017 15:00
40 ЧНД No 310/2017, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2017 15:30
41 ЧНД No 304/2017, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2017 15:40
42 ЧНД No 1729/2016, XVII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2017 15:45
43 ЧНД No 370/2017, XVIII състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.4.2017 9:45
44 АНД No 279/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.4.2017 10:00
45 АНД No 292/2017, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.4.2017 10:15
46 АНД No 305/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.4.2017 10:30
47 АНД No 363/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.4.2017 10:45
48 Гражданско дело No 570/2017, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.4.2017 11:00
49 АНД No 384/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.4.2017 11:00
50 Гражданско дело No 112/2017, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.4.2017 13:00
51 Гражданско дело No 257/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.4.2017 13:30
52 НОХД No 307/2017, XVIII състав Привилегирован състав на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
6.4.2017 13:30
53 ЧНД No 426/2017, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
6.4.2017 13:30
54 ЧНД No 427/2017, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
6.4.2017 13:45
55 Гражданско дело No 1338/2016, XX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.4.2017 14:00
56 Гражданско дело No 16/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.4.2017 14:00
57 Гражданско дело No 140/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.4.2017 14:00
58 ЧНД No 428/2017, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
6.4.2017 14:00
59 Гражданско дело No 487/2017, IX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.4.2017 14:30
60 Гражданско дело No 1821/2016, XX състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.4.2017 15:00
61 Гражданско дело No 465/2017, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.4.2017 15:00
62 АНД No 947/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.4.2017 9:00
63 АНД No 1666/2016, XVI състав ДНСК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.4.2017 9:15
64 НЧХД No 902/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.4.2017 9:30
65 АНД No 268/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.4.2017 9:30
66 АНД No 278/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.4.2017 10:00
67 АНД No 329/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.4.2017 10:15
68 Гражданско дело No 359/2017, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
7.4.2017 11:00
69 АНД No 1555/2016, XVI състав АДФИ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.4.2017 11:00
70 ЧНД No 368/2017, V състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.4.2017 11:00
71 Гражданско дело No 3175/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.4.2017 13:00
72 Гражданско дело No 365/2017, IV състав Павлов иск Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.4.2017 14:00
73 ЧНД No 414/2017, VIII състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.4.2017 14:00
74 Гражданско дело No 3121/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.4.2017 14:30
75 Гражданско дело No 227/2017, XIX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.4.2017 10:00
76 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.4.2017 10:00
77 Гражданско дело No 974/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
10.4.2017 10:30
78 Гражданско дело No 440/2017, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
10.4.2017 11:00
79 Гражданско дело No 355/2017, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
10.4.2017 11:30
80 Гражданско дело No 3904/2016, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.4.2017 13:00
81 Гражданско дело No 1684/2016, III състав Павлов иск Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.4.2017 13:30
82 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.4.2017 14:00
83 Гражданско дело No 2044/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.4.2017 14:00
84 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
10.4.2017 14:00
85 Гражданско дело No 997/2016, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.4.2017 14:30
86 Гражданско дело No 2942/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.4.2017 14:30
87 Гражданско дело No 3663/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.4.2017 14:30
88 Гражданско дело No 917/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.4.2017 15:00
89 Гражданско дело No 4158/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
11.4.2017 9:00
90 Гражданско дело No 536/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
11.4.2017 9:30
91 АНД No 198/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.4.2017 9:30
92 АНД No 212/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.4.2017 9:45
93 Гражданско дело No 751/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.4.2017 9:50
94 Гражданско дело No 285/2017, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.4.2017 9:55
95 Гражданско дело No 3302/2016, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
11.4.2017 10:00
96 Гражданско дело No 40/2017, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.4.2017 10:00
97 Гражданско дело No 866/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2017 10:00
98 НОХД No 1389/2016, XV състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.4.2017 10:00
99 АНД No 214/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2017 10:00
100 Гражданско дело No 560/2017, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
11.4.2017 10:05
101 АНД No 163/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2017 10:15
102 НОХД No 1736/2016, III състав Лъжесвидетелстване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.4.2017 10:30
103 Гражданско дело No 2930/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.4.2017 10:40
104 ЧГД No 877/2017, II състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
11.4.2017 10:40
105 Гражданско дело No 2096/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.4.2017 10:45
106 Гражданско дело No 1160/2016, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.4.2017 11:00
107 Гражданско дело No 2221/2016, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.4.2017 13:30
108 Гражданско дело No 4032/2016, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
11.4.2017 13:30
109 Гражданско дело No 3303/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.4.2017 14:00
110 АНД No 122/2017, V състав РИОСВ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2017 14:00
111 АНД No 272/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.4.2017 14:00
112 АНД No 132/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2017 14:15
113 Гражданско дело No 2023/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.4.2017 14:30
114 АНД No 1525/2016, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2017 14:30
115 АНД No 1329/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.4.2017 14:45
116 НЧХД No 286/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.4.2017 9:00
117 НЧХД No 1163/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.4.2017 9:30
118 НОХД No 1263/2014, XV състав Средна телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.4.2017 10:00
119 Гражданско дело No 2974/2016, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.4.2017 13:30
120 НЧХД No 764/2015, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.4.2017 13:30
121 АНД No 56/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.4.2017 13:30
122 Гражданско дело No 381/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.4.2017 13:45
123 АНД No 145/2017, XVII състав МВР Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.4.2017 13:45
124 Гражданско дело No 3821/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.4.2017 14:00
125 Гражданско дело No 837/2017, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.4.2017 14:00
126 НОХД No 321/2017, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.4.2017 14:00
127 НОХД No 2636/2009, VIII състав Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.4.2017 9:00
128 ЧГД No 709/2017, VI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.4.2017 9:30
129 Гражданско дело No 2663/2016, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.4.2017 9:45
130 Гражданско дело No 1978/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.4.2017 10:00
131 Гражданско дело No 2419/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.4.2017 10:15
132 Гражданско дело No 2480/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.4.2017 10:30
133 ЧНД No 258/2017, XVIII състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.4.2017 11:00
134 Гражданско дело No 1100/2016, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.4.2017 13:00
135 АНД No 283/2017, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.4.2017 13:30
136 АНД No 131/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.4.2017 13:45
137 НЧХД No 593/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.4.2017 15:00
138 Гражданско дело No 366/2017, II състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
18.4.2017 9:00
139 Гражданско дело No 3454/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
18.4.2017 9:30
140 АНД No 1637/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.4.2017 10:00
141 АНД No 1601/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.4.2017 10:15
142 Гражданско дело No 933/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
18.4.2017 10:20
143 Гражданско дело No 914/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
18.4.2017 10:25
144 Гражданско дело No 255/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
18.4.2017 10:30
145 АНД No 856/2016, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.4.2017 10:30
146 Гражданско дело No 672/2017, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
18.4.2017 10:45
147 Гражданско дело No 3727/2016, X състав Искове по КЗ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
18.4.2017 11:00
148 НОХД No 197/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.4.2017 11:00
149 Гражданско дело No 3652/2016, IV състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.4.2017 13:30
150 ЧНД No 355/2017, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.4.2017 13:50
151 Гражданско дело No 2359/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.4.2017 14:00
152 Гражданско дело No 3671/2016, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.4.2017 14:00
153 НОХД No 90/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.4.2017 14:00
154 Гражданско дело No 1306/2016, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.4.2017 14:30
155 НОХД No 1494/2016, XVI състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2017 9:00
156 НОХД No 1621/2016, XVII състав Обсебване Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.4.2017 9:30
157 АНД No 416/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2017 10:00
158 АНД No 417/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2017 11:00
159 ЧГД No 219/2017, XIX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.4.2017 13:30
160 НЧХД No 1180/2014, XVI състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2017 13:30
161 Гражданско дело No 2163/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.4.2017 13:45
162 Гражданско дело No 2800/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.4.2017 14:00
163 Гражданско дело No 2814/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.4.2017 14:00
164 Гражданско дело No 662/2017, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.4.2017 14:00
165 Гражданско дело No 1017/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.4.2017 14:30
166 Гражданско дело No 1019/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.4.2017 14:30
167 Гражданско дело No 2599/2016, I състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.4.2017 15:00
168 Гражданско дело No 3745/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 9:00
169 НОХД No 405/2017, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
20.4.2017 9:00
170 Гражданско дело No 25/2017, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 9:30
171 Гражданско дело No 1042/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.4.2017 9:40
172 Гражданско дело No 1027/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.4.2017 9:50
173 Гражданско дело No 1084/2016, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 10:00
174 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.4.2017 10:00
175 Гражданско дело No 900/2017, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 11:00
176 Гражданско дело No 2582/2016, XXI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 13:30
177 Гражданско дело No 3177/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.4.2017 14:00
178 Гражданско дело No 4054/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 14:00
179 Гражданско дело No 280/2017, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 14:00
180 Гражданско дело No 1910/2015, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 15:00
181 Гражданско дело No 3615/2015, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.4.2017 15:30
182 АНД No 162/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.4.2017 9:00
183 АНД No 362/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.4.2017 9:15
184 НЧХД No 1660/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.4.2017 9:30
185 АНД No 364/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.4.2017 9:30
186 АНД No 1679/2016, XVI състав НАП Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.4.2017 9:45
187 Гражданско дело No 3411/2016, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.4.2017 9:50
188 Гражданско дело No 2387/2016, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
21.4.2017 10:00
189 Гражданско дело No 3222/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.4.2017 10:00
190 АНД No 239/2017, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.4.2017 10:00
191 Гражданско дело No 2915/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.4.2017 10:30
192 Гражданско дело No 2278/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.4.2017 10:50
193 Гражданско дело No 814/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.4.2017 11:00
194 НОХД No 850/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.4.2017 11:00
195 ЧНД No 397/2017, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.4.2017 11:15
196 НЧХД No 373/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.4.2017 13:30
197 ЧГД No 1010/2017, I състав Назначаване особен представител Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.4.2017 14:00
198 Гражданско дело No 574/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
24.4.2017 9:00
199 НОХД No 1623/2015, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.4.2017 9:00
200 Гражданско дело No 561/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
24.4.2017 9:30
201 АНД No 130/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
24.4.2017 9:30
202 АНД No 352/2017, VIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.4.2017 9:30
203 Гражданско дело No 383/2017, VI състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
24.4.2017 9:45
204 АНД No 127/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
24.4.2017 9:45
205 АНД No 424/2017, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.4.2017 9:45
206 Гражданско дело No 2377/2016, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
24.4.2017 10:00
207 Гражданско дело No 3516/2016, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
24.4.2017 10:00
208 Гражданско дело No 12/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
24.4.2017 10:00
209 НОХД No 1434/2016, V състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2017 10:00
210 ЧНД No 265/2017, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
24.4.2017 10:00
211 Гражданско дело No 22/2012, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
24.4.2017 10:15
212 Гражданско дело No 3991/2016, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
24.4.2017 10:30
213 Гражданско дело No 1331/2016, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
24.4.2017 11:00
214 Гражданско дело No 618/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
24.4.2017 13:00
215 Гражданско дело No 4166/2016, XX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
24.4.2017 13:00
216 Гражданско дело No 1071/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
24.4.2017 14:00
217 Гражданско дело No 4173/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2017 14:00
218 ЧГД No 393/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2017 14:00
219 НЧХД No 1217/2014, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.4.2017 14:00
220 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.4.2017 14:00
221 Гражданско дело No 1905/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2017 14:30
222 ЧГД No 462/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2017 14:30
223 Гражданско дело No 909/2017, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
24.4.2017 14:30
224 ЧГД No 966/2017, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2017 14:30
225 Гражданско дело No 3341/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2017 15:00
226 Гражданско дело No 312/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
24.4.2017 15:00
227 НЧХД No 181/2017, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.4.2017 15:00
228 АНД No 273/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2017 15:00
229 НОХД No 1704/2016, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2017 15:15
230 Гражданско дело No 3832/2016, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
24.4.2017 15:30
231 АНД No 271/2017, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
25.4.2017 9:30
232 АНД No 54/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
25.4.2017 9:45
233 Гражданско дело No 1825/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
25.4.2017 10:00
234 АНД No 1358/2016, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.4.2017 10:00
235 АНД No 1662/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
25.4.2017 10:00
236 АНД No 1357/2016, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.4.2017 10:10
237 НОХД No 1505/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
25.4.2017 10:15
238 Гражданско дело No 2680/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.4.2017 10:30
239 НОХД No 1644/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
25.4.2017 11:00
240 ЧГД No 989/2017, XII състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.4.2017 13:20
241 Гражданско дело No 2567/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.4.2017 13:30
242 Гражданско дело No 308/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.4.2017 13:30
243 Гражданско дело No 802/2017, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.4.2017 13:30
244 НОХД No 1144/2016, III състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
25.4.2017 13:30
245 Гражданско дело No 13/2017, XII състав Иск за установяване на трудов стаж Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.4.2017 14:00
246 НОХД No 269/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
25.4.2017 14:00
247 АНД No 309/2017, XV състав ИААА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.4.2017 14:00
248 Гражданско дело No 2815/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.4.2017 14:30
249 ЧГД No 607/2017, XXI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.4.2017 14:30
250 Гражданско дело No 2353/2016, XII състав Искове по КЗ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.4.2017 15:00
251 НЧХД No 1531/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
25.4.2017 15:00
252 Гражданско дело No 4159/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
25.4.2017 16:00
253 НОХД No 400/2017, XVI състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.4.2017 9:00
254 НЧХД No 739/2016, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.4.2017 9:30
255 Гражданско дело No 147/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.4.2017 10:00
256 НЧХД No 126/2016, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.4.2017 10:00
257 НЧХД No 950/2016, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.4.2017 10:00
258 Гражданско дело No 339/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.4.2017 10:25
259 ЧГД No 394/2017, XIV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.4.2017 10:40
260 Гражданско дело No 534/2017, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.4.2017 11:00
261 Гражданско дело No 4052/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.4.2017 11:20
262 АНД No 308/2017, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.4.2017 11:30
263 Гражданско дело No 975/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
26.4.2017 13:30
264 НЧХД No 625/2015, XVI състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.4.2017 13:30
265 АНД No 1528/2016, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.4.2017 13:30
266 НОХД No 358/2017, XVII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.4.2017 13:50
267 НОХД No 1626/2015, XV състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.4.2017 14:00
268 Гражданско дело No 304/2017, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.4.2017 9:00
269 НОХД No 312/2017, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.4.2017 9:00
270 Гражданско дело No 2936/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.4.2017 9:30
271 Гражданско дело No 115/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.4.2017 10:00
272 Гражданско дело No 330/2017, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.4.2017 10:00
273 АНД No 83/2017, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
27.4.2017 10:00
274 Гражданско дело No 1841/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.4.2017 10:30
275 Гражданско дело No 380/2016, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.4.2017 10:30
276 Гражданско дело No 3677/2016, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.4.2017 10:30
277 АНД No 399/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.4.2017 10:30
278 Гражданско дело No 357/2017, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.4.2017 10:45
279 Гражданско дело No 4179/2015, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
27.4.2017 13:30
280 Гражданско дело No 3824/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
27.4.2017 13:30
281 Гражданско дело No 4029/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.4.2017 13:30
282 Гражданско дело No 2739/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
27.4.2017 14:00
283 Гражданско дело No 3334/2016, IX състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.4.2017 14:00
284 НОХД No 1563/2016, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
27.4.2017 14:00
285 Гражданско дело No 413/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.4.2017 14:30
286 Гражданско дело No 4600/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.4.2017 15:00
287 Гражданско дело No 129/2017, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.4.2017 15:00
288 Гражданско дело No 2486/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.4.2017 15:30
289 Гражданско дело No 685/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.4.2017 16:00
290 НОХД No 1338/2015, XVI състав Блудство с лице, навършило 14 г. Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.4.2017 9:00
291 Гражданско дело No 2888/2014, X състав Искове по ЗУЕС Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
28.4.2017 11:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР