Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 246/2017, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
2.3.2017 11:40
2 НОХД No 123/2017, XVIII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
2.3.2017 14:00
3 Гражданско дело No 577/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.3.2017 9:50
4 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.3.2017 10:00
5 Гражданско дело No 3149/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.3.2017 10:00
6 Гражданско дело No 470/2017, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
6.3.2017 10:00
7 АНД No 122/2017, V състав РИОСВ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.3.2017 10:00
8 АНД No 132/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.3.2017 10:15
9 Гражданско дело No 1841/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.3.2017 10:20
10 АНД No 1116/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.3.2017 10:30
11 Гражданско дело No 46/2017, IX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.3.2017 11:00
12 Гражданско дело No 2342/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.3.2017 13:00
13 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
6.3.2017 14:00
14 Гражданско дело No 314/2017, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.3.2017 14:00
15 АНД No 150/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.3.2017 14:00
16 Гражданско дело No 37/2017, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.3.2017 14:15
17 Гражданско дело No 1071/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.3.2017 14:30
18 Гражданско дело No 4049/2016, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.3.2017 14:30
19 Гражданско дело No 291/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
6.3.2017 14:30
20 Гражданско дело No 1301/2016, III състав Делба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.3.2017 15:00
21 Гражданско дело No 3904/2016, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.3.2017 15:00
22 АНД No 166/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.3.2017 15:00
23 Гражданско дело No 14/2017, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.3.2017 9:30
24 Гражданско дело No 3749/2016, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
7.3.2017 10:00
25 АНД No 1525/2016, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.3.2017 10:00
26 АНД No 1664/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.3.2017 10:00
27 НОХД No 259/2017, III състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
7.3.2017 10:00
28 АНД No 1329/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.3.2017 10:15
29 Гражданско дело No 2915/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
7.3.2017 10:30
30 АНД No 55/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
7.3.2017 10:30
31 Гражданско дело No 4048/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.3.2017 11:00
32 Гражданско дело No 1925/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.3.2017 11:10
33 ЧГД No 415/2017, X състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.3.2017 11:20
34 ЧГД No 3317/2016, X състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
7.3.2017 11:30
35 Гражданско дело No 3121/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.3.2017 13:30
36 Гражданско дело No 3748/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.3.2017 13:30
37 Гражданско дело No 2533/2016, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.3.2017 14:00
38 Гражданско дело No 3175/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.3.2017 14:00
39 НОХД No 1571/2016, XV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.3.2017 14:00
40 Гражданско дело No 4179/2015, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.3.2017 14:30
41 Гражданско дело No 1425/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.3.2017 14:30
42 Гражданско дело No 3234/2016, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.3.2017 14:30
43 Гражданско дело No 510/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.3.2017 14:50
44 Гражданско дело No 2353/2016, XII състав Искове по КЗ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
7.3.2017 15:00
45 Гражданско дело No 3415/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
7.3.2017 15:00
46 ЧНД No 179/2017, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.3.2017 8:45
47 НЧХД No 764/2015, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.3.2017 9:00
48 ЧНД No 113/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
8.3.2017 9:15
49 НОХД No 256/2017, XVII състав Привилегирован състав на кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 9:25
50 АНД No 56/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 9:30
51 АНД No 64/2017, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 9:45
52 НОХД No 48/2017, XVIII състав Грабеж Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
8.3.2017 9:50
53 АНД No 1625/2016, XVII състав Общини Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 10:00
54 НОХД No 233/2017, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
8.3.2017 10:00
55 АНД No 1645/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 10:15
56 АНД No 1670/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 10:40
57 АНД No 1528/2016, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 11:00
58 АНД No 1716/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 11:30
59 НОХД No 252/2017, VIII състав Измама Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.3.2017 11:40
60 НЧХД No 462/2015, XVI състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
8.3.2017 13:30
61 АНД No 145/2017, XVII състав МВР Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.3.2017 13:30
62 НЧХД No 879/2012, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
8.3.2017 14:00
63 Гражданско дело No 570/2017, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.3.2017 9:00
64 НОХД No 1623/2015, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.3.2017 9:00
65 ЧНД No 136/2017, VIII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.3.2017 9:30
66 Гражданско дело No 4072/2015, XXI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.3.2017 9:45
67 Гражданско дело No 1910/2015, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.3.2017 10:00
68 НОХД No 2636/2009, VIII състав Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.3.2017 10:00
69 ЧНД No 263/2017, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
9.3.2017 10:00
70 ЧНД No 264/2017, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
9.3.2017 10:10
71 Гражданско дело No 1241/2015, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.3.2017 10:30
72 Гражданско дело No 3800/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.3.2017 13:15
73 Гражданско дело No 4278/2015, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.3.2017 13:30
74 Гражданско дело No 2936/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
9.3.2017 13:30
75 Гражданско дело No 3334/2016, IX състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.3.2017 14:00
76 АНД No 1636/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.3.2017 14:00
77 Гражданско дело No 19/2017, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.3.2017 14:30
78 НЧХД No 593/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.3.2017 14:30
79 Гражданско дело No 1701/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.3.2017 15:00
80 НОХД No 98/2015, XVI състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
9.3.2017 15:00
81 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.3.2017 15:30
82 Гражданско дело No 1808/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.3.2017 16:00
83 Гражданско дело No 3302/2016, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.3.2017 9:00
84 НЧХД No 957/2016, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.3.2017 9:00
85 Гражданско дело No 1337/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.3.2017 9:20
86 Гражданско дело No 3747/2016, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.3.2017 9:30
87 НОХД No 383/2012, XVII състав Умишлен палеж Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.3.2017 9:30
88 Гражданско дело No 3245/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.3.2017 9:40
89 Гражданско дело No 4110/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.3.2017 10:00
90 Гражданско дело No 1276/2016, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.3.2017 10:00
91 Гражданско дело No 3242/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.3.2017 10:00
92 Гражданско дело No 2930/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.3.2017 10:10
93 Гражданско дело No 1946/2016, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.3.2017 10:20
94 Гражданско дело No 2096/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.3.2017 10:30
95 АНД No 162/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.3.2017 10:30
96 Гражданско дело No 3727/2016, X състав Искове по КЗ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.3.2017 11:00
97 АНД No 203/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
10.3.2017 11:00
98 ЧГД No 678/2017, XIV състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.3.2017 14:00
99 НОХД No 1013/2016, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.3.2017 9:00
100 Гражданско дело No 22/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
13.3.2017 10:00
101 Гражданско дело No 1978/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.3.2017 10:00
102 АНД No 1671/2016, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.3.2017 10:00
103 Гражданско дело No 381/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
13.3.2017 10:15
104 Гражданско дело No 3312/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.3.2017 10:20
105 Гражданско дело No 1920/2014, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.3.2017 10:30
106 АНД No 154/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.3.2017 10:30
107 Гражданско дело No 2419/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.3.2017 10:40
108 Гражданско дело No 4600/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
13.3.2017 11:00
109 АНД No 131/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.3.2017 13:30
110 АНД No 771/2016, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.3.2017 13:40
111 АНД No 169/2017, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.3.2017 13:50
112 НОХД No 208/2017, V състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.3.2017 14:00
113 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.3.2017 14:30
114 Гражданско дело No 2922/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.3.2017 15:00
115 АНД No 54/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.3.2017 9:30
116 НЧХД No 1531/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.3.2017 9:45
117 НОХД No 1228/2014, V състав Измама Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.3.2017 10:00
118 НЧХД No 1489/2016, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.3.2017 10:00
119 АНД No 1401/2016, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.3.2017 10:30
120 АНД No 1402/2016, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.3.2017 10:40
121 АНД No 1662/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.3.2017 10:45
122 НОХД No 1644/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.3.2017 11:00
123 Гражданско дело No 2567/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
14.3.2017 13:30
124 Гражданско дело No 3324/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
14.3.2017 13:30
125 АНД No 1753/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.3.2017 13:30
126 Гражданско дело No 3037/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
14.3.2017 14:00
127 Гражданско дело No 3256/2016, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
14.3.2017 14:00
128 НЧХД No 1462/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.3.2017 14:00
129 ЧНД No 207/2017, XV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.3.2017 14:00
130 АНД No 247/2017, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.3.2017 14:10
131 Гражданско дело No 3372/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
14.3.2017 14:30
132 Гражданско дело No 2941/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
14.3.2017 15:00
133 НЧХД No 1180/2014, XVI състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.3.2017 9:00
134 НЧХД No 697/2015, XVII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
15.3.2017 9:30
135 НОХД No 617/2015, XV състав Средна телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.3.2017 10:00
136 АНД No 218/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
15.3.2017 10:30
137 НОХД No 1338/2015, XVI състав Блудство с лице, навършило 14 г. Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.3.2017 13:30
138 Гражданско дело No 3821/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.3.2017 14:00
139 ЧГД No 393/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.3.2017 14:00
140 НОХД No 1563/2016, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
15.3.2017 14:00
141 Гражданско дело No 4173/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.3.2017 14:30
142 Гражданско дело No 3341/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.3.2017 15:00
143 НОХД No 869/2012, XVII състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
15.3.2017 15:30
144 Гражданско дело No 4744/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.3.2017 13:00
145 АНД No 92/2017, VIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.3.2017 13:30
146 НЧХД No 1217/2014, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
16.3.2017 14:00
147 Гражданско дело No 417/2017, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.3.2017 14:30
148 НЧХД No 744/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.3.2017 14:30
149 Гражданско дело No 1840/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.3.2017 8:30
150 Гражданско дело No 3454/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.3.2017 9:00
151 ЧГД No 45/2017, II състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.3.2017 9:30
152 НОХД No 1451/2014, XVII състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.3.2017 9:30
153 Гражданско дело No 716/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.3.2017 9:50
154 НОХД No 896/2016, XVI състав Квалифицирани състави на телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.3.2017 10:00
155 Гражданско дело No 4042/2016, X състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.3.2017 10:10
156 Гражданско дело No 3750/2016, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.3.2017 10:20
157 Гражданско дело No 712/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.3.2017 10:25
158 Гражданско дело No 1825/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.3.2017 10:30
159 Гражданско дело No 499/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.3.2017 10:30
160 Гражданско дело No 309/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.3.2017 10:35
161 Гражданско дело No 4031/2016, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.3.2017 10:40
162 Гражданско дело No 2680/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.3.2017 10:45
163 ЧГД No 394/2017, XIV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.3.2017 10:50
164 Гражданско дело No 2038/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
17.3.2017 11:00
165 Гражданско дело No 3177/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.3.2017 11:00
166 АНД No 848/2016, XVII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.3.2017 13:30
167 НОХД No 850/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.3.2017 14:00
168 АНД No 163/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.3.2017 10:00
169 НЧХД No 1631/2016, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.3.2017 10:15
170 ЧГД No 219/2017, XIX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
20.3.2017 10:45
171 Гражданско дело No 2974/2016, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
20.3.2017 11:00
172 Гражданско дело No 618/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.3.2017 13:30
173 Гражданско дело No 2800/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.3.2017 14:00
174 НЧХД No 76/2016, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.3.2017 14:00
175 Гражданско дело No 36/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.3.2017 14:30
176 ЧНД No 248/2017, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
21.3.2017 9:30
177 Гражданско дело No 2967/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
21.3.2017 10:00
178 АНД No 1626/2016, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.3.2017 10:00
179 НОХД No 142/2017, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
21.3.2017 10:00
180 АНД No 128/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.3.2017 10:10
181 АНД No 129/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.3.2017 10:20
182 Гражданско дело No 4008/2015, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
21.3.2017 13:30
183 НОХД No 1626/2015, XV състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.3.2017 14:00
184 НЧХД No 1414/2016, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
21.3.2017 14:00
185 АНД No 1672/2016, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.3.2017 9:30
186 АНД No 1551/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.3.2017 9:45
187 НЧХД No 736/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
22.3.2017 10:00
188 НЧХД No 1300/2015, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
22.3.2017 10:00
189 ЧНД No 76/2017, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.3.2017 10:00
190 Гражданско дело No 560/2017, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
22.3.2017 10:15
191 АНД No 1079/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.3.2017 10:15
192 Гражданско дело No 4052/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
22.3.2017 10:30
193 АНД No 177/2017, XVII състав БАБХ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.3.2017 10:30
194 АНД No 236/2017, XVII състав НАП Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.3.2017 10:50
195 Гражданско дело No 3416/2016, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
22.3.2017 11:00
196 АНД No 240/2017, XVII състав НАП Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.3.2017 11:10
197 Гражданско дело No 2163/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.3.2017 13:30
198 НЧХД No 950/2016, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
22.3.2017 13:30
199 НОХД No 244/2017, XVII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
22.3.2017 13:30
200 Гражданско дело No 12/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.3.2017 13:45
201 Гражданско дело No 2486/2016, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.3.2017 9:00
202 Гражданско дело No 3327/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.3.2017 9:45
203 Гражданско дело No 3255/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.3.2017 10:30
204 Гражданско дело No 3615/2015, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.3.2017 13:30
205 Гражданско дело No 2739/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.3.2017 13:30
206 ЧГД No 710/2017, IX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
23.3.2017 14:00
207 Гражданско дело No 1420/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.3.2017 14:30
208 ЧГД No 711/2017, XXI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.3.2017 14:30
209 Гражданско дело No 3743/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.3.2017 14:45
210 ЧГД No 607/2017, XXI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.3.2017 14:45
211 Гражданско дело No 965/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
23.3.2017 15:00
212 Гражданско дело No 2404/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.3.2017 15:00
213 АНД No 1679/2016, XVI състав НАП Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.3.2017 9:00
214 АНД No 239/2017, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.3.2017 9:15
215 НЧХД No 213/2015, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.3.2017 9:30
216 НЧХД No 1409/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.3.2017 10:00
217 АНД No 860/2016, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
24.3.2017 13:30
218 НОХД No 1745/2016, XVII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.3.2017 13:30
219 Гражданско дело No 3516/2016, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.3.2017 10:00
220 НОХД No 197/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.3.2017 10:00
221 Гражданско дело No 22/2012, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.3.2017 10:15
222 Гражданско дело No 685/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.3.2017 10:45
223 Гражданско дело No 413/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.3.2017 11:00
224 Гражданско дело No 1971/2016, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.3.2017 13:00
225 Гражданско дело No 1684/2016, III състав Павлов иск Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.3.2017 13:30
226 АНД No 215/2017, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.3.2017 13:30
227 АНД No 1/2017, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
27.3.2017 13:40
228 Гражданско дело No 2796/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.3.2017 14:00
229 ЧГД No 462/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.3.2017 14:00
230 АНД No 44/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.3.2017 14:00
231 Гражданско дело No 1905/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.3.2017 14:30
232 Гражданско дело No 648/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.3.2017 14:30
233 Гражданско дело No 2599/2016, I състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.3.2017 14:30
234 Гражданско дело No 3832/2016, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.3.2017 14:30
235 Гражданско дело No 4171/2015, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.3.2017 15:00
236 Гражданско дело No 4158/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
28.3.2017 9:00
237 АНД No 130/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.3.2017 9:30
238 АНД No 127/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.3.2017 9:45
239 НОХД No 944/2016, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.3.2017 10:00
240 НОХД No 1704/2016, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.3.2017 10:00
241 Гражданско дело No 2888/2014, X състав Искове по ЗУЕС Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
28.3.2017 11:00
242 АНД No 156/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.3.2017 11:00
243 АНД No 59/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.3.2017 13:30
244 АНД No 211/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.3.2017 14:00
245 АНД No 1532/2016, XV състав РДГ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.3.2017 14:10
246 АНД No 213/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.3.2017 14:20
247 Гражданско дело No 88/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
28.3.2017 15:00
248 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.3.2017 9:30
249 Гражданско дело No 3411/2016, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
29.3.2017 10:00
250 АНД No 146/2017, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
29.3.2017 10:00
251 НОХД No 149/2017, XV състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
29.3.2017 10:00
252 АНД No 180/2017, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
29.3.2017 10:15
253 АНД No 83/2017, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
29.3.2017 10:30
254 АНД No 1534/2016, XVIII състав КРС Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
29.3.2017 10:45
255 АНД No 57/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
29.3.2017 11:00
256 НОХД No 43/2017, XVI състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
29.3.2017 13:30
257 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
30.3.2017 9:00
258 Гражданско дело No 574/2017, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
30.3.2017 9:00
259 Гражданско дело No 1042/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
30.3.2017 9:15
260 Гражданско дело No 766/2016, XXI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
30.3.2017 9:45
261 Гражданско дело No 3428/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
30.3.2017 10:00
262 НОХД No 991/2016, XV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
30.3.2017 10:00
263 НЧХД No 1455/2016, XVIII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
30.3.2017 10:00
264 Гражданско дело No 1331/2016, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
30.3.2017 10:20
265 Гражданско дело No 997/2016, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.3.2017 13:00
266 Гражданско дело No 2750/2016, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
30.3.2017 13:30
267 Гражданско дело No 3109/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
30.3.2017 13:30
268 НЧХД No 1353/2013, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
30.3.2017 13:30
269 Гражданско дело No 1870/2016, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
30.3.2017 14:00
270 НОХД No 221/2017, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
30.3.2017 14:30
271 Гражданско дело No 2377/2016, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
30.3.2017 15:00
272 Гражданско дело No 3929/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
30.3.2017 16:00
273 НОХД No 232/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
31.3.2017 9:30
274 НОХД No 627/2016, XV състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.3.2017 10:00
275 АНД No 1724/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
31.3.2017 10:00
276 Гражданско дело No 1412/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.3.2017 14:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР