Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Календар на заседанията    Съдии по вписванията  
 СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

  


Untitled Document

           Към районните съдилища работят съдии по вписванията, чийто статут е уреден в глава XIII от Закона за съдебната власт. От министъра на правосъдието  в  Добрички районен съд са назначени четирима съдии по вписванията. Съгласно чл. 280, ал. 1 от ЗСВ съдията по вписванията може да извършва действия само в своя район, като:
             1. разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения;
2. извършва нотариални и други действия, предвидени със закон.
            В своята работа съдията по вписванията се води от конституцията, законите и подзаконовите нормативни актове на Република България, както и от разпоредбите на Европейското законодателство, след присъединяването на България към Европейския съюз.
            Конкретните функции и правомощия на съдията по вписванията не могат да бъдат изброени изчерпателно, но всички са регламентирани от действащата нормативна уредба в страната и в частност ГПК, ЗС, ЗЗД, ЗКИР, ЗОЗ, ЗАЗ, ЗДС, ЗОС, ЗПСК, ДОПК, ПВ, ЗН, ЗННД, ЗСПЗЗ, ЗУТ и други, в които се предвижда разпореждане за вписване, отбелязване или заличаване в имотния регистър.  
            По разпореждане на съдията по вписванията в имотния регистър се вписват, отбелязват и заличават посочените в ЗКИР и ПВп актове.
Особеното при изпълнение на задълженията на съдиите по вписванията при ДРС е, че за град Добрич има влязла в сила кадастрална карта и стартирало производство по създаване на имотен регистър със заповед по чл. 70 от ЗКИР, поради което е задължително представянето на кадастрална скица, издадена от СК град Добрич.  До въвеждането на имотния регистър със заповед на Министъра на правосъдието по чл. 73 от ЗКИР вписванията се извършват по реда на Правилника за вписванията обн. ДВ бр. 101/1951г. посл. изм. и доп.  ДВ бр. 92/07.11.2014г. 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ АКТОВE
ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


               Вписват се:
          1. Всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, отчуждаване срещу задължение за гледане и хранене и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон);
          2. договорите, с които се прехвърля наследство
          3. актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти
          4. договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителните протоколи относно такива имоти
          5. молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя
          6. договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година , както и договорите за аренда по ЗАЗ
          7. спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване
          8. влезлите в сила съдебни решения, които заместват нотариални актове, както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове
          9. актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа грешка във вписани актове;
          10. преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот
          11. всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.
          12. Трябва да бъдат вписани или отбелязани  исковите молби, с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване или признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване по ПВ, исковите молби за постановяване решение за сключване на окончателен договор, с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот
          13. Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби се отбелязват
          14. Договорните ипотеки, законните ипотеки
          15. Прехвърляне, залагане на вземане, обезпечено с ипотека;
          16. Встъпване  в ипотечно вземане;
          17. Подновяване и заместване на задължение, обезпечено с ипотека.
          18. Вписват се възбрани, наложени от съдебен изпълнител, публичен изпълнител, държавни учреждение и обезпечения, наложени и дадени пред съд.

          От 01.10.2004г. службите по вписвания преминаха на административно подчинение на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. С извеждането им от районните съдилища се премина към депозиране и регистрация на актовете ЧРЕЗ службата по вписвания ДО съдията по вписвания.
          От  31.01.2008г. Службата по вписвания град Добрич е изнесена от Съдебната палата, като е настанена и понастоящем се намира на адрес: град Добрич, ул. „Независимост” № 12, ет. 3 / комплекс “Рила”/.
Съдиите по вписванията при ДРС, считано от горната дата, също са с изнесено работно място на посочения адрес по заповед на Министъра на правосъдието.

ВАЖНО !!! СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ  НЕ ДАВАТ КОНСУЛТАЦИИ!!!

             Производството, което се развива пред съдията по вписванията е охранително, по ГПК,  започва по молба на заинтересовано лице, към която се прилагат във всички случаи:
        - акта, за който се иска вписване, отбелязване или заличаване,
        - внесена държавна такса по сметка на ИР, съгласно Тарифа за ДТСАВп,
        - други приложения в зависимост от конкретното искане.

           За оптимизация на работата на съдиите по вписвания при ДРС са въведени дежурства по определен ежемесечен график от ръководителя.
          Всички постъпили заявления за издаване на удостоверения, преписи и други справки се разглеждат от дежурен съдия по вписванията.
          Всички постъпили заявления за вписване, отбелязване или заличаване на актове се разпределят между всички съдии от дежурния за деня съдия по вписвания посредством въведен програмен продукт. 
          След депозиране в СВп град Добрич на конкретното заявление за вписване /по образец/, същото се регистрира и получава входящ номер. Съдията по вписванията се запознава с входираното искане и се произнася с:
          - разпореждане за вписване /отбелязване, заличаване/ - когато актът отговаря на изискванията на закона и попада в категорията на подлежащите на вписване актове.
          -  определение за отказ от вписване /отбелязване, заличаване/ - когато актът не отговаря на изискванията на закона и не попада в категорията на подлежащите на вписване актове.
            Производството приключва с разпореждането за вписване, отбелязване или заличаване в имотния регистър.
          При произнасяне с определение за отказ, същото подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в седмичен срок от получаване на съобщението от заинтересованато лице.
          Имотния регистър се поддържа и съхранява от Агенция по вписванията, и в частност от Службите по вписвания по места. Регистърът е публичен и всеки може да поиска справки за вписванията, отбелязванията и заличаванията /устни и писмени/.
          Производството започва с писмено заявление /образец/, ДО съдията по вписвания ЧРЕЗ Службата по вписвания, ведно с квитанция за внесена държавна такса. Заявлението се регистрира и получава входящ номер. Съдията по вписванията се запознава с входираното искане и се произнася с:
          - разпореждане за извършване на справки /преписи/ и издаване на удостоверения.
          - определение за отказ да се извърши справка /препис/ или издаде  удостоверение.
           Производството приключва с разпореждането за извършване на справки /преписи/ и издаване на удостоверения.
           При произнасяне с определение за отказ, същото подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в седмичен срок от получаване на съобщението от заинтересованато лице.

                                       
ПУБЛИЧНОСТ НА КНИГИТЕ ЗА ВПИСВАНЕ

По Правилника за вписванията

          Чл. 42. Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване.
          Чл. 43. (1) Устните справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае.
          (2) Справка на нотариус може да се дава и по телефон, телефакс или друго техническо средство по ред, определен от министъра на правосъдието.
          (3) Справки могат да се правят и чрез отдалечен достъп по ред, определен от министъра на правосъдието.
          Чл. 44. (1) Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.
          Чл. 45. Удостоверенията се отнасят:
а) за определени лица;
б) за определени недвижими имоти;
в) за определено време.
          Чл. 46. (1) Удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.
          Чл. 47. (1) В удостоверението, което се издава за определен имот, се означават вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права или пък се удостоверява, че такива няма.
          (2) Заявлението за издаване на удостоверението по ал. 1 трябва да показва:
                    а) данните, посочени в чл. 46, ал. 2, на лицата, до които се отнася справката, и на техните преки праводатели;
                    б) недвижимия имот с посочване на данните по чл. 6, ал. 1, буква "в".
          Чл. 48. Удостоверението за определено време съдържа само вписванията, отбелязванията и заличаванията, които са направени през определен период от време, показан от лицето, по молба на което се издава удостоверението.

          Чл. 51. Заверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата се издават:
          1. на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване. Когато пълномощникът не е лице по чл. 32 ГПК, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно;
          2. на нотариуси и на техни служители;
          3. на адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия;
          4. на частни съдебни изпълнители и на техни служители;
          5. на органите на съда, прокуратурата и следствието;
          6. на други органи и лица в предвидените от закон случаи.
 (3) Незаверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата се издават на всяко лице.

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР