Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Вътрешни правила    Обяви за работа  
 Обяви за работаUntitled Document

КЛАСИРАНЕ КОНКУРС ЗА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС

О Б Я В Л Е Н И Е


          

            Районен съд – Добрич обявява конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ - 1 щатна бройка.
            Кратко описание на длъжността „Съдебен деловодител“: Съдебният деловодител осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове; извършва и други дейности, указани в ПАС.
            Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността :
1. да са български граждани;
2. да са навършили пълнолетие;
3. да не са поставени под запрещение;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
6. да са завършили средно образование;
7. да отговарят на изискванията на чл. 132 от  Правилника за администрацията в съдилищата във връзка чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
            Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“:
1. Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
2. Много добри организационни способности;
3. Отлични умения и познания по общи деловодни техники, на съвременни офис - процедури, работа със стандартно офис – оборудване;
4. Отлични умения за работа в екип.
            Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса /по образец/;
2. Автобиография– тип CV;
3. Свидетелство за съдимост;
4. Медицинско свидетелство за назначаване на работа;
5. Заверено от лицето копие от диплом за завършено образование;
6. Заверени от лицето копия от документи, доказващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
7. Удостоверение от Център за психично здраве;
8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 132 от Правилника за администрацията в съдилищата във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец);
9. Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);
10. Други свидетелства, сертификати и документи, които доказват придобити квалификация и умения за обявената длъжност.
            Начин на провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“:
1. Първи етап - разглеждане на документите на кандидатите и допускането им до следващите етапи на конкурса /ако отговарят на посочените изисквания/.
2. Втори етап - практически изпит за проверка на познанията на кандидатите по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
3. Трети етап - събеседване.
            Датите за провеждане на практическия изпит и събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат обявени писмено при условията на чл. 93, ал. 3 от КТ.
            Начин на оценяване: Оценяването на кандидатите в обявените конкурси ще се извърши по шестобалната система. Окончателната оценка на всеки кандидат ще се формира като средноаритметична стойност на неговите оценки от практическия изпит и от събеседването.
            Минимален размер на основната месечна заплата: 539 лева съгласно класификатора на длъжностите в администрацията по чл. 341, ал.1 от ЗСВ.
            Място за подаване на документите: служба „Регистратура" при Районен съд – Добрич, град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ № 7, Информационен център в Съдебна палата – Добрич.
            Краен срок за подаване на документите: 17,00 часа на 04.11.2016 година.
            Документите се подават лично от кандидата или чрез пълномощник /писмено пълномощно/, като при приемането им се завеждат с номер и дата.
            Кандидатите ще получат длъжностна характеристика при подаване на документите.


Заявление за работа

Декларация 1

Декларация 2

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР