Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Вътрешни правила    Обяви за работа  
 Обяви за работаUntitled Document

ПРОТОКОЛ от втории трети етап на конкурса за длъжност „Съдебен деловодите “ в Районен съд – Добрич – 2 щ. бр., публикуван на 09.07.2019г. в 15.25 часа

списък на кандидатите, допуснати и недопуснати до конкурса за длъжността „Съдебен деловодител “ в Районен съд – Добрич – 2 щ. б

О Б Я В Л Е Н И Е


          

          Обявата е публикувана във вестник „ Нова Добруджанска Трибуна“ бр. 76   /09.05.2019 г.,
поставена на информационното табло и публикуванa на интернет страницата на РС-Добрич на 09.05.2019 г.

РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ
КОНКУРС ЗА РАБОТА
На основание заповед № 244 от 08.05.2019г. на председателя на Районен съд – Добрич се обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен деловодител” 2 /две/ щатни бройки
Кратко описание на длъжността: Съдебният деловодител осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове; извършва и други дейности, указани в ПАС.
Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
Лицето, кандидатстващо за длъжността „Съдебен деловодител“, трябва да: е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение и да не страда от психическо заболяване; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да отговаря на изискванията за заемане на длъжността съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ - да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не е съветник в общински съвет; да не е народен представител; да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; да притежава  минимална степен на завършено образование – средно. Трудов стаж не се изисква.
При встъпването си в длъжност, съдебният служител е длъжен да подава пред работодателя декларации чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Специфични изисквания за заемане на длъжността “Съдебен деловодител ” съгласно чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС: Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;. Отлични умения и познания по общи деловодни техники, на съвременни офис - процедури, работа със стандартно офис – оборудване; Много добри  комуникативни и организационни умения; Много добри умения за работа в екип;. Познаване на Етичния кодекс на съдебните служители;. Познаване на основните задължения на длъжността „Съдебен деловодител“; Познаване на Правилника за администрацията в съдилищата.
Минимален размер на основната заплата за длъжността  „Съдебен деловодител“  
708,00лв. (683 лв. + 25 лева ранг)
Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап - разглеждане на документите на кандидатите и допускането им до следващите етапи на конкурса (ако отговарят на посочените изисквания). Втори етап - практически изпит за проверка на познанията на кандидатите по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, който ще се проведе по предварително определен и обявен регламент. Трети етап - устен изпит, който ще се проведе чрез задаване на еднакви за всички кандидати въпроси, предварително подготвени от комисията.
Оценяването на кандидатите ще се извърши по шестобалната система. Окончателната оценка на всеки кандидат ще се формира като средноаритметична стойност на неговите оценки от практическия изпит и от устния изпит. Крайната оценка ще се закръгля до втори знак след десетичната запетая. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидат, получил оценка не – по ниска от добър 4,00.    
Необходими документи, които следва да бъдат представени лично от кандидата за длъжността „Съдебен деловодител“ или чрез пълномощник (представя се пълномощно):
1. Писмено заявление за участие в конкурс – по образец;
2. Автобиография – тип CV – подписана от кандидата;
3. Актуално свидетелство за съдимост - оригинал;
4. Медицинско свидетелство за започване на работа – оригинал;
5.Медицинско удостоверение  от Център за психично здраве;
6.Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен (заверени за вярност от кандидата);
7.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (заверени за вярност от кандидата);
8. Декларация от кандидата, че:е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е пълнолетен;  не е поставен под запрещение;  не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност  – по образец;
9.Декларация за обстоятелствата по чл.107а, aл.1 от KT – по образец;
10.Декларация/съгласие за обработване на лични данни – по образец;
11.Пълномощно за подаване на документи /в случай, че това не се прави лично от кандидата/;
12. По преценка на кандидата могат да се подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията му за обявената длъжност, препоръки от предишни работодатели.
Документите по образец следва да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда (http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=80) и коректно попълнени.
Срок на подаване на документи – 17,00 часа на 10.06.2019 година. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя типовата длъжностна характеристика за длъжността „Съдебен деловодител“. Получаването на длъжностната характеристика следва да се удостоверява писмено от кандидата/пълномощника в заявлението за участие в конкурса.
Място за подаване на документите: служба „Регистратура" при Районен съд – Добрич, град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ № 7, Информационен център в Съдебна палата – Добрич.
Подаването на документите се извършва лично или чрез пълномощник (представя се пълномощно).
Общодостъпните места, на които ще се обявяват съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на партерния етаж на Съдебната палата - Добрич и електронната страница на Районен съд - Добрич. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на посочените общодостъпни места не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото на провеждане на втория и третия етап от конкурса.
Документи за участие ще се приемат на адрес: служба „Регистратура" при Районен съд – Добрич, град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ № 7, Информационен център в Съдебна палата – Добрич.
Информираме Ви, че данните които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Районен съд – Добрич се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Документи за участие:


9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР