Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 В помощ на гражданите    За съдебните заседатели  
 Съдебни заседатели
Untitled Document

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

     В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели. Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите.
     Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
     Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, са с педагогическа квалификация.
     За Районен съд Добрич съдебните заседатели се определят от общото събрание на съдиите от Окръжен съд Добрич. Съдебните заседатели полагат клетва пред общото събрание на Районен съд Добрич.
     Мандатът на съдебните заседатели е 5 години, който започва да тече от датата на полагане на клетвата. Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, продължи след изтичане на 5-годишния срок, мандатът им продължава до приключването на делото в съответната съдебна инстанция.
     Съдебният заседател се освобождава предсрочно от съответното общо събрание по предложение на председателя на съда:
          1. по негово искане;
          2. при поставянето му под запрещение;
          3. когато е осъден за умишлено престъпление;
          4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;
          5. когато извърши тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнява, или извърши действие, с което уронва престижа на съдебната власт.
Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок. За участието си в съдебни заседания съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.
            Изборът на съдебни заседатели по всяко дело в Районен съд Добрич се извършва от определен деловодител в Наказателно деловодство на случаен принцип чрез електронно разпределение при използване на САС „Съдебно деловодство”.

Списък на съдебните заседатели

Правила за работа

Практическо помагало на съдебния заседател

Декларация съдебни заседатели

 

 

     

 

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР