Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 В помощ на гражданите    Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна  
 Достъп до съдебни дела


ВХОД В ПОРТАЛА

О П И С А Н И Е

 

Уеб порталът за достъп до съдебните дела осигурява данни за:

 • Постъпили входящи документи за образуване на дела – дата на регистриране, страни, резолюции на съдията;
 • Образувани дела – дата на регистриране на входящия документ и вид, дата на образуване на делото и страни;
 • Проведени открити, закрити и разпоредителни заседания – дата и вид на заседание, резултат, диспозитив от съответния протокол
  Забележка! Диспозитив не се извежда, ако заседанието е проведено при закрити врата.
 • Постановени съдебни актове – вид и дата на съдебния акт, диспозитив;
  Забележка! Диспозитив не се извежда, ако съдебният акт не подлежи на публикуване в Интернет.
 • Постъпили жалби, протести, частни жалби и протести - дата на регистриране, резолюции на съдията, дата на изпращане в по-висша инстанция, дата на връщане и резултат от обжалването;
 • Постъпили в хода на съдебното производство документи – молби (за отлагане на дело, за поправка или допълване на решения, за приемане на допълнителни доказателства, за комулация, за изменение на мярката за неотклонение и други), писмени защити, заявления за промяна в обстоятелствата, действия на кредитори и длъжници и други;

Имената на физически лица – страни в съдебните производства се извеждат с инициали, а цифрите за ЕГН са заменени с текст "**********".

 

За получаване на достъп до информация за съдебни дела е необходимо:

 • Клиентът да е юрист или да е страна по дело.
 • Клиентът да е регистриран като потребител на уеб портала с потребителско име и парола.
 • Клиентът да има достъп до Интернет. Ако ползва браузър MS Internet Explorer, версията му да е 6.0 или по-висока.


Вариантите за достъп до съдебните дела са:

 • ЛИМИТЕН – неограничен във времето достъп, лимитиран в броя на извършените справки за движението на съдебните дела и тегленето на документи от електронните папки на делата до размера на внесения депозит. Цена на 1 справка за движението на делото е 0.50 лв., а цената за един изтеглен съдебен акт или протокол – 1.00 лв., независимо от броя на страниците. Минимална сума за лимитен достъп - 24 лв.
 • АБОНАМЕНТЕН – ограничен във времето достъп (6 или 12 месеца), лимитиран в броя на извършените справки за движението на съдебните дела, без възможност за теглене на файлове от електронните папки на делата. За този вариант на достъп се сключва договор.

Депозит за лимитен достъп и сума по абонаментен договор могат да бъдат внесени:

 • в офиса на "Информационно обслужване" АД клон Варна в Окръжен съд – гр. Варна;
 • по банков път – банкова сметка BG57CECB979010C8876200, BIC код CECBBGSF, Банка ЦКБ АД КЛОН ВАРНА.

Клиентите могат да заявят своето желание да станат потребители на уеб портала за достъп до информация за съдебните дела в офисите на "Информационно обслужване" АД клон Варна, телефони (052) 616-785, (052) 599-690, на e-mail: office@is-vn.bg или office_vos@is-vn.bg, като посочат e-mail адрес, на който да бъдат изпратени потребителско име и парола за достъп.

 

След въвеждане за потребителско име и парола, за да се направи конкретна справка, от изведения списък се избира съответния съд.
Забележка! Справки за движение на делата в РС - Велики Преслав могат да се извършват само в работни дни от 9.00 ч. до 17.00 ч.

В зависимост от това с каква информация за търсене разполага потребителя, могат да се извършат следните справки:

 • Справка за дело/документ – за "Входящ документ" търсенето може да се извърши по номер и година на регистриране на документа, за дело – по вид, номер и година на образуване;
  Забележка! За РС - Балчик и РС - Велики Преслав задължително се изисква въвеждане на ЕГН или ЕИК/БУЛСТАТ на лице, което е страна по съответното дело.
 • Справка за дело по данни за страна – за физически лица търсене може да се извърши по посочени име, презиме и фамилия или ЕГН на лицето, за юридически лица – по част от наименованието или по БУЛСТАТ;
 • Справка за насрочени дела за период – по данни за физическо или юридическо лице и период на насрочване;
 • Справка по данни за дело на друга съдебна инстанция – по данни за вид, номер и година на дело на друга съдебна инстанция.

След потвърждаване на избраните критерии се извършва търсене и в зависимост от резултата се извежда търсената информация или съобщение, че липсва такава.

За достъп до информация за съдебни дела, които в деловодната система на съда са отбелязани като "Дело с ограничен достъп" се изисква ЕГН или Булстат/ЕИК на страна по съответното дело.

За достъп до файлове с протоколи и съдебни актове от електронната папка на избрано съдебно дело може да се използва рубрика "Електронна папка".

Информация за направените от потребителя справки може да се получи от рубрика "Справки за извършени услуги".

 

SMS известяване

Услугата предоставя възможност на регистрираните в уеб портала потребители да получават SMS съобщения за определени събития, настъпили в хода на избрани от тях съдебни дела. За ползване на услугата е необходимо:

 • потребителят да разполага с налична сума за лимитен достъп;
 • потребителят да заяви ползването на услугата през интерфейса на уеб портала, както е описано по-долу.
  Забележка! Администраторите на уеб портала нямат права на достъп за активиране на услугата, т.е. заявяването се извършва лично от всеки потребител през интерфейса на уеб портала.

Автоматичното изпращане на SMS съобщения се извършва на посочения от потребителя мобилен номер, след регистриране в системата на съответния съд на събитие от избраните видове по някое от съдебни дела, добавени в списъка от потребителя. 
Цената на 1 SMS е 0.18 лв.

Заявяване на услугата

 1. Избира се рубрика "Редактиране на профил".
 2. Щраква се линк "Заявяване на SMS известяване".
 3. В страница "Заявяване на SMS известяване" задължително се въвеждат данни за мобилен номер, на който да бъдат изпращани SMS съобщенията.
 4. В списъка със събития се маркират тези, за които потребителят желае за получава SMS съобщения.
 5. Въведените данни се потвърждават с щракване на бутон "Потвърждение".
 6. За добавяне към списъка с дела, за които потребителят да получава SMS съобщение, се посочват съд, вид, номер и година на дело и се щраква бутон "Добави". За добавяне на дело, маркирано с атрибут "Дело с ограничен достъп", задължително се изисква да бъдат посочени ЕГН или ЕИК/БУЛСТАТ на някоя от страните по делото.
  Забележка! В списъка в поле "Съд" се извеждат само онези съдилища, в които е активирано изпращането на SMS съобщения.
 7. За изтриване на дело от списъка, се маркира елемент и се щраква бутон "Изтриване".

Прекратяване ползването на услугата

 1. Избира се рубрика "Редактиране на профил".
 2. Щраква се линк "Заявяване на SMS известяване".
 3. За прекратяване ползването на услугата е достатъчно да се изключат всички видове събития, за които потребителят желае да получава SMS съобщения.

 9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР