Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 В помощ на гражданите    Медиация  
 Медиация
Untitled Document

 

МЕДИАЦИЯ

     Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата. То задължава страните само за това, за което са се договорили. Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.
     Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.
     В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора.
     Медиацията се осъществява от физически лица, които могат и да се сдружават с цел осъществяване на дейността. Медиаторът осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора. Медиаторът приема да води процедурата само ако може да гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност.
     Процедурата е уредена в Закон за медиацията, Обн. ДВ. бр. 110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр. 86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр. 9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр. 27 от 1 Април 2011г.

      Актуален списък на медиаторите можете да намерите тук - http://mediator.mjs.bg/

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР